ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.10                                                                                                                                   Leden 1999

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ČSN
EN ISO 4762

02 1143

 

Hexagon socket head cap screws

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Zylinderschrauben mit Innensechskant

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4762:1997. Evropská norma EN ISO 4762:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4762:1997. The European Standard EN ISO 4762:1997 has the status of a Czech Standard

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 1143 z 1973-01-10.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          54072
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma má rozšířený rozsah závitů o M1,6 až M3 a dále o M48 až M64. Šrouby s jemným závitem nejsou v této normě obsaženy, avšak jejich používání s touto normou se připouští, ve zvláštních případech, odkazem v předmětu normy na ISO 261 (viz ČSN 01 4008), která tyto závity obsahuje.

V normě stanovené běžné obchodní délky se odlišují od rozsahu délek v ČSN 02 1143, zejména vypuštěním některých větších délek. Pro požadavky délek nad rámec běžných obchodních délek se uživatel této normy odkazuje na další délky podle ČSN ISO 888.

Proti dosud platné ČSN 02 1143 je vypuštěn tvar B s redukovanou částí dříku.

Mechanické a další vlastnosti navazují na soustavu evropských (mezinárodních) norem pro spojovací součásti. Stanovenými materiály jsou oceli pevnostních tříd 8.8, 10.9 a 12.9 (dříve 8G, 10K a 12K), navíc pak korozivzdorné oceli podle ČSN ISO 3506-1 (02 1007) a neželezné kovy podle ČSN EN 28839 (02 1009).

Norma obsahuje měření vnitřního šestihranu do velikosti s = 22 mm.

Citované normy

ISO 225:1983 zavedena v ČSN EN 20225 Spojovací součásti. Šrouby a matice. Označování rozměrů (02 1001)

ISO 261 dosud nezavedena

ISO 888:1976 zavedena v ČSN ISO 888 Spojovací součásti. Šrouby a závrtné šrouby. Jmenovité délky a délky závitů pro všeobecné použití (02 1025)

ISO 898-1 dosud nezavedena

ISO 965-2 dosud nezavedena

ISO 965-3 dosud nezavedena

ISO 3269:1988 zavedena v ČSN ISO 3269 Spojovací součásti. Přejímací kontrola (02 1005)

ISO 3506-1:1997 zavedena v ČSN ISO 3506-1 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby (02 1007)

ISO 4042 dosud nezavedena

ISO 4753:1983 zavedena v ČSN ISO 4753 Spojovací součásti. Konce šroubů s vnějším metrickým závitem ISO (02 1031)

ISO 4759-1 dosud nezavedena

ISO 6157-1:1988 zavedena v ČSN EN 26157-1 Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 1: Šrouby pro všeobecné použití (02 1016)

ISO 6157-3:1988 zavedena v ČSN EN 26157-3 Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 3: Šrouby pro zvláštní použití (02 1016)

ISO 8839:1986 zavedena v ČSN EN 28839 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice z neželezných kovů (02 1009)

ISO 8992:1986 zavedena v ČSN ISO 8992 Spojovací součásti. Všeobecné požadavky na šrouby a matice (02 1002)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v kapitole 5 a v příloze A doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Pospíšil, Brno, IČO 64294145

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 4762

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Listopad 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 21.060.10                                                                                                                                       

Deskriptory: fasteners, screws, cheese head screws, socket head screws, specifications, dimensions, dimensional tolerances, designation, gauging

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem
(ISO 4762:1997)

Hexagon socket head cap screws
(ISO 4762:1997)

 

Vis à tête cylindrique à six pans creux
(ISO 4762:1997)

Zylinderschrauben mit Innensechskant
(ISO 4762:1997)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-10-23. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 4762:1997 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 2 „Spojovací součásti„ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 „Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství“, jejíž sekretariát byl svěřen DIN.

Této evropské normě se nejpozději do května 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do května 1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 4762:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA - Normativní odkazy k mezinárodní normě jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví vlastnosti šroubů s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem, se závitem od M1,6 do M64 včetně a výrobní třídy A.

Měření vnitřního šestihranu je uvedeno v příloze A. Přibližné hmotnosti šroubů viz příloha B.

Pokud jsou požadována jiná ustanovení, než jsou uvedena v této mezinárodní normě, mohou být ve zvláštních případech vybrána ze stávajících mezinárodních norem, například ISO 261, ISO 888, ISO 898­1, ISO 965-2, ISO 3506-1 a ISO 4759-1.-- Vynechaný text --