ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.90; 23.040.99; 25.220.60; 77.060                                                                                                  Září 1999

Katodická ochrana - Vnější organické
povlaky pro ochranu proti korozi
v zemi nebo ve vodě uložených
ocelových potrubí a používané
za působení katodické ochrany -
Páskové a smršťovací materiály

ČSN
EN 12068


03 8333

                                                                                                                                   

Cathodic protection - External organic coatings for the corrosion protection of buried or immersed steel pipelines used
in conjunction with cathodic protection - Tapes and shrinkable materials

Protection cathodique - Revêtements organiques extérieurs pour la protection contre la corrosion de tubes en acier
enterrés ou immergés en conjonction avec la protection cathodique - Bandes et matériaux rétractables

Kathodischer Korrosionsschutz - Organische Umhüllungen für den Korrosionsschutz von in Böden und Wässern verlegten
Stahlrohrleitungen im Zusammenwirken mit kathodischem Korrosionsschutz - Bänder und schrumpfende Materialien

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12068:1998. Evropská norma EN 12068:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12068.1998. The European Standard EN 12068:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují kapitoly 1 až 6 ČSN 03 8332 z prosince 1993.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          56732
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

prEN 1427 dosud nezavedena

EN ISO 527-3 zavedena v ČSN EN ISO 527-3 Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky (64 0604)

EN ISO 8503-2 zavedena v ČSN EN ISO 8503-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem (03 8223)

EN ISO 9000-1 zavedena v ČSN EN ISO 9000-1 Normy pro management jakosti a zabezpečování jakosti - Část 1: Směrnice pro jejich volbu a použití (ISO 9000-1:1994) (01 0320)

EN ISO 9000-2 zavedena v ČSN ISO 9000-2 Normy pro management jakosti a zabezpečování jakosti - Část 2: Kmenová směrnice pro používání ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 (01 0320)

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (ISO 9001:1994) (01 0321)

EN ISO 9002 zavedena v ČSN EN ISO 9002 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu (ISO 9002:1994) (01 0322)

EN ISO 9003 zavedena v ČSN EN ISO 9003 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkoušení (ISO 9003:1994) (01 0323)

ISO/DIS 188 dosud nezavedena

ISO 1523 dosud nezavedena

ISO 2808 dosud nezavedena

ISO 2811 dosud nezavedena

ISO 3251 zavedena v ČSN EN ISO 3251 Nátěrové hmoty - Stanovení netěkavých podílů v nátěrových hmotách a pojivech pro nátěrové hmoty (67 3031)

ISO 3303 dosud nezavedena

ISO 3801 dosud nezavedena

ISO 4591 dosud nezavedena

ISO 4593 dosud nezavedena

ISO 4626 dosud nezavedena

ISO 4892-1 dosud nezavedena

ISO 4892-2 dosud nezavedena

ISO 5893 dosud nezavedena

ISO 7254 dosud nezavedena

ISO 8501-1 zavedena v ČSN ISO 8501-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků (03 8221)

Souvisící ČSN

ČSN IEC 93 Zkoušky pevných elektroizolačních materiálů - Metody měření vnitřní resistivity a povrchové resistivity pevných elektroizolačních materiálů (34 6460)

ČSN ISO 291 Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení (64 0204)

ČSN 03 8331 Ochrana proti korozi. Povlaky ocelových potrubí. Obecné technické požadavky

ČSN 03 8332 Ochrana proti korozi. Zkoušení páskových izolací a smršťovacích materiálů z plastů

ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi


Strana 3

ČSN 03 8377 Zkouška pórovitosti ochranných povlaků podzemních kovových zařízení vysokým napětím

ČSN 62 1522 Pryž. Metoda stanovení urychleného tepelného stárnutí ve vzduchu

ČSN 64 0181 Plasty. Metody stanovení tloušťky fólií a desek

ČSN 64 0770 Plasty. Přirozené a umělé stárnutí plastů

ČSN 65 7060 Ropné asfalty. Stanovení bodu měknutí kroužkem a kuličkou

ČSN 67 3012 Nátěrové hmoty. Stanovení hustoty

ČSN 67 3015 Stanovení bodu vzplanutí nátěrových hmot v uzavřeném kelímku podle Abel-Penskyho

ČSN 67 3054 Nátěrové hmoty. Stanovení stupně rozlivu

ČSN 67 3061 Nátěrové hmoty. Stanovení tloušťky nátěru

ČSN 80 0845 Plošné textilie. Stanovení ukazatelů hmotnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: GAS s. r. o., Praha, IČO 61506192

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 12068

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Srpen 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.99; 25.220.60

Deskriptory: metal protection, corrosion prevention, electrochemical corrosion, organic coatings, adhesive tapes, cathodic protection, buried pipes, submerged construction, steel tubes, specifications, operating requirements, quality, conformity tests, tests

Katodická ochrana - Vnější organické povlaky pro ochranu
proti korozi v zemi nebo ve vodě uložených ocelových potrubí
a používané za působení katodické ochrany -
Páskové a smršťovací materiály

