ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.20                                                                                                                                  Červen 1999

Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem

ČSN
EN 1

06 1311

 

Flued oil stoves with vaporizing burners

Poêles à combustible liquide avec brûleurs à vaporisation raccordés à un conduit d’évacuation des produits de la combustion

Heizöfen für flüssige Brennstoffe mit Verdampfungsbrennern und Schornsteinanschluß

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1:1998. Evropská norma EN 1:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European standard EN 1:1998. The European Standard EN 1:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1 z února 1993 (06 1311).

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55691
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi ČSN EN 1:1993 byly provedeny technické změny v celé normě.

Citované normy

EN 50165 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

Vypracování normy

Zpracovatel: Remeš Brno, IČO 155 57 448, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 1

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Květen 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.20                                                                                                         Nahrazuje EN 1:1980

Deskriptory: heaters, liquid fuel appliances, oil stoves, oil burners, combustion product discharge, definitions, equipment specifications, performance evaluation, measurements, name plates, technical notices, marking.

Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem

Flued oil stoves with vaporizing burners

Poêles à combustible liquide avec brûleurs
à vaporisation raccordés à un conduit d’évacuation des produits de la combustion

Heizöfen für flüssige Brennstoffe mit Verdampfungsbrennern und Schornsteinanschluß

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-02-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1   Předmět normy........................................................................................................................................................................... 6

2   Normativní odkazy...................................................................................................................................................................... 6

3   Termíny a definice...................................................................................................................................................................... 6

4   Požadavky na provedení............................................................................................................................................................ 7

5   Požadavky na provozní vlastnosti............................................................................................................................................ 9

6   Zkoušky....................................................................................................................................................................................... 10

7   Značení a návod k montáži a obsluze................................................................................................................................... 17

Příloha A (normativní)

Metoda měření sazového čísla.................................................................................................................................................... 18

Příloha B (normativní)

Fluidní metoda pro zjišťování nespálených složek paliva...................................................................................................... 19

Příloha C (informativní)

Odchylky typu A............................................................................................................................................................................... 30


Strana 5

Předmluva

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CEN/TC 46 „Spotřebiče na kapalná paliva", jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tato evropská norma nahrazuje EN 1:1980.

Této evropské normě se nejpozději do listopadu 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do listopadu 1998.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační orgány těchto zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato norma stanoví požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti, podmínky funkčních zkoušek, požadavky na značení a na návody k obsluze a údržbě kamen na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a s odtahovým hrdlem.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro kamna na kapalná paliva s odtahovým hrdlem o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 15 kW, s jedním nebo několika odpařovacími hořáky (dále jen „kamna“), vybavená buď omezovačem tahu, nebo omezovačem spalovacího vzduchu podle 3.13, která se používají pro lokální vytápění prostorů v obytných budovách. Norma neplatí pro vestavné spotřebiče.

Kamna lze provozovat s druhem paliva používaným v  zemi určení, a to buď s:

-      topným olejem s kinematickou viskozitou nejvýše 6,0 mm2.s-1 při 20 °C; nebo

-      petrolejem s bodem vzplanutí nejméně 40 °C.

Tato kapalná paliva se dále nazývají jen „palivo“.-- Vynechaný text --