ČESKÁ NORMA

ICS 21.060.10

Srpen 1997

Spojovací součásti se závitem -
Zkouška únavy osovým zatížením -
Zkušební metody a vyhodnocení výsledků

ČSN
ISO 3800

02 1006

 

 

 

Threaded fasteners - Axial load fatique testing - Test methods and evaluation of results

Eléments de fixation filetés - Essais de fatigue sous charge axiale - Méthode d´essai et évaluation des résultats

Verbindungselemente mit Gewinde - Dauerschwingversuche unter Zug-Schwellbeanspruchung - Prüfverfahren und Auswertung der Ergebnisse

 

Tato norma je identická s ISO 3800:1993.

This standard is identical with ISO 3800:1993.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 273:1979 zavedena v ČSN EN 20273 Spojovací součásti. Díry pro šrouby (02 1050)

ISO 554:1976 zavedena v ČSN ISO 554 Standardní prostředí pro aklimatizaci a nebo zkoušení. Specifikace. (03 8803)

ISO 885:1976   dosud nezavedena

ISO 4032:1986 zavedena v ČSN EN 24032 Spojovací součásti. Šestihranné matice, Typ 1: Výrobní třída A a B (02 1401)

ISO 4033:1979 zavedena v ČSN EN 24033 Spojovací součásti. Šestihranné matice, Typ 2: Výrobní třída A a B (02 1404)

ISO 8673:1988 zavedena v ČSN EN 28673 Spojovací součásti. Šestihranné matice, Typ 1 s jemným metrickým závitem. Výrobní třída A a B (02 1401)

ISO 8674:1988 zavedena v ČSN EN 28674 Spojovací součásti. Šestihranné matice, Typ 2 s jemným metrickým závitem. Výrobní třída A a B (02 1405)

 

Další souvisící normy

ČSN 42 0362  Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Základní pojmy a značky

ČSN 42 0363  Zkoušení kovů. Zkouška únavy kovů. Metodika zkoušení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: EKODO Zlín, IČO 14638959, Ing. Josef Staněk

Technická normalizační komise: TNK 9  Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miroslav Pospíšil

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21910


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 3800

Spojovací součásti se závitem -

První vydání

Zkouška únavy osovým zatížením -

1993-12-15

Zkušební metody a vyhodnocení výsledků


 

DK 621.882:6201178.3

 

Deskriptory: fasteners, threaded parts, loads (forces), axial stress, tests, fatigue tests, testing conditions, estimation, test results.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 3800 byla připravena technickou komisí ISO/TC 2 Spojovací součásti, subkomise SC 1 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí.

 

Toto první vydání ruší a nahrazuje ISO 3800-1:1977, jehož je technickou revizí.

 

1   Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví podmínky pro provádění zkoušky únavy osovým zatížením na spojovacích součástech se závitem a současně doporučení pro vyhodnocování výsledků.

 

Pokud není dohodnuto jinak, zkoušky se provádějí při teplotě okolí proměnlivým tahovým zatížením, které působí na střed podélné osy spojovací součásti. Vliv poddajnosti sevřené části na námáhání spojovací součásti není brán v úvahu.

 

Tato metoda dovoluje stanovení pevnosti v únavě spojovacích součástí se závitem.

 

Výsledky zkoušek mohou být ovlivňovány podmínkami zkoušek. Z tohoto důvodu jsou minimální požadavky stanoveny tak, aby oslabily jejich účinky. Dále jsou uvedeny metody kalibrace a metoda kontroly působení zatížení ve středu zkušebního zařízení.

 -- Vynechaný text --