ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.30                                                                                                                                   Srpen 2001

Ploché kruhové podložky - Velká řada - Část 2: Výrobní třída C

ČSN
EN ISO 7093-2

02 1727

                                                                                                  idt ISO 7093-2:2000

Plain washers - Large series - Part 2: Product grade C

Rondelles plates - Série trés large - Partie 2: Grade C

Flache Scheiben - Große Reihe - Teil 2: Produktklasse C

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7093-2:2000. Evropská norma EN ISO 7093-2:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 7093-2:2000. The European Standard EN ISO 7093-2:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN EN ISO 7093-1 (02 1727) ze srpna 2001 se nahrazuje ČSN 02 1727 z 1974-04-10 a ČSN 02 1729 z 1974-04-10.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62240
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 887:2000 zavedena v ČSN EN ISO 887:2001 (02 1700  Ploché kruhové podložky pro metrické šrouby a matice všeobecného použití - Přehled (idt EN ISO 887:2000)

ISO 3269:2000 zavedena v ČSN EN ISO 3269:2001 (02 1018)  Spojovací součásti - Přejímací kontrola (idt EN ISO 3269:2000)

ISO 4042:1999 zavedena v ČSN EN ISO 4042:2000 (02 1008)  Spojovací součásti - Elektrolyticky vyloučené povlaky (idt  EN ISO 4042:1999)

ISO 4759-3:2000 zavedena v ČSN EN ISO 4759-3:2001 (02 1014)  Tolerance spojovacích součástí - Část 3: Ploché kruhové podložky pro šrouby a matice - Výrobní třída A a C (idt  EN ISO 4759-3:2000)

ISO 6507-1:1997 zavedena v ČSN ISO 6507-1:1999 (42 1245)  Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

ISO 10683:2000 zavedena v ČSN EN ISO 10683:2001 (02 1013)  Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel (idt EN ISO 10683:2000)

Porovnání s mezinárodní normou

Toto první vydání ISO 7093-2, spolu s ISO 7093-1, ruší a nahrazuje (ISO 7093:1983), jehož je technickou revizí.

ISO 7093 sestává z následujících částí se společným názvem „Ploché kruhové podložky“ - Velká řada:

         Část 1: Výrobní třída A

         Část 2: Výrobní třída C

Vypracování normy

Zpracovatel: CZ.TECH, s.r.o., IČO 47543825 - Ing. Václav Kunc

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN ISO 7093-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                 Červen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 21.060.30

Ploché kruhové podložky - Velká řada - Výrobní třída C
(ISO 7093-2:2000)

Plain washers - Large series - Part 2: Product grade C

(ISO 7093-2:2000)

 

Rondelles plates - Série trés large - Partie 2: Grade C

(ISO 7093-2:2000)

Scheiben - Große Reihe - Teil 2: Produktklasse C

(ISO 7093-2:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-06-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                     Ref. č. EN ISO 7093-2:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 7093-2:2000 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 2 „Spojovací součásti“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 „Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství“, jejíž sekretariát  zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do prosince 2000.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 7093-2:2000 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Seznam normativních odkazů na mezinárodní normy je uveden v příloze ZA (normativní).


Strana 5

1 Předmět normy

Tato část ISO 7093 stanoví charakteristiky plochých kruhových podložek velké řady, výrobní třídy C, třídy tvrdosti 100 HV a jmenovitých velikostí (jmenovitých průměrů závitů) s rozsahem od 3 mm do 36 mm.

Podložky uvedené v  této části ISO 7093 jsou vhodné pro použití, v případech, kdy dosedají na měkké části materiálu nebo kde jsou velké vůle děr v součásti. Přesto musí být v jednotlivých případech použití kontrolována vhodnost jejich tloušťky.

Podložky třídy tvrdosti 100 HV jsou vhodné pro

      šrouby se šestihrannou hlavou výrobní třídy C, pevnostní třídy do 6.8;

      šestihranné matice výrobní třídy C, pevnostní třídy do 6;

      kalené závitotvorné šrouby.

Požadavek na rozměry odlišné od rozměrů uvedených v této části ISO 7093 by měl být uplatněn na základě výběru z ISO 887.-- Vynechaný text --