ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.20                                                                                                                                     Říjen 1999

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli -
Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem

ČSN
EN ISO 898-5

02 1005

idt ISO 898-5:1998

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 5: Set screws and similar threaded fasteners not under tensile stresses

Propriétés mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et an acier allié - Partie 5: Vis sans tête et éléments de fixation filetés similaires non soumis à des contraintes de traction

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl - Teil 5: Gewindestifte und ähnliche nicht auf Zug beanspruchte Verbindungselemente

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 898-5:1998. Evropská norma EN ISO 898-5:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 898-5:1998. The European Standard EN ISO 898-5:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN ISO 898-5 (02 1005) z dubna 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          56890
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi normy ISO 898-5, která byla převzata do evropských norem, byla provedena aktualizace informativních odkazů na platné mezinárodní normy. Kromě drobných úprav textu normy byla platnost normy omezena na teploty okolí.

Změny byly provedeny v rozsahu zjišťovaných hodnot tvrdosti při zkoušce. Nový je požadavek na kalibraci zařízení pro zkoušku krouticím momentem a úprava vztahu poškození vnitřního šestihranu při této zkoušce k přejímce.

Citované normy

ISO 965-3:1998 dosud nezavedena

ISO 4948-1:1982 mod. ISO 4948-1:1982 zavedena v ČSN EN 10020 Definice o rozdělení ocelí (42 0002)

ISO 6506:1981 zavedena v ČSN ISO 6506 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella (42 0371)

ISO 6507-1:1997 zavedena v ČSN EN ISO 6507-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda (42 0374)

ISO 6508:1986 zavedena v ČSN ISO 6508 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella. Stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K (42 0373)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Pospíšil, Brno, IČO 64294145

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 898-5

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Srpen 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 21.060.10

Deskriptory: fasteners, screws, set screws, specifications, materials specifications, mechanical properties, tests, mechanical tests, hardness tests, marking, designation

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli -
Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem
(ISO 898-5:1998)

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 5: Set screws and similar threaded fasteners not under tensile stresses
(ISO 898-5:1998)

 

Propriétés mécaniques des éléments de fixation
en acier au carbone et an acier allié -
Partie 5: Vis sans tête et éléments de fixation
filetés similaires non soumis à des contraintes
de traction
(ISO 898-5:1998)

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl -
Teil 5: Gewindestifte und ähnliche nicht auf Zug beanspruchte Verbindungselemente
(ISO 898-5:1998)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-07-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

 

Předmluva k evropské normě

Text mezinárodní normy ISO 898-5:1998 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 2 “Spojovací součásti” ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 “Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství”, jejíž sekretariát byl svěřen DIN.

Této evropské normě se nejpozději do února 1999 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do února 1999.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic(e) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 898-5:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA - Normativní odkazy k mezinárodní normě jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci ) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO? který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování . Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 898-5 byla připravena technickou komisí ISO/TC 2 Spojovací součásti, subkomisí Mechanické vlastnosti spojovacích součástí.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 898-5:1980), které bylo technicky upraveno.

ISO 898 zahrnuje následující části, pod společným názvem Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli:

-      Část 1: Šrouby

-      Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení - Závit s hrubou roztečí

-      Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem

-      Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení - Závit s jemnou roztečí

-      Část 7: Zkouška krutem a minimální krouticí momenty pro šrouby s jmenovitým průměrem 1 mm až 10  mm

Příloha A této části ISO 898 je informativní.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví mechanické vlastnosti stavěcích šroubů a podobných spojovacích součástí,  se závitem o jmenovitém průměru od 1,6 mm do 39 mm včetně, které jsou vyrobeny z uhlíkové nebo legované oceli a nejsou namáhány tahem.

Mechanické a fyzikální vlastnosti, které jsou stanoveny pro zkoušení při teplotě okolí 10 °C až 35 °C se budou  při vyšší nebo nižší teplotě měnit.

Tato část ISO 898 neplatí pro stavěcí šrouby se zvláštními vlastnostmi jako jsou:

-      stanovené namáhání v tahu (viz ISO 898-1);

-      svařitelnost;

-      odolnost proti korozi;

-      schopnost odolat teplotám nad +300 °C nebo pod -50 °C.

POZNÁMKA - Stavěcí šrouby z dobře obrobitelné (automatové) oceli se nemají používat při teplotách nad +250 °C.-- Vynechaný text --