ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.100.20                                                                                                                           Prosinec 2008

Valivá ložiska - Lineární kuličková pouzdra -
Hlavní rozměry a tolerance

ČSN
ISO 10285

02 3521

 

Rolling bearings - Sleeve type linear ball bearings - Boundary dimension and tolerances

Roulements - Roulements linéaires à recirculation de billes, type manchon - Dimension ďencombrement et tolérances

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10285:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 10285:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 3521 z 1973-04-04 a ČSN 02 3522 z 1973-04-04.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82444


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1132-1 zavedena v ČSN ISO 1132-1 (02 4602) Valivá ložiska - Tolerance - Část 1: Termíny a definice

ISO 5593 zavedena v ČSN ISO 5593 (02 4601) Valivá ložiska - Slovník

ISO 13012 dosud nezavedena

ISO 15241 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: ZKL - Výzkum a vývoj, a. s., IČ 25558480, Ing. Rudolf Hepp

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Valivá ložiska - Lineární kuličková pouzdra -                                                           ISO 10285
Hlavní rozměry a tolerance
                                                                                           Druhé vydání
                                                                                                                                              2007-11-01

ICS 21.100.20

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Značky................................................................................................................................................................................... 8

5          Hlavní rozměry..................................................................................................................................................................... 8

6          Tolerance.............................................................................................................................................................................. 8

6.1       Třídy....................................................................................................................................................................................... 8

6.2       Použití.................................................................................................................................................................................... 8

6.3       Tolerance hřídele................................................................................................................................................................ 9

Příloha A (informativní)  Základní tolerance pro lineární kuličková poudra........................................................................ 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 4

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2007

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavní úlohou technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi jsou rozesílány členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některá ustanovení této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. Norma ISO nezodpovídá za žádná ustanovení těchto patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 10285 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 4, Valivá ložiska, subkomisí SC 11, Lineární pohybová kuličková ložiska.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 10285:1992), je jeho technickou revizí.


Strana 6

Úvod

Lineární kuličková pouzdra umožňují pohyb přímočarý, nikoliv rotační. Objímkový typ lineárního kuličkového pouzdra podle této mezinárodní normy využívá určitý počet kuliček obíhajících v uzavřené smyčce ve válcovém pouzdře nasunutém na hřídeli.

Lineární kuličková pouzdra musí splňovat jedno nebo více z následujících kritérií:

a)    volný pohyb s nízkým třením bez drhnutí a vibrací;

b)    nízkou sílu vyvolanou lineárním pohybem hřídele v pouzdře.

Tyto požadavky, stejně jako další, mohou být vhodně použity u různých typů lineárních kuličkových pouzder (uzavřený, stavitelný a otevřený typ). Vhodný výběr typu pouzdra a jeho specifikaci stanoví dohoda mezi výrobcem a uživatelem.


Strana 7

Valivá ložiska - Lineární kuličková pouzdra - Hlavní rozměry a tolerance

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje hlavní rozměry, tolerance a definice pro lineární kuličková pouzdra.

Platí pro rozměrové řady podle Tabulky 1.-- Vynechaný text --