ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.40                                                                                                                                   Duben 2004

Nýty s půlkulovou hlavou

ČSN 02 2301

 

Button-head rivets

Rivets à tête ronde

Halbrundniete

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 2301 z 1967-12-20.

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracovaná z hlediska současných požadavků na normalizované spojovací součásti a byly
doplněny odkazy na současně platné normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠKODA SLUŽBY a.s., IČO 26319390, Ladislav Pešička

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje charakteristiky nýtů s půlkulovou hlavou se jmenovitými průměry d od 1 mm do 36 mm.-- Vynechaný text --