ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.30                                                                                                                                   Srpen 2001

Tolerance spojovacích součástí -

Část 3: Ploché kruhové podložky
pro šrouby a matice - Výrobní třída

A a C

ČSN
EN ISO 4759- 3

 

02 1014

                                                                                                  idt ISO 4759-3:2000

Tolerance for fasteners - Part 3: Plain washers for bolts, screws and nuts - Product grades A and C

Tolérances pour éléments de fixation - Partie 3: Rondelles plates pour vis et écrous - Grades A a C

Toleranzen und Verbindungselemente - Teil 3: Flache Scheiben für Schrauben und Muttern - Produktklassen A und C

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4759-3:2000. Evropská norma EN ISO 4759-3:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4759-3:2000. The European Standard EN ISO 4759-3:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 4759-3 (02 1005) z února 1995 a ČSN 02 1070 z 1988-12-21.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62246
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě bylo změněno přířazení mezi jmenovitou tloušťkou h a tolerancí t. Dále je norma doplněna o přílohu A, v níž jsou uvedeny normalizované tolerance pro jednotlivé IT stupně a mezní úchylky pro hřídele a díry. Tyto tolerance jsou vzaty z ISO 286-1:1988 (idt EN 20286-1:1993) a ISO 286-2 (idt EN 20286-2:1993).

Citované normy

ISO 1101-1) dosud nezavedena

ISO 2692:1988 dosud nezavedena

ISO 4042:1999 zavedena v ČSN EN ISO 4042:2000 (02 1008) Spojovací součásti - Elektrolyticky vyloučené povlaky (idt EN ISO 4042:1999)

Porovnání s mezinárodní normou

Toto třetí vydání ISO 4759-3 ruší a nahrazuje (ISO 4759-3:1991), jehož je technickou revizí.

ISO 4759 sestává z následujících částí se společným názvem „Tolerance spojovacích součástí“:

      Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B, a C

      Část 2: Šrouby a matice s průměrem závitu od 1 mm do 3 mm. Výrobní třída F pro jemnou mechaniku

      Část 3: Ploché kruhové podložky pro šrouby a matice - Výrobní třída A a C

Příloha A této části ISO 4759 je pouze pro informaci.

Souvisící ČSN

ČSN EN 20286-1:1996 (01 4201)  Soustava tolerancí a uložení ISO. Část 1: Základní ustanovení, úchylky
a
uložení (idt EN 20286-1:1993)

ČSN EN 20286-2:1996 (01 4201)  Soustava tolerancí a uložení ISO. Část 2: Tabulky základních tolerancí
a mezních úchylek pro díry a hřídele (idt EN 20286-2:1993)

Vypracování normy

Zpracovatel: CZ.TECH, s.r.o., IČO 47543825 - Ing. Václav Kunc

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

_______________

1)  Bude vydána (Revize 1101:1983)


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN ISO 4759-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                 Květen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 21.060.30

Tolerance spojovacích součástí -
Část 3: Ploché kruhové podložky
pro šrouby a matice - Výrobní třída A a C

(ISO 4759-3:2000)

Tolerance for fasteners -
Part 3: Plain washers
for bolts, screws and nuts - Product grades A and C

(ISO 4759-3:2000)

 

Tolérances pour éléments de fixation - Partie 3: Rondelles plates pour vis et écrous - Grades A a C

(ISO 4759-3:2000)

Tolranzen und Verbindungselemente - Teil 3: Flache Scheiben für Schrauben und Mutten - Produktklassen A und C
(ISO 4759-3:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-05-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                     Ref. č. EN ISO 4759-3:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 4759-3:2000 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 2 „Spojovací součásti“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 „Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství“, jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2000.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 4759-3:2000 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Seznam normativních odkazů na mezinárodní normy je uveden v příloze ZA (normativní).


Strana 5

1 Předmět normy

Tato část ISO 4759 stanoví výběr tolerancí pro použití při tvorbě norem ISO pro ploché kruhové podložky s prostřiženou dírou výrobních tříd A a C pro šrouby a matice jmenovitých průměrů závitu od 1 mm
do 150 mm.

Doporučuje se, aby se tato toleranční pole používala také pro nenormalizované podložky.

POZNÁMKA Výrobní třída je vztažena k jakosti výrobku a velikosti tolerancí.

Příloha A (informativní) uvádí tolerance převzaté z ISO 286-1 a ISO 286-2.-- Vynechaný text --