ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.100.20                                                                                                                              Prosinec 2000

Valivá ložiska - Radiální vnitřní vůle

ČSN
ISO 5753

02 4609

                                                                                                                                 

Rolling bearings - Radial internal clearance

Roulements - Jeu interne radial

Wälzlager - Radial Lagerluft

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5753:1991. Mezinárodní norma ISO 5753:1991 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 5753:1991. The International Standard ISO 5753:1991 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 4609 z března1994.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                        60766
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma má novou stavbu, členění a úpravu. Neobsahuje národní doplněk, který uváděl hodnoty vůlí válečkových ložisek větších průměru díry než 500 mm a značky pro označování vůlí.

Citované normy

ISO 1132:1980 nezavedena

ISO 6979:1982 nezavedena, zrušena bez náhrady v roce 1993

ISO 9628:1992 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. se sídlem v Brně, IČO 25558480, Lubomír Velčovský, Ing. Martin Kudlička

Technická normalizační komise: TNK č. 57, Valivá ložiska

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Valivá ložiska - Radiální vnitřní vůle                                                                  ISO 5753
                                                                                                                                     
Druhé vydání
                                                                                                                                      1991-10-15

MDT 621.822.7/.8

Deskriptory: bearings, rolling bearings, ball bearings, roller bearings, needle bearings, clearances, dimensions, dimensional tolerances

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 5753 byla připravena technickou komisí ISO/TC 4, Valivá ložiska, subkomisí SC 4, Tolerance

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 5753:1981), které bylo technicky revidováno.


Strana 4

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje hodnoty radiálních vnitřních vůlí pro:

-      radiální kuličková ložiska, kromě vyklápěcích ložisek podle ISO 9628;

-      dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska;

-      válečková ložiska;

-      jehlová ložiska;

-      dvouřadá naklápěcí ložiska s valivými tělesy s čárovým stykem.

Hodnoty jsou stanoveny pro všech pět typů ložiska s válcovou dírou a rovněž pro naklápěcí ložiska s kuželovou dírou.

Hodnoty se vztahují na ložiska bez předpětí takové konstrukce, která mohou zachycovat pouze radiální zatížení.

V závislosti na konstrukci ložiska a měřící metodě je třeba při opakovaných měřeních očekávat určitý rozptyl výsledků. Od výrobců se očekává, že tyto rozptyly vezmou v úvahu při stanovení odpovídajících výrobních tolerancí.-- Vynechaný text --