ČESKÁ NORMA

MDT 681.121:662.95:620.1

Říjen 1994

MECHANICKÉ REGULÁTORY TEPLOTY
PRO SPOTŘEBIČE PLYNNÝCH PALIV

ČSN
EN 257

06 1804

 

 

 

Mechanical thermostats for gas-burning appliances

Thermostats mécaniques équipant les appareils d'utilisation des combustibles gazeux

Mechanische Temperaturregler für Gasgeräte

 

Tato národní norma je identická s EN 257:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 257:1992 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7-1:1982, dosud nezavedena (viz ČSN 01 4034 )

ISO 65:1981, dosud nezavedena

ISO 228-1:1982, dosud nezavedena (viz ČSN 01 4033 )

ISO 262:1973, dosud nezavedena

ISO 274:1975, dosud nezavedena

ISO 301:1981, dosud nezavedena

ISO 1817:1985, dosud nezavedena

ISO 7005:1988, dosud nezavedena

IEC 335-1:1983, dosud nezavedena

IEC 335-1:1983, změny A4:1984 a A5:1986, dosud nezavedeny

IEC 529:1989, zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) [idt IEC 529:1989] (33 0330)

IEC 685-2-1:1980, dosud nezavedena

IEC 730-1:1986, dosud nezavedena

IEC 998-2-1:1990, dosud nezavedena

CEE Rec.6:1974, dosud nezavedena

 

Ó Český normalizační institut,1994
16410


Strana 2

Další souvisící normy

ČSN 01 4275 Základní pravidla zaměnitelnosti. Kužele a kuželová spojení. Pojmy a definice

ČSN 02 9307 Strojírenská šroubení pájená. Těsnicí kroužky strojírenských šroubení s plochým těsněním

ČSN 02 94O4 Těsnění. Hřídelové těsnicí kroužky. Zkoušení

ČSN 03 8009 Povrchová ochrana kovů nátěrem. Předpisování

ČSN 03 8100 Ochrana proti korozi. Metody korozních zkoušek. Všeobecné požadavky

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem

ČSN 06 1401 Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení

ČSN EN 26 Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k ohřevu užitkové (pitné) vody (06 1411)

ČSN 06 1901 Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (06 1901)

ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

ČSN 13 0009 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN 13 0015 Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti

ČSN 13 0030 Spoje potrubí a armatur. Připojovací závity

ČSN 13 3000 Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur

ČSN 13 7700 Strojírenská šroubení nepájená. Přehled

ČSN 13 7701 Strojírenská šroubení pájená. Přehled

ČSN 36 1050 Část 1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Všeobecné technické požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (eqv IEC 335-1:1976)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav v Brně, SZ 202, IČO 001490, Drahoslav Svoboda, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Tříska


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 257

EUROPEAN STANDARD

Únor 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT:681.121:662.95:620.1

 

Deskriptory: Gas appliances, thermostats, gas flow, equipment specifications, performance evaluation, tests, marking.

 

MECHANICKÉ REGULÁTORY TEPLOTY PRO SPOTŘEBIČE PLYNNÝCH PALIV

 

Mechanical thermostats for gas-burning appliances

Thermostats mécaniques équipant appareils d'utilisation des combustibles gazeux

Mechanische Temperaturlesregler für Gasgeräte

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 6.2.1992. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

6

1

Předmět normy

7

2

Odkazy na jiné normy

7

3

Termíny a definice

7

3.1

Mechanický regulátor teploty

7

3.2

Druhy regulátorů

8

3.3

Uzavírací součást

8

3.4

Zavzdušňovací otvor

8

3.5

Člen k předvolbě

8

3.6

Pevně nastavený obtok

8

3.7

Seřiditelný obtok

8

3.8

Snímač teploty

8

3.9

Těsnost

8

3.10

Přetlaky

8

3.11

Průtok

9

3.12

Celkový průtok

9

3.13

Charakteristika regulátoru

9

3.14

Zpětná vůle

9

3.15

Nejvyšší četnost cyklů

9

3.16

Pracovní poloha(y)

