ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.65                                                                                                                                  Červen 2004

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost -
Část 8: Pramenná tažná a nosná
tažná lana pro instalace lanovek
navržených pro dopravu osob

ČSN
EN 12385-8

02 4302

 

Steel wire ropes - Safety - Part 8: Stranded hauling and carrying-hauling ropes for cableway installations designed to carry
persons

Câbles en acier - Sécurité - Partie 8: Câbles tracteurs et porteurs-tracteurs à torons pour les installations destinées
au transport de personnes

Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 8: Zug- und Zug-Trag-Litzenseile für Seilebahnen zum Transport
von Personen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12385-8:2002. Evropská norma EN 12385-8:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12385-8:2002. The European Standard EN 12385-8:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12385-8 (02 4302) z května 2003.

Touto normou spolu s ČSN EN 12385-1 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-2 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-4 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-5 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-7 (02 4302) z června 2004 a ČSN EN 12385-9 (02 4302) z června 2004 se ruší ČSN 02 4300 z 1980-02-15, ČSN 02 4305 z 1961-03-18, ČSN 02 4308 z 1983-02-11, ČSN 02 4310 z 1977-01-27, ČSN 02 4311 z 1988-12-21, ČSN 02 4312 z 1977-01-27, ČSN 02 4313 z 1977-04-15, ČSN 02 4314 z 1977-08-18, ČSN 02 4315 z 1984-10-31, ČSN 02 4317 z 1984-10-31, ČSN 02 4320 z 1977-08-18, ČSN 02 4321 z 1979-10-08, ČSN 02 4322 z 1980-12-29, ČSN 02 4323 z 1969-11-12, ČSN 02 4324 z 1969-11-12, ČSN 02 4335 z 1982-11-18, ČSN 02 4336 z 1969-11-12, ČSN 02 4337 z 1969-11-12, ČSN 02 4338 z 1969-11-12, ČSN 02 4339 z 1969-11-12, ČSN 02 4340 z 1973-11-07, ČSN 02 4341 z 1969-11-12, ČSN 02 4342 z 1969-11-12, ČSN 02 4343 z 1969-11-12, ČSN 02 4344 z 1969-11-12, ČSN 02 4345 z 1969-11-12, ČSN 02 4346 z 1969-11-12, ČSN 02 4347 z 1969-11-12, ČSN 02 4348 z 1969-11-12, ČSN 02 4349 z 1969-11-12, ČSN 02 4350 z 1969-11-12, ČSN 02 4351 z 1969-11-12, ČSN 02 4352 z 1969-11-12, ČSN 02 4355 z 1969-11-12, ČSN 02 4361 z 1969-11-12, ČSN 02 4362 z 1969-11-12, ČSN 02 4363 z 1969-11-12, ČSN 02 4372 z 1977-08-18, ČSN 02 4373 z 1981-05-04, ČSN 02 4374 z 1983-12-07, ČSN 02 4380 z 1969-11-12, ČSN 02 4381 z 1969-11-12, ČSN 02 4385 z 1969-11-12.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          68954
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12385-8:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12385-8 z května 2003 převzala EN 12385-8:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 10264-3 zavedena v ČSN EN 10264-3 (42 1074) Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarované dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání

EN 12385-1:2002 zavedena v ČSN EN 12385-1:2004 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 12385-2 zavedena v ČSN EN 12385-2 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a třídění

prEN 12408 dosud nezavedena

DIN 21258:1986 nezavedena

DIN 53521 nezavedena

ISO 2592 zavedena v ČSN EN ISO 2592 (65 6212) Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření v otevřeném kelímku podle Clevelanda

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/EC z 20. března 2002, o lanových dráhách pro dopravu osob. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., Ostrava - Radvanice, IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100 Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12385-8
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.65

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 8: Pramenná tažná a nosná
tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

Steel wire ropes - Safety - Part 8: Stranded hauling and carrying-hauling ropes
for cableway installations designed to carry persons

 

Câbles en acier - Sécurité - Partie 8: Câbles

tracteurs et porteurs-tracteurs à torons pour les

installations destinées au transport de personnes

Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 8:

Zug- und Zug-Trag-Litzenseile für Seilebahnen

zum Transport von Personen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-11-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 12385-8:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Seznam nebezpečí.................................................................................................................................................................... 7

5    Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření............................................................................................................................ 7

6    Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření....................................................................................................... 12

7    Informace pro používání......................................................................................................................................................... 12

Příloha A (normativní) Všeobecné požadavky na mazadla.................................................................................................... 13

Příloha B (normativní) Zkušební metoda pro stanovení zvlnění........................................................................................... 14

Příloha C (normativní) Výpočet minimální síly při přetržení a přibližné jmenovité délkové hmotnosti
pro lana uvedená v tabulkách 2 až 4.................................................................................................................................... 15

Příloha D (informativní) Informace, které budou poskytnuté s poptávkou nebo objednávkou........................................ 16

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky nebo jiná ustanovení
směrnic EU............................................................................................................................................................................... 17

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12385-8:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168, „Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství - Bezpečnost“, jejímž sekretariátem byl pověřen BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES.

Vztah této části ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu

Další části EN 12385 jsou:

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 2: Definice, označování a klasifikace

Část 3: Informace pro používání a údržbu

Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely

Část 5: Pramenná lana pro výtahy

Část 6: Pramenná lana pro důlní šachty

Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní šachty

Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely

Část 1 poskytuje všeobecné požadavky pro části 4 až 10.

Toto je první vydání této evropské normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Shoda s touto částí této evropské normy, která byla vypracována jako harmonizovaná norma je jedním ze způsobu zajištění shody se základními bezpečnostními požadavky směrnice týkající se instalací lanovek navržených pro dopravy osob.

V průběhu přípravy této normy bylo předpokládáno, že bude vedeno jednání mezi kupujícím a výrobcem, obsahujícím zamýšlené účely lana.

Ačkoliv tabulky sil při přetržení a hmotností jsou poskytnuté pro počet více spojených tříd, průměrů a tříd pevností lana, tato část této normy není omezena jen na ty, které jsou uvedené, za předpokladu, že všechny další požadavky jsou splněny.

1 Předmět normy

Tato část této evropské normy specifikuje jednotlivé materiály, výrobní a zkušební požadavky pro pramenná ocelová drátěná „nosná“ a „nosná tažná“ lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob.

Jednotlivá nebezpečí uvedená v této části jsou identifikována v kapitole 4.

Třída pevnosti lana je omezena na 1960.

Minimální síly při přetržení pro více spojených tříd, velikostí a tříd pevností lana jsou uvedeny v tabulkách 2, 3 a 4.

Pramenná napínací lana a lana lyžařských vleků jsou pokrytá EN 12385-4.-- Vynechaný text --