ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.21; 21.060.01 Srpen 2016

Spojovací součásti – Terminologie –
Část 2: Termíny a definice povrchových úprav

ČSN
EN ISO 1891-2

02 1003

idt ISO 1891-2:2014

Fasteners – Terminology –
Part 2: Vocabulary and definitions for coatings

Fixations – Terminologie –
Partie 2: Vocabulaire et définitions pour les revêtements

Mechanische Verbindungselemente – Benennungen –
Teil 2: Begriffe und Definitionen für Oberflächenschichten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1891-2:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1891-2:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 1891-2 (02 1003) z června 2015.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 1891-2:2014 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN ISO 1891-2 z června 2015 převzala EN ISO 1891-2:2014 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 2080:2008 zavedena v ČSN EN ISO 2080:2009 (03 8006) Kovové a jiné anorganické povlaky – Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky – Slovník

ISO 4042 zavedena v ČSN EN ISO 4042 (02 1008) Spojovací součásti – Elektrolyticky vyloučené povlaky

ISO 6988 zavedena v ČSN ISO 6988 (03 8130) Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti

ISO 10683 zavedena v ČSN EN ISO 10683 (02 1013) Spojovací součásti – Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel

ISO 10684 zavedena v ČSN EN ISO 10684 (02 1032) Spojovací součásti – Žárové povlaky zinku nanášené ponorem

ISO 16426 zavedena v ČSN EN ISO 16426 (02 1015) Spojovací součásti – Systém prokazování jakosti

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 225 (02 1001) Spojovací součásti – Šrouby a matice – Značky a popis rozměrů

ČSN EN ISO 1461 (03 8560) Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – Specifikace a zkušební metody

ČSN ISO 1891 (02 1003) Spojovací součásti – Terminologie

ČSN EN ISO 4753 (02 1031) Spojovací součásti – Konce částí s vnějším metrickým závitem ISO

ČSN EN ISO 14588 (02 2305) Trhací nýty – Terminologie a definice

Informativní údaje z ISO 1891-2:2014

ISO 1891 sestává z následujících částí se společným názvem Spojovací součásti – Terminologie:

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.3.8, 3.5.6, 3.6.7, 3.6.13 a 3.6.15 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Klíma

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 1891-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Říjen 2014

ICS 01.040.21; 21.060.01

Spojovací součásti – Terminologie –
Část 2: Termíny a definice povrchových úprav
(ISO 1891-2:2014)

Fasteners – Terminology –
Part 2: Vocabulary and definitions for coatings
(ISO 1891-2:2014) 

Fixations – Terminologie –
Partie 2: Vocabulaire et définitions
pour les revêtements
(ISO 1891-2:2014)

Mechanische Verbindungselemente – Benennungen –
Teil 2: Begriffe und Definitionen
für Oberflächenschichten
(ISO 1891-2:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-07-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 1891-2:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 1891:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 2 Spojovací součásti, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 Spojovací součásti, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 1891-2:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 1891-2:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 9

3.1 Obecné termíny 9

3.2 Povlaky spojovacích součástí 10

3.3 Povlakové systémy 15

3.4 Kroky procesu před nanesením povlaku a po něm 21

3.5 Proces nanášení povlaku 28

3.6 Vlastnosti a zkoušení povlaků 33

3.7 Různé 43

Příloha A (informativní) Abecední seznam termínů 47

Bibliografie 66

   

1 Předmět normy

 

1 Scope

 

1 Domaine d'application

 

1 Область применения

Tato část ISO 1891 specifikuje termíny a definice týkající se povlaků spojo-
vacích součástí, které byly vytvořeny především z důvodu ochrany proti korozi a pro funkční účely.

 

This part of ISO 1891 specifies terms and definitions for fastener coatings, primarily intended for corrosion protection and functional purposes.

 

La présente partie de l’ISO 1891 spécifie les termes et définitions relatifs aux revêtements pour les fixations, revêtements destinés essentiellement à la protection contre la corrosion et aux aspects fonctionnels.

 

Данная часть ИСО 1891 устанавливает специальные термины и определения для покрытий крепежных изделий, предназначенных для защиты от коррозии и функционального назначения.

Tyto termíny jsou určeny především pro použití spolu s ISO 4042,
ISO 10683 a ISO 10684.

 

These terms are mainly intended for use in conjunction with ISO 4042,
ISO 10683 and ISO 10684.

 

Ces termes sont principalement prévus pour être utilisés conjointement avec l’ISO 4042, l’ISO 10683
et l’ISO 10684.

 

Данные термины в основном применяют совместно со стандартами ИСО 4042, ИСО 10683 и ИСО 10684.