9

3.17

Ovládač; seřizovací šroub

9

3.18

Teploty

9

3.19

Odchylka

10

3.20

Trvalá odchylka

10

4

Skupiny regulátorů

10

5

Požadavky na konstrukci

10

5.1

Všeobecné požadavky na konstrukci

10

5.2

Materiály

11

5.2.1

Všeobecné požadavky na materiály

11

5.2.2

Slitiny zinku

12

5.2.3

Těleso

12

5.2.4

Odolnost proti korozi

12

5.2.5

Impregnace

12

5.3

Požadavky na spoje

12

5.3.1

Všeobecně

12

5.3.2

Závity

12

5.3.3

Příruby

13

5.3.4

Připojovací šroubení

13

5.4

Ucpávková těsnění pohyblivých částí

13

5.5

Sondy pro měření přetlaku

13

5.6

Elektrická část

13

5.7

Charakteristiky regulátoru

14

5.8

Nastavení teplot

14

5.8.1

Nastavení rozsahu

14

5.8.2

Nastavení bodu

14

5.8.3

Pevně nastavený regulátor

14

6

Požadavky na provozní vlastnosti

14


Strana 5

6.1

Pracovní poloha

14

6.2

Těsnost

15

6.3

Kalibrační teplotní bod

15

6.4

Zpětná vůle

15

6.5

Průběh otvírání dvoupolohového zcela uzavírajícího regulátoru

15

6.6

Otvírací a uzavírací přetlak u zcela uzavírajících regulátorů

15

6.7

Celkový průtok a průtok obtokem

15

6.8

Charakteristiky regulátoru

16

6.9

Teploty

16

6.9.1

Rozsah teploty okolního prostředí

16

6.9.2

Vliv teploty při skladování a přepravě

16

6.9.3

Tepelné přetížení snímače teploty

16

6.10

Ovládací moment ovládače (seřizovacího šroubu)

16

6.11

Krut a ohyb

16

6.11.1

Všeobecně

16

6.11.2

Krut - regulátory skupiny 1 a 2 se závitovými spoji vstupní a výstupní části

17

6.11.3

Krut - regulátory skupiny 1 a 2 s připojovacím šroubením

17

6.11.4

Ohyb - regulátory skupiny 1 a 2

17

6.11.5

Regulátory, u nichž se jmenovitá světlost vstupní části odlišuje od jmenovité světlosti výstupní části

17

6.12

Odolnost

17

6.12.1

Elastomery

17

6.12.2

Odolnost značení

18

6.12.3

Dlouhodobá provozní způsobilost

18

6.12.4

Odolnost proti otěru

18

6.12.5

Odolnost proti působení vlhkosti

18

7

Zkušební metody

18

7.1

Všeobecně

18

7.1.1

Zkušební vzorky

18

7.1.2

Zkušební podmínky

19

7.1.3

Pracovní poloha

19

7.2

Těsnost

20

7.2.1

Všeobecně

20

7.2.2

Závěrky a nepropustnost

20

7.2.3

Těsnost uzavírací součásti

20

7.2.4

Součást tělesa z nekovového materiálu

20

7.3

Kalibrační teplotní bod

20

7.4

Zpětná vůle

20

7.5

Průběh otvírání dvoupolohového zcela uzavírajícího regulátoru

21

7.6

Otvírací a uzavírací přetlak u zcela uzavírajících regulátorů

21

7.7

Celkový průtok a průtok obtokem

21

7.8

Charakteristiky regulátoru

21

7.9

Teploty

24

7.9.1

Rozsah teploty okolního prostředí

24

7.9.2

Vliv teploty při skladování a přepravě

24

7.9.3

Tepelné přetížení snímače teploty

24

7.9.4

Kontrola změny kalibrace

24

7.10

Ovládací moment ovládače (seřizovacího šroubu)

