ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.10 Září 2011

Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třída C

ČSN
EN ISO 4016

02 1301

idt ISO 4016:2011

Hexagon head bolts – Product grade C

Vis à tête hexagonale partiellement filetées – Grade C

Sechskantschrauben mit Schaft – Produktklasse C

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4016:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4016:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4016 (02 1301) z listopadu 2001.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 225 zavedena v ČSN EN ISO 225 (02 1001) Spojovací součásti – Šrouby a matice – Značky a popis rozměrů

ISO 724 zavedena v ČSN ISO 724 (01 4013) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Základní rozměry

ISO 898-1 zavedena v ČSN EN ISO 898-1 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč

ISO 965-1 zavedena v ČSN ISO 965-1 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 1: Základní pravidla a údaje

ISO 3269 zavedena v ČSN EN ISO 3269 (02 1018) Spojovací součásti – Přejímací kontrola

ISO 4018 zavedena v ČSN EN ISO 4018 (02 1303) Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní třída C

ISO 4042 zavedena v ČSN EN ISO 4042 (02 1008) Spojovací součásti – Elektrolyticky vyloučené povlaky

ISO 4759-1 zavedena v ČSN EN ISO 4759-1 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí – Část 1: Šrouby a matice – Výrobní třída A, B a C

ISO 8992 nezavedena

ISO 10683 zavedena v ČSN EN ISO 10683 (02 1013) Spojovací součásti – Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Čábelová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 4016
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2011

ICS 21.060.10 Nahrazuje EN ISO 4016:2000

Šrouby se šestihrannou hlavou – Výrobní třída C
(ISO 4016:2011)

Hexagon head bolts – Product grade C
(ISO 4016:2011) 

Vis à tête hexagonale partiellement filetées – Grade C
(ISO 4016:2011)

Sechskantschrauben mit Schaft – Produktklasse C
(ISO 4016:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-01-31.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 4016:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Předmluva

Tento normativní dokument (EN ISO 4016:2011) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 2 „Spojovací součásti“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 „Spojovací součásti“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2011 dát status národní technické normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní technické normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2011.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo všech patentových práv.

Tento normativní dokument nahrazuje EN ISO 4016:2000.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 4016:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 4016:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Rozměry 8

4 Specifikace a odkazy na mezinárodní normy 13

5 Označení 13

Bibliografie 14


Úvod

Tato mezinárodní norma patří do kompletní skupiny výrobkových technických norem vytvořených v ISO na spojovací součásti s vnějšími prvky pohonu. Tato řada zahrnuje následující:

  1. šrouby se šestihrannou hlavou (ISO 4014, ISO 4015, ISO 4016 a ISO 8765);

  2. šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě (ISO 4017, ISO 4018 a ISO 8676);

  3. šestihranné matice (ISO 4032, ISO 4033, ISO 4034, ISO 4035, ISO 4036, ISO 7040, ISO 7041, ISO 7042, ISO 7719, ISO 7720, ISO 8673, ISO 8674, ISO 8675, ISO 10511, ISO 10512 a ISO 10513);

  4. šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou (ISO 4162, ISO 15071 a ISO 15072);

  5. šestihranné matice s přírubou (ISO 4161, ISO 7043, ISO 7044, ISO 10663, ISO 12125, ISO 12126 a ISO 21670).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů se šestihrannou hlavou se závity od M5 do M64 včetně, výrobní třídy C.

Pokud jsou ve speciálních případech požadovány specifikace, které se liší od uvedených v této mezinárodní normě, mohou být stanoveny na základě existujících mezinárodních norem, například ISO 724, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-1 a ISO 4759-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.