ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.65                                                                                                                              Prosinec 2008

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost -
Část 3: Informace pro používání a údržbu

ČSN
EN 12385 - 3+A1

02 4302

 

Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance

Câbles en acier - Sécurité - Partie 3: Informations pour l’utilisation et la maintenance

Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 3: Informationen für Gebrauch und Instandhaltung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12385-3:2004+A1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12385-3:2004+A1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12385-3 (02 4302) z května 2005.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82368


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z února 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1050:1996 zavedena v ČSN EN 1050:2001 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro posouzení rizika

EN 1070:1998 zavedena v ČSN EN 1070:2000 (83 3000) Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie 1)

EN 12385-2:2002 zavedena v ČSN EN 12385-2:2004 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění Směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/EC z 29. června 1995, o sbližování právních předpisů členských států týkající se výtahů. V české republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb. a nařízení vlády č. 142/2008 Sb.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku C.2.1 a) doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., Ostrava - Radvanice, IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100 Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová

_______________

1)    ČSN EN 1070:1998 zrušena bez náhrady 2004-06 a je dostupná ve studovně ČNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                            EN 12385 - 3+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       
Březen 2008

ICS 77.140.65                                                                                                       Nahrazuje EN 12385 - 3:2004

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost -
Část 3: Informace pro používání a údržbu

Steel wire ropes - Safety -
Part 3: Information for use and maintenance

 

Câbles en acier - Sécurité -
Partie 3: Informations pour l’utilisation
et la maintenance

Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit -
Teil 3: Informationen für Gebrauch und Instandhaltung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-22 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2008-02-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN 12385 - 3:2004+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Seznam významných nebezpečí....................................................................................................................................... 6

5          Bezpečnostní návody a informace pro používání a údržbu......................................................................................... 7

Příloha A (informativní)  Příklad všeobecných informací pro používání a údržbu................................................................ 8

Příloha B (informativní)  Poučení o výběru lana....................................................................................................................... 12

Příloha C (informativní)  Zdravotní a bezpečnostní informace o materiálu pro ocelové drátěné lano a jeho
součásti............................................................................................................................................................................... 16

Příloha ZA (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice
EU 98/37/EC....................................................................................................................................................................... 18

Příloha ZB (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice
EU 2006/42/EC.................................................................................................................................................................. 19

Příloha ZC (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice
EU 95/16/EC....................................................................................................................................................................... 20

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 21


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12385-3:2004+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168, „Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství - Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2008.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2008-02-14.

Tento dokument nahrazuje EN 12385-3:2004.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA, ZB a ZC, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Další části této evropské normy jsou:

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 2: Definice, označování a klasifikace

Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely

Část 5: Pramenná lana pro výtahy

Část 6: Pramenná lana pro důlní šachty

Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní šachty

Část 8: Pramenná nosná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je stanoveno v EN 1070.

Tento dokument byl připraven pro podporu dalších částí této normy, které se týkají jednotlivých požadavků na ocelová drátěná lana pro použití ve specifických aplikacích.

Příslušné typy lan a rozsah pokrytých nebezpečí jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Tam, kde jsou ustanovení této normy typu C odlišná od těch, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, mají ustanovení této normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem, pro návody k používání a údržbu podle ustanovení této normy typu C.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje typy informací pro používání a údržbu ocelových drátěných lan poskytovaných výrobcem lana nebo, které budou obsaženy v manuálu výrobce, který je přiložen ke stroji, dílu zařízení nebo instalaci, jejichž součástí jsou ocelová drátěná lana.

Významná nebezpečí specifikovaná v tomto dokumentu jsou uvedena v kapitole 4.

Pro ocelová drátěná lana vyhovující částem 8 a 9 používaných na lanových drahách navržených pro dopravu osob, jsou dodatečné informace pro používání a údržbu uvedeny v prEN 12927-7.

Pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan jsou specifické informace pro používání a údržbu uvedeny v EN 13414-2.

Tento dokument není použitelný pro ocelová drátěná lana vyrobená před datem publikace tohoto dokumentu CEN.-- Vynechaný text --