ICS 91.140.10

ČSN

EN 14037-3

 

06 1130

Březen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě
nižší než 120 °C –
Část 3: Stropní sálavné panely – Postup pro vyhodnocení
a výpočet tepelného výkonu sáláním

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14037-3 (06 1130) z května 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.