ČESKÁ NORMA

MDT 621.88

Červenec 1995

Spojovací součásti
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY
NA ŠROUBY A MATICE

ČSN
ISO 8992

02 1002

 

 

 

Fasteners. General requirements for bolts, screws, studs and nuts

Elements de fixation. Prescriptions générales relatives aux boulons, vis, goujons et écrous

Verbindungselemente. Allgemeine Erfordernisse für Schrauben und Muttern

 

Tato norma obsahuje ISO 8992:1986.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 898-1 zavedena v ČSN EN 20898-1 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 1: Šrouby (02 1005)

ISO 898-2 zavedena v ČSN EN 20898-2 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení (02 1005)

ISO 898-5 zavedena v ČSN ISO 898-5 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem (02 1005)

ISO 898-6 zavedena v ČSN EN 20 898-6 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Jemný závit (02 1007)

ISO 3269 zavedena v ČSN ISO 3269 Spojovací součásti. Přejímací kontrola (02 1005)

ISO 3506 zavedena v ČSN ISO 3506 Spojovací součásti z korozivzdorných ocelí. Technické požadavky (02 1007)

ISO 4042 zavedena v ČSN ISO 4042 Spojovací součásti. Součásti se závitem. Elektrolyticky vyloučené povlaky (02 1008)

ISO 4759-1 zavedena v ČSN ISO 4759-1 Spojovací součásti. Tolerance spojovacích součástí. Část 1: Šrouby a matice s průměrem závitu od 1,6 mm do 150 mm. Výrobní třída A, B a C (02 1005)

ISO 4759-2 zavedena v ČSN ISO 4759-2 Spojovací součásti. Tolerance spojovacích součástí. Část 2: Šrouby a matice s průměrem závitu od 1 mm do 3 mm pro jemnou mechaniku (02 1005)

ISO 6157-1 zavedena v ČSN EN 26157-1 Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 1: Šrouby pro všeobecné použití (02 1016)

ISO 6157-2 dosud nezavedena (viz ČSN EN 493)

ISO 6157-3 zavedena v ČSN EN 26157-3 Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 3: Šrouby pro zvláštní požadavky (02 1016)

ISO 8839 zavedena v ČSN EN 28839 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice z neželezných kovů (02 1011)

 

ã Český normalizační institut, 1994
17592


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT Praha fakulta strojní, IČO 00022691, Doc. Ing. Otmar Kugl, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl


Strana 3

SPOJOVACÍ SOUČÁSTI

ISO 8992

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA ŠROUBY A MATICE

První vydání

1986-12-01


 

MDT 621.88

 

Deskriptory: fasteners, bolts, screws, studs, nuts (fasteners), specifications.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se před jejich schválením Radou ISO předkládají jednotlivým členům ISO k hlasování. Schválení mezinárodní normy vyžaduje v souladu s postupem ISO podporu nejméně 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 8992 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 2 Mechanické spojovací součásti.

Je třeba, aby si uživatelé uvědomili, že veškeré mezinárodní normy procházejí čas od času revizí a že všechny odkazy na jiné mezinárodní normy se vztahují, pokud není uvedeno jinak, k jejich nejnovějším vydáním.

 

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma uvádí přehled požadavků obsažených v mezinárodních normách pro šrouby a matice s ohledem na rozměry, tolerance a mechanické a funkční vlastnosti.

 

Doporučuje se, aby tato mezinárodní norma se používala též pro nenormalizované šrouby a matice.

 -- Vynechaný text --