ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.100.20 Červen 2009

Valivá ložiska – Válečková ložiska jednořadá –
Rozměry zaoblení pro plochý příložný kroužek
a pro strany bez nákružku

ČSN
ISO 12043

02 4671

 

Rolling bearings – Single-row cylindrical roller bearings – Chamfer dimensions for loose rib and non-rib sides

Roulements – Roulements à rouleaux cylindriques à une rangée – Dimensions des arrondis des rondelles d’epaulement
et des bagues côté sans épaulement

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 12043:2007. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 12043:2007. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 12043 (02 4671) ze září 1996.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma byla zcela přepracována a aktualizována. Rovněž byl pozměněn název.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 15zavedena v ČSN ISO 15 (02 4629) Valivá ložiska – Radiální ložiska – Hlavní rozměry, rozměrový plán

ISO 582zavedena v ČSN ISO 582 (02 4613) Valivá ložiska – Rozměry souřadnice zaoblení – Horní mezní hodnoty

ISO 5593zavedena v ČSN ISO 5593 (02 4601) Valivá ložiska – Slovník

ISO 15241dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: ZKL – Výzkum a vývoj, a. s., IČ 25558480, Ing. Rudolf Hepp

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Válečková ložiska – Válečková ložiska jednořadá – ISO 12043
Rozměry zaoblení pro plochý příložný kroužek Druhé vydání
a pro strany bez nákružku 2007-08-01

ICS 21.100.20

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Značky 6

5 Rozměry 7

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2007

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Meziná-
rodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, Část 2.

Hlavní úlohou technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technic-
kými komisemi jsou rozesílány členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některá ustanovení této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. Norma ISO nezodpovídá za žádná ustanovení těchto patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 12043 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 4, Valivá ložiska.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 12043:1995), je jeho technickou revizí.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje dolní mezní rozměry zaoblení pro plochý příložný kroužek a pro strany bez nákružku válečkových ložisek jednořadých průměrových řad 0, 2, 3 a 4 (mimo rozměrovou řadu 24) podle ISO 15. Označení je stanoveno pro dolní mezní rozměry zaoblení, odpovídá ISO 15.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.