ICS 91.140.10

ČSN

EN 1264-2

 

06 0315

Listopad 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy –
Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného
výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1264-2+A1 (06 0315) z dubna 2013.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.