ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.65                                                                                                                                  Červen 2004

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 12385-1

02 4302

 

Steel wire ropes - Safety - Part 1: General requirements

Câbles en acier - Sécurité - Partie 1: Prescriptions générales

Drahtseile aus Stahldrähten - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12385-1:2002. Evropská norma EN 12385-1:2002 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12385-1:2002. The European Standard
EN 12385-1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12385-1 (02 4302) z května 2003.

Touto normou spolu s ČSN EN 12385-2 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-4 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-5 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-7 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-8 (02 4302) z června 2004 a ČSN EN 12385-9 (02 4302) z června 2004 se ruší ČSN 02 4300 z 1980-02-15, ČSN 02 4305 z 1961-03-18, ČSN 02 4308 z 1983-02-11, ČSN 02 4310 z 1977-01-27, ČSN 02 4311 z 1988-12-21, ČSN 02 4312 z 1977-01-27, ČSN 02 4313 z 1977-04-15, ČSN 02 4314 z 1977-08-18, ČSN 02 4315 z 1984-10-31, ČSN 02 4317 z 1984-10-31, ČSN 02 4320 z 1977-08-18, ČSN 02 4321 z 1979-10-08, ČSN 02 4322 z 1980-12-29, ČSN 02 4323 z 1969-11-12, ČSN 02 4324 z 1969-11-12, ČSN 02 4335 z 1982-11-18, ČSN 02 4336 z 1969-11-12, ČSN 02 4337 z 1969-11-12, ČSN 02 4338 z 1969-11-12, ČSN 02 4339 z 1969-11-12, ČSN 02 4340 z 1973-11-07, ČSN 02 4341 z 1969-11-12, ČSN 02 4342 z 1969-11-12, ČSN 02 4343 z 1969-11-12, ČSN 02 4344 z 1969-11-12, ČSN 02 4345 z 1969-11-12, ČSN 02 4346 z 1969-11-12, ČSN 02 4347 z 1969-11-12, ČSN 02 4348 z 1969-11-12, ČSN 02 4349 z 1969-11-12, ČSN 02 4350 z 1969-11-12, ČSN 02 4351 z 1969-11-12, ČSN 02 4352 z 1969-11-12, ČSN 02 4355 z 1969-11-12, ČSN 02 4361 z 1969-11-12, ČSN 02 4362 z 1969-11-12, ČSN 02 4363 z 1969-11-12, ČSN 02 4372 z 1977-08-18, ČSN 02 4373 z 1981-05-04, ČSN 02 4374 z 1983-12-07, ČSN 02 4380 z 1969-11-12, ČSN 02 4381 z 1969-11-12, ČSN 02 4385 z 1969-11-12.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          68949
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12385-1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12385-1 z května 2003 převzala EN 12385-1:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 292-2:1991/A1:1995 zavedena v ČSN EN 292-2+ A1:2000 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady a specifikace

EN 1050:1996 zavedena v ČSN EN 1050:2001 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro posouzení rizika

EN 10204:1991 zavedena v ČSN EN 10204:1994 (42 0009) Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly

EN 10244-2 zavedena v ČSN EN 10244-2 (42 6612) Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku

EN 10264-1:2002 zavedena v ČSN EN 10264-1:2003 (42 1072) Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 10264-2:2002 zavedena v ČSN EN 10264-2:2003 (42 1073) Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro všeobecné použití

EN 10264-3 zavedena v ČSN EN 10264-3 (42 1074) Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarované dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání

EN 12385-2 zavedena v ČSN EN 12385-2 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace

prEN 12385-3 dosud nezavedena

EN 13411-4:2002 zavedena v ČSN EN 13411-4:2002 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí

ISO 7500-1 zavedena v ČSN EN ISO 7500-1 (42 0322) Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Trhací stroje a lisy - Ověřování a kalibrace systému měření síly

ISO 4345:1988 dosud nezavedena

Obdobné mezinárodní normy

ISO/DIS 4344 Steel wire ropes for lifts - Minimum requirements

(Ocelová drátěná lana pro výtahy - Minimální požadavky)

ISO/DIS 2408 Steel wire ropes for general purposes - Minimum requirements

(Ocelová drátěná lana pro všeobecné účely - Minimální požadavky)

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 5.2.1 doplněna národní informativní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a. s., Ostrava - Radvanice, IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100 Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12385-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.65

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Steel wire ropes - Safety - Part 1: General requirements

 

Câbles en acier - Sécurité - Partie 1: Prescriptions

générales

Drahtseile aus Stahldrähten - Sicherheit -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-11-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 12385-1:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 7

4    Seznam nebezpečí.................................................................................................................................................................... 7

5    Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření............................................................................................................................ 7

6    Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření....................................................................................................... 10

7    Informace pro používání......................................................................................................................................................... 12

Příloha A (normativní) Odběr vzorků a kritéria přijetí pro typové zkoušení sériově vyráběných lan................................ 14

Příloha B (normativní) Zkušební požadavky na dráty odebrané z lana, když jsou specifikovány jinou části této
 normy........................................................................................................................................................................................ 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12385-1:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168, „Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství - Bezpečnost“, jejímž sekretariátem byl pověřen BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2003.

Další části EN 12385 jsou:

Část 2: Definice, označování a klasifikace

Část 3: Informace pro používání a údržbu

Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely

Část 5: Pramenná lana pro výtahy

Část 6: Pramenná lana pro důlní šachty

Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní šachty

Část 8: Pramenná nosná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely

Toto je první vydání této částí.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato část této evropské normy byla vypracována k podpoře částí 4 až 10, které se týkají jednotlivých požadavků na ocelová drátěná lana pro použití ve specifických aplikacích. Nemohou proto existovat samostatně.

Příslušná lana a rozsah nebezpečí, která jsou pokrytá pro specifické aplikace, jsou vyznačena v předmětech norem částí 4 až 10.

1 Předmět normy

Tato část specifikuje všeobecné požadavky pro výrobu a zkoušení ocelového drátěného lana, jehož jednotlivé požadavky jsou specifikovány v dalších částech.

Příloha A uvádí režimy typového zkoušení sériově vyráběných lan.

Příloha B uvádí zkušební požadavky na dráty odebrané z lana, které je specifikováno v dalších částech této normy.-- Vynechaný text --