ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.30                                                                                                                                   Srpen 2001

Ploché kruhové podložky
pro metrické šrouby a matice

všeobecného použití - Přehled

ČSN
EN ISO 887

02 1700

                                                                                                       idt ISO 887:2000

Plain washers for metric bolts, screws and nuts for general purposes - General plan

Rondelles plates pour vis et écrous métriques pour usages généraux - Plan géneral

Flache Scheiben für metrische Schrauben und Mutten für allgemeine Anwendungen - Übersicht

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 887:2000. Evropská norma EN ISO 887:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 887:2000. The European Standard EN ISO 887:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 1700 z 1982-03-09.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62247
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 273:1979 zavedena v ČSN EN 20273:1996 (02 1050) Spojovací součásti - Díry pro šrouby (idt EN 20273:1991)

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 4759-3:2001 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí - Část 3: Ploché kruhové podložky pro šrouby a matice - Výrobní třída A a C (idt EN ISO 4759-3:2000)

ČSN EN ISO 7089:2001 (02 1701) Ploché kruhové podložky - Běžná řada - Výrobní třída A
(idt EN ISO 7089:2000)

ČSN EN ISO 7090:2001 (02 1702) Ploché kruhové podložky se zkosením - Běžná řada - Výrobní třída A (idt EN ISO 7090:2000)

ČSN EN ISO 7091:2001 (02 1721) Ploché kruhové podložky - Běžná řada - Výrobní třída C
(idt EN ISO 7091:2000)

ČSN EN ISO 7092:2001 (02 1707) Ploché kruhové podložky - Malá řada - Výrobní třída A
(idt EN ISO 7092:2000)

ČSN EN ISO 7093-1:2001 (02 1727) Ploché kruhové podložky - Velká řada - Výrobní třída A
(idt EN ISO 7093-1:2000)

ČSN EN ISO 7093-2:2001 (02 1727) Ploché kruhové podložky - Velká řada - Výrobní třída C
(idt EN ISO 7093-2:2000)

ČSN EN ISO 7094:2001 (02 1730) Ploché kruhové podložky - Zvlášť velká řada - Výrobní třída C
(idt EN ISO 7094:2000)

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje slovník použitých výrazů.

Vypracování normy

Zpracovatel: CZ.TECH, s.r.o., IČO 47543825 - Ing. Václav Kunc

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 887
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 21.060.30

Ploché kruhové podložky pro metrické šrouby a matice všeobecného použití - Přehled

(ISO 887:2000)

Plain washer for metric bolts, screws and nuts for general
purposes - General plan

(ISO 887:2000)

 

Rondelles plates pour vis et écrous metriques pour usages généraux - Plan géneral

(ISO 887:2000)

Flache Scheiben für metrische Schrauben und Mutten für allgemeine Anwendungen - Übersicht

(ISO 887:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-06-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                           Ref. č. EN ISO 887:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 887:2000 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 2 „Spojovací součásti“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 „Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství“, jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2000.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 887:2000 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Seznam normativních odkazů na mezinárodní normy je uveden v příloze ZA (normativní).


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví rozsah jmenovitých rozměrů plochých kruhových podložek výrobní třídy A a C pro šrouby a matice všeobecného použití, jmenovitých průměrů závitů v rozsahu od 1 mm
do 150 mm.

Tato mezinárodní norma není použitelná pro podložky šroubů a neztratitelné podložky šroubů, s ohledem na jejich průměry děr a tloušťky.

Informace o použití plochých kruhových podložek je uvedena v příloze A.-- Vynechaný text --