ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30; 77.140.99                                                                                                                    Květen 2003

Ukončení ocelových drátěných lan -
Bezpečnost -
Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí

ČSN
EN 13411- 4

02 4470

 

Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 4: Metal and resin socketing

Terminaisons des câbles en fils d'acier - Sécurité - Partie 4: Manchonnage à l'aide de métal ou résine

Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 4: Vergießen mit Metall oder Kunstharz

Tato norma je českou verzi evropské normy EN 13411- 4:2002. Evropská norma EN 13411- 4:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13411- 4:2002. The European Standard EN 13411- 4:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 02 4456 z dubna 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66634
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 59 zavedena v ČSN EN 59 (64 4009) Sklem vyztužené plasty - Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol

EN 12385-1:2002 dosud nezavedena

prEN 12385-2 dosud nezavedena

ISO 75-2 zavedena v ČSN EN ISO 75-2 (64 0753) Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. prosince 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění Směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13411- 4
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Únor 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 53.020.30; 77.140.99

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost -
Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí

Terminations for steel wire ropes - Safety -
Part 4: Metal and resin socketing

 

Terminaisons des câbles en fils d'acier -
Sécurité - Partie 4: Manchonnage à l'aide
de métal ou résine

Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht -
Sicherheit - Teil 4: Vergießen mit Metall oder
Kunstharz

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-11-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 13411-4:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Seznam nebezpečí............................................................................................................................................................. 8

5          Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření...................................................................................................................... 9

6          Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření................................................................................................. 11

7          Značení................................................................................................................................................................................ 12

Příloha A (normativní)  Zalévací kovy.......................................................................................................................................... 13

Příloha B (normativní)  Zalévací pryskyřičné prostředky......................................................................................................... 14

Příloha C (normativní)  Typové zkoušení pro posouzení zakončení zalitého roztaveným kovem nebo pryskyřicí........ 15

Příloha D (informativní)  Postup úpravy lesklého lana pro zlepšení přilnavosti, je-li zaléváno slitinami olova............ 16

Příloha E (informativní)  Omezení pracovních teplot................................................................................................................ 17

Příloha ZA (informativní)  Vztah toho dokumentu ke směrnicím ES.................................................................................... 18

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 13411-4:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství - Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2002.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES.

Vztah ke směrnicím ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Další části této evropské normy jsou:

Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan

Část 2: Splétaná oka

Část 3: Objímka zajištěná oky

Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan

Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky

Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

Toto je první vydání této evropské normy.

Přílohy A, B a C jsou normativní. Přílohy D, E a ZA jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována pro zajištění způsobu shody se základními bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení a přidružených předpisů ESVO.

Metody zalévání popsané v této normě jsou založeny na historických zkušenostech a jejich následování je považováno za výsledek zakončení lan mající 100 % účinnost založenou na minimální síle při přetržení lana.

Předpokládá se, že vnitřní úhly objímkového koše nejsou menší než 9,5° nebo větší než 18°.

Také se předpokládá, že objímky jsou:

      vhodné pro předehřívaní beze změny charakteristiky materiálu objímky, je-li zalévacím prostředkem roztavený kov;

      dostatečně odolné pro lano; a

      vhodné pro účely, pro které jsou určeny.

Zamýšlené použití lana by mělo být známo, odolnost k únavě zatížením není obsažená.

Při tvorbě této normy bylo předpokládáno, že proběhne jednání mezi výrobcem a uživatelem k rozhodnutí, jaký zalévací prostředek je požadován.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje minimální požadavky na zalévání kovem a pryskyřicí ocelových drátěných lan odpovídajícím EN 12385 části 4 až 10.

Norma obsahuje pouze ty požadavky, které zajišťují, že objímka je dostatečně odolná, aby odolala síle nejméně 100 % minimální síly při přetržení lana.

POZNÁMKA Zakončení lan provedené zaléváním podle této evropské normy může být použito pro stanovení síly při přetržení drátěných lan v souladu s přílohou A EN 12385-1:2002.

Zalévací metody a materiály popsané v této normě jsou pro použití uvnitř teplotních omezení uvedených v informativní příloze E.-- Vynechaný text --