ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.40                                                                                                                                     Říjen 2004

Nýty - Technické dodací předpisy

ČSN 02 2038

 

Rivets - Technical delivery conditions

Rivets - Conditions de livraison technigues

Niete - Technische Lieferbedingungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 2038 z 1970-07-24.

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována z hlediska současných požadavků na normalizované spojovací součásti a byly doplněny odkazy na současně platné normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠKODA SLUŽBY a.s. - IČ 26319390, Ladislav Pešička

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje základní technické požadavky na výrobu, kontrolu a dodávky nýtů z ocelí a neželezných kovů. Neplatí pro přesné nýty.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71129
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

2 Normativní odkazy

Do této normy jsou začleněny formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto normu pouze tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

ČSN 02 2301:2004 Nýty s půlkulovou hlavou

ČSN 02 2303:2004 Nýty s nízkou půlkulovou hlavou

ČSN 02 2311:2004 Zápustné nýty

ČSN 02 2313:2004 Zápustné nýty s velkou hlavou

ČSN 02 2315:2004 Zápustné nýty s čočkovitou hlavou

ČSN 02 2317:2004 Zápustné nýty s čočkovitou hlavou s úhlem 100°

ČSN 02 2380:2004 Trubkové nýty tenkostěnné válcové - Rozměry

ČSN 02 2381:2004 Nýty trubkové s lisovanou hlavou - Rozměry

ČSN 41 1300:1987 Ocel 11 300

ČSN 41 1320:1987 Ocel 11 320

ČSN 41 1343:1992 Ocel 11 343

ČSN 41 1375:1994 Ocel 11 375

ČSN 41 1425:1976 Ocel 11 425

ČSN 41 1523:1994 Ocel 11 523

ČSN 42 0342:1987 Zkoušení kovů. Zkouška pevnosti ve střihu

ČSN 42 3005:1991 Měď tvářená 42 3005 Cu 99,5

ČSN 42 3213:1983 Slitina mědi tvářená 42 3213 CuZn37

ČSN 42 4005:1987 Hliník tvářený 42 4005 Al 99,5

ČSN 42 4201:1980 Slitina hliníku tvářená 42 4201 AlCu4Mg

ČSN 42 4415:1981 Slitina hliníku tvářená 42 4415 AlMg5

ČSN EN 1002-1:2002 (42 0310) Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty

ČSN EN ISO 4042:2000 (02 1008) Spojovací součásti - Elektrolyticky vyloučené povlaky

ČSN EN ISO 3269:2001 (02 1018) Spojovací součásti - Přejímací kontrola

ČSN EN 10204:1994 (42 0009)  Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

ČSN EN 10025+A1:1996 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí -Technické dodací podmínky (obsahuje změnu A1:1993)

ČSN EN 1301-1:1999 (42 1418) Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Část 1: Technické dodací předpisy

ČSN EN 12166:2000 (42 1318) Měď a slitiny mědi - Dráty pro všeobecné použití-- Vynechaný text --