24

7.11

Krut a ohyb

24

7.11.1

Všeobecně

24

7.11.2

Zkouška krouticím momentem po dobu 10 s regulátory skupiny 1 a 2 se závitovými spoji vstupní a výstupní části

25

7.11.3

Zkouška krouticím momentem po dobu 10 s regulátory skupiny 1 a 2 s připojovacím šroubením

25


Strana 6

7.11.4

Zkoušky ohybovým momentem

26

7.11.5

Regulátory, u nichž se jmenovitá světlost vstupní části odlišuje od jmenovité světlosti výstupní části

27

7.12

Odolnost

27

7.12.1

Elastomery

27

7.12.2

Odolnost značení

27

7.12.3

Dlouhodobá provozní způsobilost

27

7.12.4

Odolnost proti otěru

28

7.12.5

Klimatická zkouška

28

8

Značení, návod k montáži a obsluze

30

8.1

Značení

30

8.2

Návod k montáži a obsluze

30

 

 

 

Přílohy

A Zkouška těsnosti - metoda měřením objemu

31

A.1 Měřicí přístroj

31

A.2 Zkušební metoda

31

B Zkouška těsnosti - metoda měřením poklesu tlaku

33

B.1 Měřicí přístroj

33

B.2 Zkušební metoda

33

C Přípojky paliva se závitem podle ISO 7-1:1982 a ISO 228-1:1982

34

D Výpočet úniku vzduchu z poklesu tlaku

35

 

 

 

Tabulky

1 Připojovací rozměry

12

2 Nejvyšší přípustné úniky

15

3 Krouticí a ohybové momenty

17

4 Program zkoušek

19

5 Krouticí momenty pro dotažení šroubů přírub podle ISO 7005:1988

24

6 Počet pracovních cyklů pro mechanickou dlouhodobou zkoušku

28

 

 

 

Obrázky

1 Uspořádání měřicí tratě pro stanovení provozních vlastností regulátoru

22

2 Znázornění průběhu charakteristik regulátoru při nastavení teplotních bodů v rozsahu teplotních bodů

23

3 Sestava pro zkoušku krouticím momentem

25

4 Sestava pro zkoušku ohybovým momentem

26

5 Přístroj pro zkoušku odolnosti proti otěru

29

A.1 Přístroj pro zkoušku těsnosti (metoda měřením objemu)

32

B.1 Přístroj pro zkoušku těsnosti (metoda měřením poklesu tlaku)

33

 

 

 

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 58 „Zabezpečovací a regulační zařízení pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv", jejímž sekretariátem byla pověřena britská normalizační společnost (BSI).

 

POZNÁMKA (týkající se článku 5.2.2 této normy, jako výsledek diskusí během zpracování normy v CEN/TC 58) - Je nutno poukázat na to, že v některých členských státech mohou existovat zákony, které omezují použití zinku a slitin zinku.

 

V souladu se společnými směrnicemi CEN/CENELEC se následující státy zavazují k převzetí této evropské normy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 7

1  Předmět normy

 

Tato norma stanoví požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti mechanických regulátorů teploty pro spotřebiče plynných paliv. Norma rovněž obsahuje termíny a definice, zkušební metody a značení.

Tato norma platí pro mechanické regulátory teploty určené k přímému nebo nepřímému řízení průtoku paliva armaturou, která je jeho součástí, bez nutnosti přivádění elektrické energie z nezávislého zdroje.

Tato norma platí pro regulátory teploty určené pro všechny spotřebiče plynných paliv buď k ohřívání, nebo k chlazení, které jsou použitelné pro jeden nebo více druhů plynných paliv 1. třídy, 2. třídy nebo 3. třídy s připojovacím přetlakem udaným pro tyto třídy paliva.

Tato norma neplatí pro regulátory teploty, které jsou součástí spotřebičů plynných paliv, určených k umístění do venkovních prostorů.

Mechanické regulátory teploty podle této normy mohou být rovněž použity jako omezovače teploty.

 -- Vynechaný text --