ČESKÁ NORMA

21.060.50;91.080.20

Prosinec 1995

Spojovací součásti. Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Stanovení momentu na mezi kluzu strojních součástí tvaru kolíku. Hřebík

ČSN EN 409


02 2802

 

 

 

Fasteners. Timber structures. Test methods. Determination of the yield moment of dowel type fasteners. Nails

Eléments de fixation. Structures en bois. Méthodes d'essais. Détermination du moment plastique des éléments de fixation a chevilles. Pointes.

Verbindungselement. Holzbauwerke. Prüfverfahren. Bestimmung des Fließmoments von stiftförmigen Verbindungsmitteln. Nägel

Tato národní norma je identická s EN 409:1993 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

This national standart is identical with EN 409:1993 and is published with permission of

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Ekodo Zlín, IČO 14638959, Ing. Josef Staněk

 

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl

 

 

© Český normalizační institut, 1995
18017


Strana 2


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 409


 

Červenec 1993

 

DK 694.142.5:621.886.2:620.17

 

Deskriptory: Timber construction, fasteners, pegs, nails, bend tests, determination, moments, maximum value.

 

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - ZKUŠEBNÍ METODY -

Stanovení momentu na mezi kluzu strojních součástí tvaru kolíku

Hřebíky

 

Timber structures - Test methods - Determination of the yield moment of dowel type fasteners - Nails

 

Structures en bois - Méthodes d'essais - Détermination du moment plastique des éléments de fixation à chevilles - Pointes

 

Holzbauwerke - Prüfverfahren - Bestimmung des Fließmoments von stiftförmigen Verbindungsmitteln - Nägel

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 15. 7. 1993. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (angličtině, francouzštině, němčině). Verze v jakémkoliv jiném jazyku vypracovaná překladem člena CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen odpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační  orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu,  Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

4

1

Předmět normy a oblast použití

4

2

Odkazy na normy

4

3

Definice

5

4

Rozměry

5

5

Požadavky

5

6

Zkušební metody

5

6.1

Princip

5

6.2

Materiály

6

6.3

Zařízení

6

6.4

Příprava zkušebních kusů

6

6.5

Postup zatěžování

6

6.6

Výsledky

6

6.7

Zpráva o zkoušce

6

Příloha A (informativní) Zkušební zařízení

7

A.1 Zařízení

7

A.2 Vyhodnocení

7

 

Úvod

 

Tato evropská norma byla vypracována CEN/TC 124 Dřevěné konstrukce. Norma byla schválena při konečném hlasování 9. prosince 1991.

 

Tato norma patří do řady zkušebních norem pro stavební materiály a stavební části. Byla zpracována pracovní skupinou pod vedením NSAI.

 

POZNÁMKA - Je v zájmu věci, aby číslování kapitol zůstalo stejné. Toto má za následek, že v předkládaném vydání normy nejsou některé kapitoly naplněny. Má se však za to, že v budoucích vydáních normy budou texty v kapitolách uvedeny.

 

Této evropské normě musí být dán status národní normy buď uveřejněním identického textu, nebo schválením k přímému používání do ledna 1994, a konfliktní národní normy musí být zrušeny nejpozději do ledna 1994.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se všichni níže uvedení členové CEN zavazují zavést tuto evropskou normu:

 

Belgie, Dánsko. Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Tato norma nemá žádná předchozí vydání.

 

Tato norma obsahuje informativní přílohu, ve které je zobrazeno zkušební zařízení pro tuto zkoušku.

 

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato norma stanoví postup určení momentu na mezi kluzu hřebíků do max. průměru 8 mm.

 

Výsledky mohou být brány za základ pro stanovení charakteristického momentu na mezi kluzu hřebíků, které se používají pro nosné účely u dřevěných konstrukcí.

 -- Vynechaný text --