ČESKÁ NORMA

MDT 621.822.211

Březen 1995

Spojovací součásti
ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU
S JEMNÝM METRICKÝM ZÁVITEM
Výrobní třída A a B
(ISO 8765:1988)

ČSN
EN 28 765

02 1101

 

 

 

Fasteners. Hexagon head bolts with metric fine pitch thread. Product grades A and B (ISO 8765:1988)

Éléments de fixation. Boulons à tète hexagonale, à filetage mètrique à pas fin. Grades A et B (ISO 8765:1988)

Verbindungselemente. Sechskantschrauben mit Schaft. Metrisches Feingewinde, Produktklassen A und B (ISO 8765:1988)

 

Tato národní norma je identická s EN 28 765:1991 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with  EN 28 765:1991 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 225  zavedena v ČSN EN 20 225 Spojovací součásti. Šrouby a matice. Označování rozměrů (02 1001)

ISO 261  dosud nezavedena (viz ČSN 01 4008)

ISO 262  dosud nezavedena (viz ČSN 01 4010)

ISO 888  zavedena v ČSN ISO 888 Spojovací součásti. Šrouby a závrtné šrouby. Jmenovité délky a délky závitů pro všeobecné použití (02 1025)

ISO 898-1  zavedena v ČSN EN 20 898-1 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 1: Šrouby (02 1005)

ISO 965-2  dosud nezavedena (viz ČSN 01 4314)

ISO 3269  zavedena v ČSN ISO 3269  Spojovací součásti. Přejímací kontrola (02 1005)

ISO 3506  zavedena v ČSN ISO 3506 Spojovací součásti z korozivzdorných ocelí. Technické požadavky (02 1007)

ISO 4042  zavedena v ČSN ISO 4042 Spojovací součásti. Součásti se závitem. Elektrolyticky vyloučené povlaky (02 1008)

ISO 4753  zavedena v ČSN ISO 4753 Spojovací součásti. Konce součástí s vnějším metrickým závitem ISO (02 1031)

ISO 4759-1  zavedena v ČSN ISO 4759-1 Spojovací součásti. Tolerance spojovacích součástí. Část 1: Šrouby a matice s průměrem závitu od 1,6 mm do 150 mm. Výrobní třída A, B a C (02 1005)

ISO 6157-1  zavedena v ČSN EN 26 157-1 Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 1: Šrouby pro všeobecné použití (02 1016)

 

ã Český normalizační institut, 1994
17421


Strana 2

ISO 6157-3  zavedena v ČSN EN 26 157-3 Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 3: Šrouby pro zvláštní použití (02 1016)

ISO 8839  zavedena v ČSN EN 28 839 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice z neželezných kovů (02 1009)

ISO 8992  zavedena v ČSN ISO 8992 Spojovací součásti. Všeobecné požadavky na šrouby a matice (02 1002)

 

Další souvisící normy

ČSN 02 1003  Spojovací součásti. Názvosloví

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se společně s ČSN EN 24 014 a ČSN EN 24 015 nahrazuje ČSN 02 1101 z 5. 4. 1961 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma je zcela přepracována a vytváří spolu s dalšími normami ČSN ISO a ČSN EN soubor norem pro spojovací součásti.

 

K podstatným změnám patří:

- změna názvu normy;

- doplnění řady závitů o M 10 x 1, M 12 x 1,5;

- vypuštěny závity M 72 x 4 a M 80 x 4;

- změna označení (mechanické vlastnosti a úpravy povrchu);

- doplnění pevnostní třídy 10;

- vypuštění údajů o hmotnosti.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ekodo Zlín, IČO 14638959, Ing. Josef Staněk

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 28 765

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MTD 621.882.21-1

 

Deskriptory: Fasteners, bolts, hexagon head bolts, threads, specifications, measurement, designation

 

ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU S JEMNÝM METRICKÝM ZÁVITEM Výrobní třída A a B

 

Hexagon head bolts with metric fine pitch thread. Product grades A and B (ISO 8765:1988)

Boulons à tète hexagonale, à filetage métrique à pas fin Grades  A et B (ISO 8765:1988)

Sechskantschrauben mit Schaft Metrisches Feingewinde Produktklassen A und B (ISO 8765:1988)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 10.10.1991. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky,za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzké, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

V roce 1990 byla ISO 8765:1988 předložena k připomínkovému řízení. Podle výsledků ankety CEN/BT rozhodla, předložit ISO 8765:1988 s následujícími změnami ve francouzské verzi k formálnímu schválení:

- „boulon" (šroub s maticí) nahradit výrazem „vis partiellement filetée" (šroub opatřený částečně závitem);

- „vis" (šroub) nahradit výrazem „vis entiérement filetée" (šroub se závitem až k hlavě).

 

Podle společných pravidel CEN/CENELEC se všichni níže uvedení členové CEN zavazují zavést tuto evropskou normu.

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 8765:1988 byl schválen CEN jako evropská norma s dohodnutými společnými změnami, které jsou výše uvedeny.

 

Úvod

 

Tato mezinárodní norma patří k ucelené řadě předmětových norem pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice.

Tato řada obsahuje:

a) šrouby se šestihrannou hlavou (ISO 4014, ISO 4015, ISO 4016 a ISO 8765);

b) šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě (ISO 4017, ISO 4018 a ISO 8676);

c) šestihranné matice (ISO 4032, ISO 4033, ISO  4034, ISO 4035 a ISO 4036, ISO  8673, ISO 8674 a ISO 8675);

d) šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou (ISO 4162 a ISO 8102);

e) šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou a se závitem k hlavě 1);

f)  šestihranné matice s přírubou (ISO 4161, ISO 7043 a ISO 7044);

g) šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice pro ocelové konstrukce (ISO 4775, ISO 7411 až ISO 7414 a ISO 7417).

 

1  Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma obsahuje ustanovení pro šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým jemným závitem a jmenovitým průměrem závitu d od 8 mm do 64 mm výrobní třídy A pro jmenovité průměry závitu d od 8 mm do 24 mm a jmenovité délky l £ 10d nebo 150 mm, přičemž platí menší číselná hodnota a výrobní třídy B pro jmenovité průměry závitů d nad 24 mm nebo jmenovité délky l > 10d nebo 150 mm, přičemž platí menší číselná hodnota.

 

V případě, že ve zvláštních případech jsou nutná jiná ustanovení než ta, která jsou uvedena, je nutné je předepsat podle příslušných norem ISO, například ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2, ISO 3506 a ISO 4759-1.

 

Šrouby s hrubou roztečí závitu podle ISO 4014 se mají používat přednostně.

 

_______________

1) Norma v návrhu.-- Vynechaný text --