ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.10                                                                                                                                   Srpen 2004

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním
šestihranem

ČSN
EN ISO 4762

02 1143

                                                                                                     idt ISO 4762:2004

Hexagon socket head cap screws

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Zylinderschrauben mit Innensechskant

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4762:2004. Evropská norma EN ISO 4762:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4762:2004. The European Standard EN ISO 4762:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4762 (02 1143) z ledna 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70803
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V této normě oproti normě původní není uvedeno měření vnitřního šestihranu, které je specifikováno v ISO 23429:2004, dále byly změněny normativní odkazy podle aktuálních vydání norem a dále byly změněny i některé rozměry v tabulce 1.

Citované normy

ISO 225:1983 zavedena v ČSN EN 20225:1995 (02 1001) Spojovací součásti - Šrouby a matice - Označování rozměrů (idt EN 20225:1991)

ISO 261:1998 zavedena v ČSN ISO 261:2000 (01 4008) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Přehled

ISO 888:1976 zavedena v ČSN ISO 888:1995 (02 1025) Spojovací součásti - Šrouby a závrtné šrouby - Jmenovité délky a délky závitů pro všeobecné použití

ISO 898-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 898-1:2000 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1:Šrouby (idt EN ISO 898-1:1999)

ISO 965-2:1998 zavedena v ČSN ISO 965-2:2000 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití - Střední jakost tolerance

ISO 965-3:1998 zavedena v ČSN ISO 965-3:2000 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 3: Úchylky závitů

ISO 3269:2000 zavedena v ČSN EN ISO 3269:2001 (02 1018) Spojovací součásti - Přejímací kontrola (idt EN ISO 3269:2000)

ISO 3506-1:1997 zavedena v ČSN EN ISO 3506-1:1999 (02 1007) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby (idt EN ISO 3506-1:1997)

ISO 4042:1999 zavedena v ČSN EN ISO 4042:2000 (02 1008) Spojovací součásti - Elektrolyticky vyloučené povlaky (idt EN ISO 4042:1999)

ISO 4753:1999 zavedena v ČSN EN ISO 4753:2001 (02 1031) Spojovací součásti - Konce šroubů s vnějším metrickým závitem ISO (idt EN ISO 4753:1999)

ISO 4759-1:2000 zavedena v ČSN EN ISO 4759-1:2001 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C (idt EN ISO 4759-1:2000)

ISO 6157-1:1988 zavedena v ČSN EN 26157-1:1995 (02 1016) Spojovací součásti - Povrchové vady -Část 1: Šrouby pro všeobecné použití (idt EN 26157-1:1991)

ISO 6157-3:1988 zavedena v ČSN EN 26157-3:1995 (02 1016) Spojovací součásti - Povrchové vady - Část 3: Šrouby pro zvláštní použití (idt EN 26157-3:1991)

ISO 8839:1986 zavedena v ČSN EN 28839:1995 (02 1009) Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí - Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů (idt EN 28839:1991)

ISO 8992:1986 zavedena v ČSN ISO 8992:1995 (02 1002) Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice

ISO 10683:2000 zavedena v ČSN EN ISO 10683:2001 (02 1013) Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel (idt EN ISO 10683:2000)

ISO 23429:2004 zavedena v ČSN EN ISO 23429:2004 (25 3370) Kontrolování vnitřních šestihranů kalibry (idt EN ISO 23429:2004)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla ke kapitolám 3 a 5 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Janák, IČ 49494635

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 4762
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Březen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 21.060.10                                                                                             Nahrazuje EN ISO 4762:1997

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem
(ISO 4762:2004)

Hexagon socket head cap screws
(ISO 4762:2004)

 

Vis à tête cylindrique à six pans creux
(ISO 4762:2004)

Zylinderschrauben mit Innensechskant
(ISO 4762:2004)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-01-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN ISO 4762:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 5

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 7

3    Rozměry...................................................................................................................................................................................... 8

4    Požadavky a odkazy na mezinárodní normy....................................................................................................................... 15

5    Označování................................................................................................................................................................................ 15

Příloha A (informativní) Hmotnosti............................................................................................................................................. 16

Příloha ZA (normativní)................................................................................................................................................................. 18


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 4762:2004) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 2 „Spojovací součásti“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 „Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2004.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 4762:1997.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska..

Oznámení o schválení

Text ISO 4762:2004 byl schválen CEN jako EN ISO 4762:2004 bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Seznam normativních odkazů na mezinárodní normy je uveden v příloze ZA (normativní).

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členských organizací ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují podle pravidel uvedených ve směrnicích ISO/IEC, části 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé části této technické normy mohou být předmětem patentových práv. ISO není odpovědná za identifikování jakýchkoli nebo všech patentových práv.

ISO 4762 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 2, Spojovací součásti.

Toto čtvrté vydání ruší a nahrazuje třetí vydání (ISO 4762:1997), jehož je technickou revizí.

Odmítnutí odpovědnosti za PDF

Je přípustné, aby tento PDF soubor obsahoval vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe je přípustné tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován. To neplatí o těch vložených typech písma, které nepodléhají licenci a jsou instalována v počítači na kterém se editace provádí. Při používání tohoto souboru jsou jeho uživatelé odpovědni za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení odpovědnost.

Adobe je obchodní značka společnosti „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech, který vytváří tento PDF soubor, lze nalézt ve všeobecných informacích, které jsou k němu přiloženy; parametry na vytváření PDF jsou optimalizovány pro tisk. Soubor je upravený tak, aby byl použitelný členskými organizacemi ISO. V případě nepravděpodobné události, a problému, který se k ní vztahuje, informujte Ústřední sekretariát. Jeho adresa je uvedena níže.

© ISO 2003

Všechna práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace bez písemného povolení ISO, získaného na níže uvedené adrese, nebo člena ISO v zemi žadatele žádným způsobem ani žádnými prostředky elektronickými nebo mechanickými reprodukována nebo využívána, včetně pořizování fotokopií nebo mikrofilmů.

ISO copyright office (Kancelář ISO pro autorská práva)


Strana 6

 

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel.: +41 22 749 01 11

Fax: +41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Vydáno ve Švýcarsku


Strana 7

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje charakteristiky šroubů s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s hrubým závitem od M1,6 do M64 a výrobní třídy A.

Přibližné hmotnosti šroubů, viz přílohu A.

Pokud jsou ve speciálních případech požadovány specifikace, které se liší od této mezinárodní normy, mají být převzaty z existujících mezinárodních norem, například ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2, ISO 3506-1, ISO 8839 a ISO 4759-1.-- Vynechaný text --