ICS 27.060.20

ČSN

EN 521+AC

 

06 1455

Březen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných
uhlovodíkových plynů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 521 (06 1455) z října 2019.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.