ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.20                                                                                                                                   Leden 1999

Samojistné šestihranné matice, celokovové, typ 1 - Pevnostní třídy
5, 8 a 10

ČSN
EN ISO 7719

02 1482

 

Prevailing torque type all-metall hexagon nuts, style 1 - Property classes 5, 8 and 10

Ecrous hexagonaux autofreinés tout métal, style 1 - Classes de qualité 5, 8 et 10

Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 1 - Festigkeitsklassen 5, 8 und 10

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7719:1997. Evropská norma EN ISO 7719:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 7719:1997. The European Standard EN ISO 7719:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          54067
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 225:1983 zavedena v ČSN EN 20225 Spojovací součásti. Šrouby a matice. Označování rozměrů (02 1001)

ISO 261 dosud nezavedena

ISO 965-2 dosud nezavedena

ISO 2320:1997 zavedena v ČSN EN ISO 2320 Spojovací součásti - Samojistné šestihranné matice z oceli - Mechanické a funkční vlastnosti (02 1011)

ISO 3269:1988 zavedena v ČSN ISO 3269 Spojovací součásti. Přejímací kontrola (02 1005)

ISO 4042 dosud nezavedena

ISO 4759-1 dosud nezavedena

ISO 6157-2:1995 nezavedena

ISO 8992:1986 zavedena v ČSN ISO 8992 Spojovací součásti. Všeobecné požadavky na šrouby a matice (02 1002)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla v kapitole 5 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Pospíšil, Brno, IČO 64294145

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 7719

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Listopad 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 21.060.20

Deskriptory: fasteners, nuts (fasteners), hexagonal nuts, self-locking nuts, specifications, dimensions, designation

 

Samojistné šestihranné matice, celokovové, typ 1 - Pevnostní
třídy 5, 8 a 10 (ISO 7719:1997)

 

 

Prevailing torque type all-metall hexagon nuts, style 1 - Property
classes 5, 8 and 10 (ISO 7719:1997)

 

Ecrous hexagonaux autofreinés tout métal, style 1 - Classes de qualité 5, 8 et 10 (ISO 7719:1997)

Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 1 - Festigkeitsklassen 5, 8 und 10 (ISO 7719:1997)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-10-23. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 7719:1997 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 2 „Spojovací součásti“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 „Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství“, jejíž sekretariát byl svěřen DIN.

Této evropské normě se nejpozději do května 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do května 1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 7719:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA - Normativní odkazy k mezinárodní normě jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

1   Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví vlastnosti samojistných šestihranných celokovových matic typu 1, se závitem od M5 do M36 včetně, výrobní třídy A pro závity do M16 včetně a výrobní třídy B pro závity nad M16, a pevnostních tříd 5, 8 a 10.

POZNÁMKA - Rozměry matic s výjimkou hmax odpovídají rozměrům uvedeným v ISO 4032.

Pokud jsou požadována jiná ustanovení, mohou být vybrána ze stávajících mezinárodních norem, například ISO 261, ISO 965-2, ISO 2320 a ISO 4759-1.-- Vynechaný text --