ČESKÁ NORMA

ICS 21.100.20

Listopad 1996

Valivá ložiska - Radiální ložiska -
Tolerance

ČSN
ISO 492

02 4612

 

 

 

Rolling bearings - Radial bearings - Tolerances

Roulements - Roulements radiaux - Tolérances

Wälzlager - Radiallager - Toleranzen

 

Tato norma je identická s ISO 492:1994.

 

This standard is identical with ISO 492:1994.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 15   zavedena v ČSN 02 4629 Valivá ložiska. Hlavní rozměry

ISO 355   zavedena v ČSN ISO 355 Valivá ložiska. Metrická kuželíková ložiska. Hlavní rozměry a označování řad (02 4727)

ISO 582   zavedena v ČSN ISO 582 - Valivá ložiska - Rozměry souřadnice zaoblení - Horní mezní hodnoty (02 4613)

ISO 1132   zavedena v ČSN 02 4601 Valivá ložiska. Názvy a definice

ISO 5593   zavedena v ČSN 02 4601 Valivá ložiska. Názvy a definice

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se ruší a nahrazuje v ČSN 02 4612 z 1988-04-13 článek 1.21, 1.22, 1.28, tabulka 1 až 19 a Příloha.

 

Změny proti předchozí normě

Mění se požadavky na kuželovou díru o kuželovitosti 1:12 (tabulka 20) v souladu s mezinárodní normou a doplňuje se pro kuželovitost 1:30 (tabulka 21). Vdp se nestanovuje pro průměrovou řadu 7 a 8. Změny a doplňky byly provedeny v tabulkách 1 až 10, 12, 16 a 18. Nová tabulka 19 stanovuje tolerance vnějšího průměru příruby DD1s.  Znovu platí Dds a Ds pro stupně přesnosti 4 a 2.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ZKL VUVL, a. s., IČO 46346627, Ing. Eva Velešíková, Lubomír Velčovský

Technická normalizační komise: TNK 57 Valivá ložiska

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20546


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 492

Valivá ložiska - Radiální ložiska -

Třetí vydání

Tolerance

1994-12-01


 

ICS 21.100.20

 

Deskriptory: bearings, rolling bearings, radial bearings, dimensions, overall dimensions, dimensional tolerances

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 492 byla připravena technickou komisí ISO/TC 4, Valivá ložiska, Subkomisí SC 4, Tolerance.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 492:1986). Byly vypuštěny definice a byl doplněn nový symbol DD1s. Změny a doplňky byly provedeny v tabulkách 1 až 10, 12, 16 a 18. Nová tabulka 19 stanovuje tolerance vnějšího průměru příruby. Mění se tolerance pro kuželovou díru o kuželovitosti 1:12 (tabulka 20) a doplňuje se pro kuželovitost 1:30 (tabulka 21).

Příloha A této mezinárodní normy je pouze pro informaci.

 

1   Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanovuje tolerance hlavních rozměrů (mimo souřadnice zaoblení) a chodu radiálních ložisek metrických řad stanovených v ISO 15 a ISO 355.

Tato mezinárodní norma neplatí pro určitá radiální ložiska zvláštních typů (např. lisovaný kroužek jehlových ložisek) nebo pro zvláštní podmínky použití (např. letecká ložiska a přesná přístrojová ložiska). Tolerance takových ložisek stanovují odpovídající mezinárodní normy ISO.

Mezní rozměry souřadnic zaoblení stanovuje ISO 582.

 -- Vynechaný text --