Cathodic protection - External organic coatings for the corrosion
protection of buried or immersed steel pipelines used in conjuction
with cathodic protection - Tapes and shrinkable materials

Protection cathodique - Revêtements organiques
extérieurs pour la protection contre la corrosion
de tubes en acier enterrés ou immergés
en conjonction avec la protection cathodique -
Bandes et matériaux rétractables

Kathodischer Korrosionsschutz - Organische
Umhüllungen für den Korrosionsschutz
von in Böden und Wässern verlegten
Stahlrohrleitungen im Zusammenwirken
mit kathodischem Korrosionsschutz - Bänder
und schrumpfende Materialien

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-07-18.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 6

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Definice............................................................................................................................................................................... 10

4          Klasifikace a označování.................................................................................................................................................. 12

5          Požadavky........................................................................................................................................................................... 13

6          Jakost.................................................................................................................................................................................. 19

Příloha A (normativní) Pevnost v tahu, prodloužení při přetržení, modul při 10% prodloužení, odolnost proti přetržení                 20

Příloha B (normativní) Adheze vrstva/vrstva stanovená odlupováním.................................................................................. 22

Příloha C (normativní) Adheze izolace stanovovaná odlupováním k povrchu trubky a tovární izolaci............................ 24

Příloha D (normativní) Pevnost ve smyku.................................................................................................................................. 25

Příloha E (normativní) Odolnost vůči tepelnému stárnutí....................................................................................................... 27

Příloha F (normativní) Odolnost vůči UV záření........................................................................................................................ 30

Příloha G (normativní) Odolnost vůči zatlačování..................................................................................................................... 32

Příloha H (normativní) Rázová odolnost.................................................................................................................................... 34

Příloha J (normativní) Průměrný elektrický odpor izolace...................................................................................................... 36

Příloha K (normativní) Odolnost vůči ztrátě přilnavosti vlivem katodické ochrany............................................................. 38

Příloha L (informativní) Číslo zmýdelnění................................................................................................................................. 41

Příloha M (normativní) Mikrobiální odolnost............................................................................................................................. 42

Příloha N (normativní) Ohebnost při nízkých teplotách........................................................................................................... 45

Příloha P (normativní) Zkouška odvinování za nízkých teplot................................................................................................ 50

Příloha Q (normativní) Odolnost vůči skápnutí petrolátových bandáží................................................................................. 51

 


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 219 „Cathodic protection“ (Katodická ochrana), jejíž sekretariát řídí BSI.

Této evropské normě se uděluje status národní normy, buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému užívání, do února 1999 a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být nejpozději do února 1999 zrušeny.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se národní normalizační orgány následujících zemí zavazují, že převezmou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 8

Úvod

Tato evropská norma specifikuje požadavky na organické izolace - pásky nebo smršťovací materiály pro ochranu proti korozi v zemi nebo vodě uložených ocelových potrubí používaných za současného působení katodické ochrany.

Tato evropská norma byla převzata WG 6 CEN/TC 262/SC 2 „Katodická ochrana“, jejíž sekretariát řídí DIN.

Komise CEN/TC 262/SC 2/WG 6 a ECISS/TC 29/SC 4 spolupracují a při tvorbě vlastních norem postupují v souladu.

Tato norma je především funkční norma, která stanovuje požadavky na ty vlastnosti materiálu, které jsou nutné pro zajištění funkce izolace.

Pro zjištění kompatibility organických izolací s katodickou ochranou, jsou předepsány zkoušky odolnosti izolace vůči ztrátě přilnavosti vlivem katodické ochrany při provozních teplotách. Požadavky jsou stanoveny na zkoušky při 23 °C. Kriteria pro vyšší teploty, budou stanovena asi po pěti letech vzhledem k limitovanému množství naměřených hodnot, které má WG 6 k disposici.

Za pozornost stojí, že změny vlastností izolace mohou nastat v důsledku působení mikroorganismů. Vývoj vhodné zkušební metodiky je v Evropě již zahájen, ale ještě několik let potrvá, než bude vyhovující metoda k disposici. Existuje názor, že pouze uložení v zemi může být vhodný zkušební postup. Popsané zkušební postupy uvažují interval pěti let.


Strana 9

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro organické izolace páskové nebo smršťovací materiály pro ochranu proti korozi ocelových potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných za působení katodické ochrany.

Tato norma klasifikuje izolace podle stoupající odolnosti vůči mechanickému namáhání a podle provozní teploty. Izolace pro speciální podmínky zpracování jsou také zahrnuty. V normě je obsáhlá klasifikace izolací se zřetelem na požadavky funkčnosti. Pásky a smršťovací materiály, které splňují požadavky těchto tříd mohou náležet různým druhům definovaným v této normě.

Tato evropská norma neplatí pro speciální podmínky uložení potrubí s vnějším povlakem v mořské vodě a v podmínkách častých teplotních změn.

Požadavky na výplňové materiály nejsou předmětem této normy-- Vynechaný text --