ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.100.20                                                                                                                               Prosinec 2001

Konvekční kamna na plynná paliva

ČSN
EN 613

06 1412

 

Independent gas-fired convection heaters

Appareils de chauffage indépendants à convection utilisant les combustibles gazeux

Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 613:2000. Evropská norma EN 613:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 613:2000. The European Standard EN 613:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 06 1412 z prosince 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63347
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Text normy byl přepracován, doplněn o požadavky na bezpečnost, značení a hospodárné využití energie. Byly rovněž doplněny požadavky na kamna provedení B11AS, B11BS, B11CS a provedení C11 a příslušné metody zkoušení.

Citované normy

EN 88:1991 zavedena v ČSN EN 88+A1:1997 (06 1801)  Regulátory tlaku pro spotřebiče plynných paliv se vstupním přetlakem do 200 mbar

EN 125:1991 zavedena v ČSN EN 125+A1:1997 (06 1802)  Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene

EN 126:1995 zavedena v ČSN EN 126:1997 (06 1806)  Vícefunkční řídicí přístroje hořáků a spotřebičů plynných paliv

EN 161:1991 zavedena v ČSN EN 161:1994 (06 1803)  Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

EN 257:1992 zavedena v ČSN EN 257:1994 (06 1804)  Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv

EN 298:1993 zavedena v ČSN EN 298:1995 (06 1805)  Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru

EN 437:1993 zavedena v ČSN EN 437:1996 (06 1001)  Zkušební plyny. Zkušební přetlaky. Kategorie spotřebičů

EN 23166:1993 nezavedena, nahrazena EN ISO 3166-1:1997  zavedenou v ČSN EN ISO 3166-1:1999 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí

EN 60335-1:1994 zavedena v ČSN EN 60335-1:1997 (36 1040)  Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330)  Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

EN 60730-2-9:1995 zavedena v ČSN EN 60730-2-9:1997 (36 1950)  Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

CR 1404:1994 nezavedena

ISO 7-1:1994 zavedena v ČSN ISO 7-1:1996 (01 4034)  Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 228-1:1994 zavedena v ČSN ISO 228-1:1996 (01 4033)  Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování, nahrazena ISO 228-1:2000, nezavedenou

ISO 274:1975 nezavedena, zrušena k 03/2000

Souvisící ČSN

ČSN EN 509:2000 (06 1460) Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu

ČSN IEC 479-1:1998 (33 2010) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska

ČSN IEC 479-2:1998 (33 2010) Účinky proudu procházejícího lidským tělem - Část 2: Zvláštní hlediska

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Rady 90/396/EHS z 29. června 1990, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se zařízení spalujících plynná paliva. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly ke kapitole 1, k článku 4.1.2.1 a k obrázku 3 doplněny národní vysvětlující poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Petrašová Brno, IČO 404 48 584, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 613
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.100.20                                                                                                    Nahrazuje HD 1002:1994

Konvekční kamna na plynná paliva

Independent gas-fired convection heaters

 

Appareils de chauffage indépendants à convection utilisant les combustibles gazeux

Konvektions-Raumheizer für gasförmige

Brennstoffe

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-07-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                   Ref. č. EN 613:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2......... Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

3.1...... Lokální konvekční kamna na plynná paliva.................................................................................................................... 8

3.2...... Plynná paliva........................................................................................................................................................................ 8

3.3...... Konstrukční části kamen................................................................................................................................................... 9

3.4...... Členy k předvolbě a řídicí přístroje................................................................................................................................. 11

3.5...... Provozní vlastnosti kamen............................................................................................................................................... 12

3.6...... Značení na kamnech a na obalu.................................................................................................................................... 13

4......... Třídění kamen.................................................................................................................................................................... 13

4.1...... Třídění podle vlastností použitých paliv (kategorie).................................................................................................... 13

4.2...... Třídění kamen podle způsobu odvádění spalin.......................................................................................................... 15

5......... Požadavky na konstrukci.................................................................................................................................................. 16

5.1...... Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

5.2...... Nastavovací, řídicí a bezpečnostní soustava............................................................................................................... 20

5.3...... Zapalovací zařízení............................................................................................................................................................ 22

5.4...... Pojistky plamene............................................................................................................................................................... 23

5.5...... Hořáky.................................................................................................................................................................................. 23

5.6...... Motory a ventilátory............................................................................................................................................................ 23

5.7...... Sondy k měření přetlaku paliva....................................................................................................................................... 23

6......... Požadavky na provozní vlastnosti................................................................................................................................... 24

