ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.30                                                                                                                                     Říjen 1999

Neztratitelné ploché kruhové podložky pro šrouby - Malá, běžná
a velká řada - Výrobní třída A

ČSN
EN ISO 10673

02 1704

idt ISO 10673:1998

Plain washers for screw and washer assemblies - Small, normal and large series - Product grade A

Rondelles plates pour vis à rondelle plate incorporée - Séries étroite, normale et large - Grade A

Flache Scheiben für Kombi-Schrauben - Kleine, normale und große Reihe - Produktklasse A

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10673:1998. Evropská norma EN ISO 10673:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10673:1998. The European Standard EN ISO 10673:1998 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          56972
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 3269:1988 zavedena v ČSN ISO 3269 Spojovací součásti. Přejímací kontrola (02 1005)

ISO 4042 dosud nezavedena

ISO 4759-3:1991 zavedena v ČSN ISO 4759-3 Tolerance spojovacích součástí. Část 3: Ploché podložky pro šrouby a matice s jmenovitými průměry závitů od 1 mm do 150 mm. Výrobní třída A a C (02 1005)

ISO 6507-1:1997 zavedena v ČSN EN ISO 6507-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse -Část 1: Zkušební metoda (42 0374)

ISO 10644:1998 zavedena v ČSN EN ISO 10644 Šrouby s neztratitelnými plochými kruhovými podložkami - Podložky tvrdosti 200 HV a 300 HV (02 1060)

Vypracování normy

Zpracovatel: FABORY Brno, IČO 25309854 - Ing. Jiří Merten

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 10673

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Červenec 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 21.060.00

Deskriptory: fasteners, washers, plain washers, classification, specifications, dimensions, characteristics, designation.

Neztratitelné ploché kruhové podložky pro šrouby -
Malá, běžná a velká řada - Výrobní třída A

Plain washers for screw and washer assemblies -
Small, normal and large series - Product grade A

Rondelles plates pour vis a rondelle plate incorporée - Séries étroite, normale et large - Grade A

Flache Scheiben für Kombi-Schrauben -
Kleine, normale und große Reihe -
Produktklasse A

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-06-19.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Předmluva k evropské normě

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 2 „Spojovací součásti", ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 „Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě se nejpozději do ledna 1999 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do ledna 1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 10643:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA - Normativní odkazy k mezinárodní normě jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 10673 byla připravena technickou komisí ISO/TC 2, Spojovací součásti.

Příloha A této mezinárodní normy je informativní.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje vlastnosti ocelových podložek, malé, běžné a velké řady, výrobní třídy A, tvrdosti 200 HV a 300 HV pro metrické šrouby s neztratitelnými plochými kruhovými podložkami podle ISO 10644.-- Vynechaný text --