ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.10; 21.060.20 Červen 2011

Spojovací součásti – Šrouby a matice – Značky a popis rozměrů

ČSN
EN ISO 225

02 1001

idt ISO 225:2010

Fasteners – Bolts, screws, studs and nuts – Symbols and descriptions of dimensions

Éléments de fixation – Vis, goujons et écrous – Symboles et description des dimensions

Mechanische Verbindungselemente – Schrauben und Muttern – Bemaßung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 225:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 225:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 20225 (02 1001) z února 1995.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 3508zavedena v ČSN ISO 3508 (02 1033) Spojovací součásti. Výběhy vnějšího závitu součástí se závitem podle ISO 261 a ISO 262

ISO 4753zavedena v ČSN EN ISO 4753 (02 1031) Spojovací součásti – Konce šroubů s vnějším metrickým závitem ISO

ISO 4755zavedena v ČSN ISO 4755 (02 1036) Spojovací součásti – Drážka pro vnější metrické závity

ISO 4757zavedena v ČSN EN ISO 4757 (02 1040) Spojovací součásti – Křížové drážky pro šrouby (ISO 4757:1983)

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Čábelová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 225
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2010

ICS 21.060.10 Nahrazuje EN 20225:1991

Spojovací součásti – Šrouby a matice – Značky a popis rozměrů
(ISO 225:2010)

Fasteners – Bolts, screws, studs and nuts – Symbols and descriptions of dimensions
(ISO 225:2010)

Éléments de fixation – Vis, goujons et écrous – Symboles et description des dimensions
(ISO 225:2010)

Mechanische Verbindungselemente – Schrauben
und Muttern – Bemaßung
(ISO 225:2010)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-09-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 225:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Předmluva

Text ISO 225:2010 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 2 „Spojovací součásti“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 225:2010 technickou komisí CEN/TC 185 „Spojovací součásti“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2011.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo všech patentových práv.

Tento normativní dokument nahrazuje EN 20225:1991.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 225:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 225:2010 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Šrouby 7

3.1 Výrobky se šestihrannou hlavou 7

3.1.1 Šrouby se šestihrannou hlavou 7

3.1.2 Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou 8

3.2 Šrouby s vnitřním šestihranem 9

3.2.1 S válcovou hlavou 9

3.2.2 Se zápustnou hlavou 9

3.2.3 S válcovou hlavou zaoblenou 10

3.3 Šrouby s vnitřním hexalobulárem 10

3.3.1 S válcovou hlavou 10

3.3.2 S nízkou válcovou hlavou 10

3.3.3 S válcovou hlavou (pánvovou) 11

3.3.4 Se zápustnou čočkovitou hlavou 11

3.4 Šrouby s vnitřním ozubením 11

3.4.1 S válcovou hlavou 11

3.4.2 S válcovou hlavou s přírubou 12

3.4.3 Se zápustnou čočkovitou hlavou 12

3.5 Šrouby s nízkou kulatou hlavou se čtyřhranem 13

3.6 Šrouby s hlavou s přímou a křížovou drážkou 13

3.7 Závrtné šrouby 14

3.8 Stavěcí šrouby 15

3.9 Šrouby s dříkem bez hlavy 15

3.10 Konce částí s vnějším závitem (zakončení vnějších závitů) 15

3.11 Šrouby s válcovacím (tvářecím) závitem 16

3.12 Šrouby se samořezným závitem 16

3.13 Šrouby do plechu 17

3.14 Samovrtné šrouby se závitem do plechu 17

4 Matice 33

4.1 Šestihranné matice 33

4.2 Samojistné matice 33

4.3 Korunové matice 34

 

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje značky a udává popis rozměrů šroubů a matic pro použití ve vhodných výrobkových normách a na výkresech.

POZNÁMKA 1 Obrázky spojovacích součástí v této mezinárodní normě jsou dány pouze jako příklady.

POZNÁMKA 2 Kromě termínů používaných ve třech oficiálních jazycích ISO (angličtina, francouzština a ruština) jsou v této mezinárodní normě uvedeny odpovídající termíny v čínštině, němčině, italštině, japonštině, španělštině a švédštině; ty jsou publikovány pod odpovědností členských orgánů pro Čínu (SAC), Německo (DIN), Itálii (UNI), Japonsko (JISC), Španělsko (AENOR) a Švédsko (SIS) a jsou uvedeny pouze pro informaci. Pouze termíny uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny ISO.

Postupné pořadí jazyků:

en: angličtina
fr: francouzština
ru: ruština
zh: čínština
de: němčina
it: italština
ja: japonština
es: španělština
sv: švédština

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.