ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.10                                                                                                                               Listopad 2001

Šrouby se šestihrannou hlavou
se závitem k hlavě - Výrobní třída C

ČSN
EN ISO 4018

02 1303

                                                                                                     idt ISO 4018:1999

Hexagon head screws - Product grade C

Vis à tête hexagonale entièrement filetées - Grade C

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Produktklasse C

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4018:2000. Evropská norma EN ISO 4018:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4018:2000. The European Standard EN ISO 4018:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 24018 (02 1303) z března 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63262
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změněny jsou údaje v tabulce 3, Specifikace a odkazy na normy.

Citované normy

ISO 225:1983 zavedena v ČSN EN 20225:1995 (02 1001) Spojovací součásti. Šrouby a matice. Označování rozměrů (idt EN 20225:1991)

ISO 724:1993 dosud nezavedena

ISO 888:1976 zavedena v ČSN ISO 888:1995 (02 1025) Spojovací součásti. Šrouby a závrtné šrouby. Jmenovité délky a délky závitů pro všeobecné použití

ISO 898-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 898-1:2000 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby (idt EN ISO 898-1:1999)

ISO 965-1:1998 zavedena v ČSN ISO 965-1:2000 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 1: Základní pravidla a údaje

ISO 3269:2000 zavedena v ČSN EN ISO 3269:2001 (02 1018) Spojovací součásti - Přejímací kontrola (idt EN ISO 3269:2000)

ISO 4042:1999 zavedena v ČSN EN ISO 4042:2000 (02 1008) Spojovací součásti - Elektrolyticky vyloučené povlaky (idt EN ISO 4042:1999)

ISO 4759-1:2000 zavedena v ČSN EN ISO 4759-1:2001 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C (idt EN ISO 4759-1:2000)

ISO 8992:1986 zavedena v ČSN ISO 8992:1995 (02 1002) Spojovací součásti. Všeobecné požadavky na šrouby a matice

ISO 10683:2000 zavedena v ČSN EN ISO 10683:2001 (02 1013) Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel (idt EN ISO 10683:2000)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla ke kapitole 5 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Janák, IČO 49494635

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 4018
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Listopad 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 21.060.10                                                                                                  Nahrazuje EN 24018:1991

Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třída C
(ISO 4018:1999)

Hexagon head screws - Product grade C
(ISO 4018:1999)

 

Vis à tête hexagonale entièrement filetées -

Grade C
(ISO 4018:1999)

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Produktklasse C
(ISO 4018:1999)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-10-18.Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                         Ref. č. EN ISO 4018:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text této mezinárodní normy vypracvovaný technickou komisí ISO/TC 2 „Spojovací součásti“ Mezinárodorganizace pro normalizaci (ISO) byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 185 „Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství“, jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2001.

Tato evropská norma nahrazuje EN 24018:1991.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 4018:1999 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Seznam normativních odkazů na mezinárodní normy je uveden v příloze ZA (normativní).


Strana 5

Úvod

Tato mezinárodní norma je součástí kompletní řady norem ISO spojovací součásti s vnějším šestihranným prvkem. Tato řada obsahuje:

a)    šrouby se šestihrannou hlavou (ISO 4014 až ISO 4016 a ISO 8765);

b)    šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě (ISO 4017, ISO 4018 a ISO 8676);

c)    šestihranné matice (ISO 4032 až ISO 4036, ISO 8673 až ISO 8675);

d)    šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou (ISO 4162 a ISO 15071);

e)    šestihranné matice s přírubou (ISO 4161 a ISO 10663);

f)      šrouby a matice pro vysokopevnostní šroubové spoje (ISO 4775, ISO 7411 až ISO 7414 a ISO 7417).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví charakteristiky šroubů se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě od M5 do M64, výrobní třídy C.

POZNÁMKA Tento typ výrobku je totožný s ISO 4016 kromě závitu k hlavě.

Pokud jsou ve speciálních případech požadovány specifikace, které se liší od této mezinárodní normy, mají být převzaty z existujících mezinárodních norem např. ISO 724, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-1 a ISO 4759-1.-- Vynechaný text --