ICS 23.060.40

ČSN

EN 88-1

 

06 1801

Květen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv –
Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky do a včetně 50 kPa

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-10-30 se nahrazuje ČSN EN 88-1+A1 (06 1801) ze srpna 2016,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.