ČESKÁ NORMA

MDT 621.882.31

Březen 1995

ŠESTIHRANNÉ MATICE, TYP 1, S JEMNÝM
METRICKÝM ZÁVITEM
Výrobní třída A a B
Spojovací součásti

ČSN
 EN 28673

02 1401

 

 

idt ISO 8673:1988

 

Fasteners. Hexagon nuts, style 1, with metric fine pitch thread. Product grades A and B

Eléments de fixation. Ecrous hexagonaux, stylee 1, á filetage métrique á pas fin. Grades A et B

Verbindungselemente Sechskantmuttern. Typ 1, mit metrischem Feingewinde. Produktklassen A und B

 

Tato národní norma je identická s EN 28673:1991 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 28673:1991 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 225 zavedena v ČSN EN 20225 Spojovací součásti. Šrouby a matice. Označování rozměrů (02 1001)

ISO 261 dosud nezavedena (viz ČSN 01 4008)

ISO 898-6 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Jemný závit (02 1005)

ISO 965-2 dosud nezavedena (viz ČSN 01 4314)

ISO 3269 zavedena v ČSN ISO 3269 Spojovací součásti. Přejímací kontrola (02 1005)

ISO 3506 zavedena v ČSN ISO 3506 Spojovací součásti. Spojovací součásti z korozivzdorných ocelí. Technické požadavky (02 1007)

ISO 4032 zavedena v ČSN EN 24032 Spojovací součásti. Šestihranné matice, typ 1. Výrobní třída A a B (02 1401)

ISO 4042 zavedena v ČSN ISO 4042 Spojovací součásti. Součásti se závitem. Elektrolyticky vyloučené povlaky (02 1008)

ISO 4759-1 zavedena v ČSN ISO 4759-1 Spojovací součásti. Tolerance spojovacích součástí. Část 1: Šrouby a matice s průměrem závitu od 1,6 mm do 150 mm. Výrobní třída A, B a C (02 1005)

ISO 8674 zavedena v ČSN EN 28764 Spojovací součásti. Šestihranné m atice, typ 2, s jemným metrickým závitem. Výrobní třída A a B (02 1401)

 

Ó Český normalizační institut 1994
17309


Strana 2

ISO 8839 zavedena v ČSN EN 28839 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice z neželezných kovů (02 1009)

ISO 8992 zavedena v ČSN ISO 8992 Spojovací součásti. Všeobecné požadavky na šrouby a matice (02 1002)

 

Další souvisící normy

ČSN 02 1003 Spojovací součásti. Názvosloví

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se společně s ČSN EN 24032 nahrazuje ČSN 02 1401 z 4. 10. 1961 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma je zcela přepracována a patří k ucelenému souboru norem ČSN EN pro spojovací součásti.

K podstatným změnám patří:

- změna názvu normy;

- změna označení (mechanických vlastností a úpravy povrchu);

- změna rozsahu a velikosti závitů;

- změna roztečí závitů u M10 x 1,25 na M10 x 1 a M12 x 1,25 na M12 x 1,5 v řadě přednostích velikostí;

- vypuštění pevnostních tříd 4,5 a doplnění pevnostní třídy 10;

- vypuštění údajů o hmotnosti.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: EKODO Zlín, IČO 14638959, Ing. Josef Staněk

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA EN 28673

EUROPEAN STANDARD Říjen 1991

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM


 

MDT 621.882.31

Deskriptory: Fasteners, nuts, hexagon, specification, dimensions, designation, thread

 

ŠESTIHRANNÉ MATICE, TYP 1, S JEMNÝM METRICKÝM ZÁVITEM Výrobní třída A a B

 

Hexagon nuts, style 1, with metric fine pitch thread. Product grades A and B

Ecrous hexagonaux, style 1, á filetage métrigue á pas fin. Grades A et B

Sechskantmuttern, Typ 1, mit metrischem Feingewinde. Produktklassen A und B

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 10. 10. 1991. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel</BIG>


Strana 4

Předmluva

 

V roce 1990 byla ISO 8673:1988 předložena k připomínkovému řízení. Podle výsledků ankety CEN/BT rozhodla, předložit ISO 8673:1988 s následujícími změnami ve francouzské verzi k formálnímu schválení:

- „boulon" (šroub s maticí) nahradit výrazem „vis partiellement filetée" (šroub s hladkou částí dříku);

- „vis" (šroub) nahradit výrazem „vis entiérement filetée" (šroub se závitem k hlavě).

Podle společných pravidel CEN/CENELEC se všichni níže uvedení členové CEN zavazují zavést tuto evropskou normu.

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 8673-1988 byl schválen CEN jako Evropská norma s dohodnutými společnými změnami, které jsou výše uvedeny.

 

Úvod

 

Tato mezinárodní norma patří k ucelené řadě předmětových norem pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice.

Tato řada obsahuje:

a) šrouby se šestihrannou hlavou s dříkem (ISO 4014, ISO 4015, ISO 4016 a ISO 8765);

b) šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě (ISO 4017, ISO 4018 a ISO 8676);

c) šestihranné matice (ISO 4032, ISO 4033, ISO 4034, ISO 4035, ISO 4036, ISO 8673, ISO 8674 a ISO 8675);

d) šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou a dříkem (ISO 4162 a ISO 8102);

e) šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou a závitem k hlavě;1)

f) šestihranné matice (ISO 4161, ISO 7043 a ISO 7044);

g) šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice pro ocelové konstrukce (ISO 4775, ISO 7411 až ISO 7417).

 

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma obsahuje ustanovení o šestihranných maticích, typ 1, s jemným metrickým závitem o jmenovitém rozměru d od 8 mm do 64 mm. Pro závit o jmenovitém rozměru d £ 16 mm platí výrobní třída A a pro závit o jmenovitém rozměru d 16 mm platí výrobní třída B.

V případě, že v odůvodněných případech budou nutná jiná ustanovení než ta, která jsou uvedena, je nutné je předepsat podle příslušných norem ISO, např. ISO 261, ISO 898-6, ISO 965-2, ISO 3506, ISO 4759-1.

Přednostně se používají matice, typu 1, podle ISO 4032.

 

POZNÁMKA - Šestihranné matice, typ 2, s jemným závitem obsahuje ISO 8674.

 

_______________

1) Norma v návrhu.-- Vynechaný text --