ČESKÁ NORMA

MDT 621.646.2-524:536.581:697.35-533.6:697.4:001.4:620.1

Červen 1994

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA
S REGULÁTOREM TEPLOTY
Část 1: Požadavky a zkoušení

ČSN
EN 21 5-1

06 1150

 

 

 

Termostatic radiator valves. Part 1: Requirements and test methods

Robinets thermostatiques d'équipement du corps de chauffe. Partie 1: Exiqences et méthodes d'essai

Termostatische Heizkörperventile. Teil 1: Anforderungen und Prüfung

 

Tato národní norma je identická s EN 215-1:1987 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 215-1:1987 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

HD 1215-2:1988, zaveden v ČSN 13 7301 Drobná armatúra na ústredné vykurovanie. Uzavieracie armatúry. Rozmery

ISO 6708: 1980, dosud nezavedena

ISO 7268: 1983, dosud nezavedena

 

Ó Český normalizační institut, 1993
16106


Strana 2

Další souvisící normy

ČSN 01 0170  Názvosloví z oboru automatizace a regulační techniky

ČSN 06 1101  Otopná tělesa pro ústřední vytápění

ČSN 13 0009  Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN 13 0015  Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti

ČSN 13 0040 Potrubí a průmyslové armatury. Měření ztrátových a průtokových součinitelů a charakteristik armatur

ČSN 13 3000  Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových

ČSN 13 4509

1. část. Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Terminologie. Základní požadavky a ustanovení (neq IEC 534-1-1987)

2. část. Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Výpočtové vztahy pro průtok nestlačitelných tekutin

3. část. Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Výpočtové vztahy pro průtok stlačitelných tekutin

4. část. Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Způsoby měření

5. část. Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Průtočné charakteristiky (neq IEC 534-2-4-1989)

ČSN 13 7100  Drobné armatury. Všeobecné technické předpisy

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Remeš, IČO 155 57 448, Petr Remeš

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Tříska


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 215

EUROPEAN STANDARD

Část 1

NORME EUROPÉENNE

Červenec 1987

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.646.2-524:536.581:697.35-533.6:697.4:001.4:620.1

 

Deskriptory: Heizungen, Zentralheizung, Warmwasserheinzugen, Heizkörperventile, Thermostatische Heizkörperventile, Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Mechanische Eigenschaft, Anforderung an Funktion, Prüfung, Betriebsprüfung, Technischer Vermerk

 

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA S REGULÁTOREM TEPLOTY Část 1: Požadavky a zkoušení

 

Termostatic radiator valves Part 1: Reguirements and test methods

Robinets thermostatiques d'équipement du corps de chauffe Partie 1: Exigences et méthodes d'essai

Thermostatische Heizköperventile Teil 1: Anforderungen und Prüfung

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 28. 10. 1986. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámena Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue Bréderode 2, B-1000 Brusel


Strana 4

Historie vzniku

Tato evropská norma byla vypracována technickým výborem CEN/TC 105 „Armatury pro otopná tělesa a fitinky", jehož sekretariátem byla pověřena standardizační rada Dánska (DS).

 

V září 1982 započaly v CEN/TC 105 práce na téma Ventily pro otopná tělesa s cílem vypracovat normu pro technické požadavky a metodu zkoušení, která může sloužit jako základ pro případný certifikační systém.

 

Vzhledem ke společným směrnicím CEN/CENELEC se k převzetí této evropské normy zavazují následující státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Předmluva

 

Tato část EN 215 je první částí evropské normy na ventily pro otopná tělesa.

Druhou částí této normy je harmonizační dokument HD 1215.

 

Tato norma může být vzata v úvahu certifikačním systémem CENCER pro ventily pro otopná tělesa.

Norma obsahuje přílohu A, která slouží pouze pro informaci.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Účel a předmět normy

4

1.1

Účel

4

1.2

Předmět normy

5

2

Odkazy na jiné normy

5

3

Termíny a definice

5

3.1

Části ventilu

5

3.2

Druhy ventilů podle provedení

6

3.3

Provedení přípojek

7

3.4

Provozní vlastnosti

8

3.5

Technické termíny

9

4

Značky a zkratky

10

5

Požadavky

10

5.1

Mechanické vlastnosti

10

5.2

Provozní vlastnosti

10

5.3

Trvanlivost a odolnosti proti působení teploty

11

6

Zkušební zařízení a zkušební metody

12

6.1

Zkušební zařízení

12

6.2

Průtokové charakteristiky

15

6.3

Zkoušky mechanických vlastností

17

6.4

Zkoušky provozních vlastností

21

6.5

Program provedení zkoušek

24

7

Technické pokyny výrobce pro montáž a obsluhu

25

Příloha A Stupeň turbulence proudění vzduchu v místnosti

27

 

1   Účel a předmět normy

 

1.1  Účel

Tato evropská norma stanoví termíny a definice, technické požadavky a zkušební metody na ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty (dále jen ventily).


Strana 5

 

1.2  Předmět normy

Tato norma platí pro dvoucestné ventily s předvolbou nebo bez ní, které jsou určeny k vybavení otopných těles pro teplovodní otopné soustavy s teplotou do 120 oC s jmenovitým tlakem do PN 10.

Tuto normu je možné použít pro certifikaci ventilů pro otopná tělesa s regulátorem teploty v rámci certifikačního systému CENCER.

 -- Vynechaný text --