ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.65                                                                                                                                  Červen 2004

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost -
Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní
šachty

ČSN
EN 12385-7

02 4302

 

Steel wire ropes - Safety - Part 7: Locked coil ropes for mine shafts

Câbles en acier - Sécurité - Partie 7: Câbles clos ďextraction pour puits de mine

Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 7: Verschlossene Spiralseile für Schachtförderanlagen des Bergbaus

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12385-7:2002. Evropská norma EN 12385-7:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12385-7:2002. The European Standard EN 12385-7:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12385-7 (02 4302) z května 2003.

Touto normou spolu s ČSN EN 12385-1 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-2 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-4 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-5 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-8 (02 4302) z června 2004 a ČSN EN 12385-9 (02 4302) z června 2004 se ruší ČSN 02 4300 z 1980-02-15, ČSN 02 4305 z 1961-03-18, ČSN 02 4308 z 1983-02-11, ČSN 02 4310 z 1977-01-27, ČSN 02 4311 z 1988-12-21, ČSN 02 4312 z 1977-01-27, ČSN 02 4313 z 1977-04-15, ČSN 02 4314 z 1977-08-18, ČSN 02 4315 z 1984-10-31, ČSN 02 4317 z 1984-10-31, ČSN 02 4320 z 1977-08-18, ČSN 02 4321 z 1979-10-08, ČSN 02 4322 z 1980-12-29, ČSN 02 4323 z 1969-11-12, ČSN 02 4324 z 1969-11-12, ČSN 02 4335 z 1982-11-18, ČSN 02 4336 z 1969-11-12, ČSN 02 4337 z 1969-11-12, ČSN 02 4338 z 1969-11-12, ČSN 02 4339 z 1969-11-12, ČSN 02 4340 z 1973-11-07, ČSN 02 4341 z 1969-11-12, ČSN 02 4342 z 1969-11-12, ČSN 02 4343 z 1969-11-12, ČSN 02 4344 z 1969-11-12, ČSN 02 4345 z 1969-11-12, ČSN 02 4346 z 1969-11-12, ČSN 02 4347 z 1969-11-12, ČSN 02 4348 z 1969-11-12, ČSN 02 4349 z 1969-11-12, ČSN 02 4350 z 1969-11-12, ČSN 02 4351 z 1969-11-12, ČSN 02 4352 z 1969-11-12, ČSN 02 4355 z 1969-11-12, ČSN 02 4361 z 1969-11-12, ČSN 02 4362 z 1969-11-12, ČSN 02 4363 z 1969-11-12, ČSN 02 4372 z 1977-08-18, ČSN 02 4373 z 1981-05-04, ČSN 02 4374 z 1983-12-07, ČSN 02 4380 z 1969-11-12, ČSN 02 4381 z 1969-11-12, ČSN 02 4385 z 1969-11-12.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          68953
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12385-7:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12385-7 z května 2003 převzala EN 12385-7:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 10264-3 zavedena v ČSN EN 10264-3 (42 1074) Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarované dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání

EN 12385-1:2002 zavedena v ČSN EN 12385-1:2004 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 12385-2 zavedena ČSN EN 12385-2 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace

ISO 3156 nezavedena

DIN 21258 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., Ostrava - Radvanice, IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100 - Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12385-7
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.65

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 7: Uzavřená vinutá lana
pro důlní šachty

Steel wire ropes - Safety - Part 7: Locked coil ropes for mine shafts

 

Câbles en acier - Sécurité - Partie 7: Câbles clos

d’extraction pour puits de mine

Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit -
Teil 7: Verschlossene Spiralseile für

Schachtförderanlagen des Bergbaus

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-03-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 12385-7:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

      Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Seznam nebezpečí.................................................................................................................................................................... 6

5    Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření............................................................................................................................ 6

6    Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření......................................................................................................... 9

7    Informace pro používání........................................................................................................................................................... 9

Příloha A (normativní) Vlastnosti drátů pro vodicí lana před výrobou lana......................................................................... 10

Příloha B (informativní) Minimální síly při přetržení................................................................................................................. 11

Příloha C (Iiformativní) Informace, které budou poskytnuté s poptávkou nebo objednávkou......................................... 13


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12385-7:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168, „Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství - Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2003.

Další části EN 12385 jsou:

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 2: Definice, označování a klasifikace

Část 3: Informace pro používání a údržbu

Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely

Část 5: Pramenná lana pro výtahy

Část 6: Pramenná lana pro důlní šachty

Část 8: Pramenná nosná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely

Část 1 poskytuje všeobecné požadavky pro části 4 až 10.

Toto je první vydání této části.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

V průběhu přípravy této normy bylo předpokládáno, že bude vedeno jednání mezi kupujícím a výrobcem, obsahující zamýšlené účely lana.

Specifikátoří, kupující a uživatelé mohou poznat, že uzavřená vinutá lana pro důlní šachty jsou dost často speciálně navržena výrobcem lana pro splnění zvláštních podmínek šachty a strojních požadavků.

1 Předmět normy

Tato část této evropské normy specifikuje jednotlivé materiály, výrobní a zkušební požadavky pro zcela uzavřená vinutá těžní a polouzavřená a zcela uzavřená vinutá vodicí lana pro důlní šachty.

Jednotlivá nebezpečí obsažená v této části jsou uvedena v kapitole 4.

Pouze pro informaci, typické síly při přetržení pro jak uzavřená vinutá těžní lana, tak polouzavřená a uzavřená vinutá vodící lana, v každém případě založené na jedné zvláštní kombinaci tříd pevnosti drátů v tahu, jsou uvedeny v příloze B pro některé z více spojených velikostí.-- Vynechaný text --