Vícejazyčný seznam termínů v abe-
cedním pořadí je uveden v příloze A.

 

A multilingual list of terms in alphabetical order is given in Annex A.

 

Un index alphabétique multilingue des termes fait l’objet de l’Annexe A.

 

В приложении А представлен многоязычный список терминов в алфавитном порядке.

POZNÁMKA 1 Další obecné termíny týkající se povrchových úprav viz například ISO 1461 a ISO 2080.

 

NOTE 1 For other general terms related to surface coatings, see for example
ISO 1461 and ISO 2080.

 

NOTE 1 Pour d’autres termes d’ordre général relatifs aux traitements de surface, voir par exemple l’ISO 1461 et l’ISO 2080.

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Другие общие термины, относящиеся к покрытиям поверхности, смотри например в стандартах ИСО 1461 и ИСО 2080.

POZNÁMKA 2 Další termíny týkající se spojovacích součástí viz například ISO 225, ISO 1891, ISO 4753 a ISO 14588.

 

NOTE 2 For other fastener terms, see for example ISO 225, ISO 1891, ISO 4753 and ISO 14588.

 

NOTE 2 Pour d’autres termes relatifs aux fixations, voir par exemple l’ISO 225,
l’ISO 1891, l’ISO 4753 et l’ISO 14588.

 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Другие термины для крепежных изделий смотри например в стандартах ИСО 225, ИСО 1891,
ИСО 4753 и ИСО 14588.

 

POZNÁMKA 3 Kromě termínů používa-
ných ve třech oficiálních jazycích ISO (angličtině, francouzštině a ruštině) jsou v této mezinárodní normě uvedeny odpovídající termíny v čínštině, němčině, italštině, japonštině, španělštině a švédštině; ty jsou publikovány na žádost technické komise ISO/TC 2/SC 14 pod odpovědností členských orgánů pro Čínu (SAC), Německo (DIN), Itálii (UNI), Japonsko (JISC), Španělsko (AENOR) a Švédsko (SIS). Pouze termíny uvedené v oficiálních jazycích však mohou být považovány za termíny ISO.

 

NOTE 3 In addition to the terms used in the three official ISO languages (English, French and Russian), this International Standard gives the equivalent terms in Chinese, German, Italian, Japanese, Spanish and Swedish; these have been included at the request of ISO Technical Committee ISO/TC 2/SC 14 and are published under the responsibility of the member bodies for China (SAC), Germany (DIN), Italy (UNI), Japan (JISC), Spain (AENOR) and Sweden (SIS). However, only the terms given in the official languages can be considered as ISO terms.

 

NOTE 3 En complément des termes spécifiés dans les trois langues officielles de l’ISO (anglais, français et russe), la présente Norme internationale donne les termes équivalents en chinois, allemand, italien, japonais, espagnol et suédois. Ils ont été inclus à la demande du Comité technique ISO/TC 2/SC 14 et sont publiés sous la responsabilité des comités membres de la Chine (SAC), de l'Allemagne (DIN), de l'Italie (UNI), du Japon (JISC), de l'Espagne (AENOR) et de la Suède (SIS). Toutefois, seuls les termes spécifiés dans les langues officielles peuvent être considérés comme des termes ISO.

 

ПРИМЕЧАНИЕ 3 В дополнение к терминам, представленным на трех официальных языках ИСО (английском, французском и русском), настоящий Международный Стандарт приводит эквивалентные термины на китайском, немецком, итальянском, японском, испанском и шведском языках. Эти термины включены по просьбе Технического Комитета ИСО/ТК 2/ПК 14, и публикуются под ответственность членов комитетов Китая (SAC), Германии (DIN), Италии (UNI), Японии (JISC), Испании (AENOR) и Швеции (SIS). Однако терминами ИСО считаются только термины на трех официальных языках.

 

Postupné pořadí jazyků:

 

Successive order of languages:

 

Ordre successif des langues:

 

Последовательный список языков:

cs: čeština
en: angličtina
fr: francouzština
ru: ruština
de: němčina
zh: čínština
it: italština
ja: japonština
es: španělština
sv: švédština

 

en: English
fr: French
ru: Russian
de: German
zh: Chinese
it: Italian
ja: Japanese
es: Spanish
sv: Swedish

 

en: anglais
fr: français
ru: russe
de: allemand
zh: chinois
it: italien
ja: japonais
es: espagnol
sv: suédois

 

en: английский
fr: французский
ru: русский
de: немецкий
zh: китайский
it: итальянский
ja: японский
es: испанский
v: шведский

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.