ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.20 Květen 2014

Samojistné šestihranné celokovové matice
s přírubou, typ 2 – Výrobní třídy A a B

ČSN
ISO 7044

02 1475

 

Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange, style 2 – Product grades A and B

Écrous hexagonaux à embase, autofreinés, tout métal, style 2 – Grades A et B

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7044:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 7044:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 225zavedena v ČSN EN ISO 225 (02 1001) Spojovací součásti – Šrouby a matice – Značky a popis rozměrů

ISO 261zavedena v ČSN ISO 261 (01 4008) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Přehled

ISO 724zavedena v ČSN ISO 724 (01 4013) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Základní rozměry

ISO 898-2zavedena v ČSN EN ISO 898-2 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč

ISO 965-2zavedena v ČSN ISO 965-2 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance –
Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití – Střední jakost tolerance

ISO 2320zavedena v ČSN EN ISO 2320 (02 1011) Samojistné šestihranné matice z oceli – Mechanické a funkční požadavky

ISO 3269zavedena v ČSN EN ISO 3269 (02 1018) Spojovací součásti – Přejímací kontrola

ISO 4042zavedena v ČSN EN ISO 4042 (02 1008) Spojovací součásti – Elektrolyticky vyloučené povlaky

ISO 4759-1zavedena v ČSN EN ISO 4759-1 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí – Část 1: Šrouby a matice – Výrobní třída A, B a C

ISO 6157-2zavedena v ČSN EN ISO 6157-2 (02 1016) Spojovací součásti – Povrchové vady – Část 2: Matice

ISO 8992zavedena v ČSN ISO 8992 (02 1002) Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na šrouby a matice

ISO 10683zavedena v ČSN EN ISO 10683 (02 1013) Spojovací součásti – Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Bc. Jan Klíma

MEZINÁRODNÍ NORMA

Samojistné šestihranné celokovové matice ISO 7044
s přírubou, typ 2 – Výrobní třídy A a B Třetí vydání 2012-09-01

ICS 21.060.20

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Rozměry 7

4 Požadavky a odkazy na mezinárodní normy 8

5 Označení 9

Příloha A (informativní) Kalibrování šestihranných matic s přírubou 10

Bibliografie 12

  

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2012

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 7044 vypracovala technická komise ISO/TC 2 Spojovací součásti, subkomise SC 12 Spojovací součásti s vnitřním metrickým závitem.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 7044:1997), které zahrnuje menší revizi.

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky samojistných šestihranných celokovových matic s přírubou, typu 2, se závity M5 až do M20, výrobní třídy A pro závity až do včetně M16 a výrobní třídy B pro závity nad M16 a pevnostní třídy 8, 9, 10 a 12.

POZNÁMKARozměry matic odpovídají těm uvedeným v ISO 4161 plus samojistné prvky.

Pokud jsou požadovány ve speciálních případech specifikace jiné, mohou být vybrány z existujících mezinárodních norem, například ISO 261, ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-2, ISO 2320 a ISO 4759-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.