6.1...... Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 24

6.2...... Těsnost palivového rozvodu a spalinového okruhu a dokonalost odvádění spalin............................................. 24

6.3...... Tepelné příkony................................................................................................................................................................. 24

6.4...... Teplota různých částí kamen........................................................................................................................................... 24

6.5...... Zapalování paliva, šíření a stabilita plamene.............................................................................................................. 25

6.6...... Regulátory tlaku................................................................................................................................................................. 26

6.7...... Spalování............................................................................................................................................................................ 26

6.8...... Sazení (pouze kamna napodobující spalování pevného paliva).............................................................................. 26

6.9...... Systém ke sledování úniku spalin do okolního prostředí.......................................................................................... 27

6.10.... Pojistka plamene.............................................................................................................................................................. 28

6.11.... Účinnost.............................................................................................................................................................................. 28

7......... Zkušební metody............................................................................................................................................................... 29

7.1...... Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 29

7.2...... Těsnost palivového rozvodu a spalinových cest a dokonalost odvádění spalin................................................... 34

7.3...... Tepelné příkony................................................................................................................................................................. 35

7.4...... Teplota různých částí kamen........................................................................................................................................... 37

7.5...... Zapalování paliva, šíření a stabilita plamene.............................................................................................................. 39

7.6...... Regulátory tlaku................................................................................................................................................................. 41

7.7...... Spalování............................................................................................................................................................................ 42


Strana 5

Strana

7.8...... Sazení (pouze kamna napodobující spalování pevného paliva).............................................................................. 45

7.9...... Systém ke sledování úniku spalin do okolního prostředí.......................................................................................... 46

7.10.... Pojistka plamene.............................................................................................................................................................. 48

7.11.... Účinnost.............................................................................................................................................................................. 49

8......... Značení a návody............................................................................................................................................................... 50

8.1...... Značení................................................................................................................................................................................ 50

8.2...... Návody................................................................................................................................................................................. 52

Příloha A (informativní) Národní zvláštnosti.............................................................................................................................. 66

Příloha B (informativní) Pravidla vzájemné shodnosti kamen.............................................................................................. 74

Příloha C (normativní) Zkušební metoda pro zjišťování úniku spalin.................................................................................. 76

Příloha D (informativní) Uspořádání palivových ventilů........................................................................................................... 81

Příloha E (informativní) Způsob označování druhů paliv používaných v různých zemích.................................................. 82

Příloha F (normativní) Obvody vysokonapěťového zapalovacího zařízení........................................................................... 83

Příloha G (normativní) Přístroj ke stanovení sazového čísla................................................................................................. 85

Příloha H (informativní) Značky a zkratky................................................................................................................................... 86

Příloha J (normativní) Výpočet přepočtů NOx........................................................................................................................... 87

Příloha K (normativní) Zvláštní národní podmínky................................................................................................................... 88

Příloha L (informativní) Odchylky typu A..................................................................................................................................... 89

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky nebo jiná ustanovení

směrnic EU................................................................................................................................................................. 90

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 92

 


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 62 „Lokální spotřebiče k vytápění na plynná paliva“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tato evropská norma nahrazuje HD 1002:1994.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2001.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na konstrukci, bezpečnost, značení a hospodárné využití energie a zkušební metody pro lokální konvekční kamna, dále jen kamna.

Tato norma platí pro lokální konvekční kamna na plynná paliva provedení B11AS, B11BS, B11CS (v této normě společně nazývaná jako kamna provedení B1) a provedení C11, která:

      jsou vybavena atmosférickým hořákem;

      jsou určena k připojení přímo ke komínu nebo k zařízení pro odvádění spalin (kamna určená k připojení ke komínu, kamna určená k připojení k rovnovážné soustavě*));

      se instalují na stěnu, volně v prostoru nebo jsou vestavná;

      mají jmenovitý tepelný příkon nejvýše 20 kW (vztaženo k výhřevnosti).

Tato norma kromě toho platí pro kamna napodobující spalování pevného paliva.

Tato norma neplatí pro:

      spotřebiče s otevřenou spalovací komorou podle prEN 13278;

      dekorativní krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu podle EN 509;

      spotřebiče s katalytickým spalováním;

      spotřebiče s mechanickým přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin;

      kamna s rozváděním ohřátého vzduchu;

      kamna s uzavírací přepážkou (viz 3.3.3.3).

Tato norma platí pouze pro kamna, která jsou určena ke zkoušení typu.

Záležitosti týkající se systémů zabezpečování jakosti, zkoušení v průběhu výroby a certifikátů shody pomocných přístrojů nejsou předmětem této normy.-- Vynechaný text --