ČESKÁ NORMA

MDT 621.882.31

Únor 1995

Spojovací součásti
ŠESTIHRANNÉ MATICE, NÍZKÉ, S JEMNÝM
METRICKÝM ZÁVITEM
Výrobní třída A a B
idt ISO 8675:1988

ČSN
EN 28 675

02 1403

 

 

 

Fasteners. Hexagon thin nuts with metric fine pitch thread. Product grades A and B

Eléments de fixation. Ecrous bas hexagonaux à filetage métrique à pas fin. Grades A et B

Verbindungselemente. Niedrige Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde. Produktklassen A und B

 

Tato národní norma je identická s EN 28675:1991 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 28675:1991 and is published with the permission of CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 225 zavedena v ČSN EN 20225 Spojovací součásti. Šrouby a matice. Označování rozměrů (02 1001)

ISO 261   dosud nezavedena (viz ČSN 01 4008)

ISO 898-6 zavedena v ČSN EN 20898-6 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Jemný závit (02 1005)

ISO 965-2   dosud nezavedena (viz ČSN 01 4314)

ISO 3269 zavedena v ČSN ISO 3269 Spojovací součásti. Přejímací kontrola (02 1005)

ISO 3506 zavedena v ČSN ISO 3506 Spojovací součásti z korozivzdorných ocelí. Technické požadavky (02 1007)

ISO 4035 zavedena v ČSN EN 24035 Spojovací součásti. Šestihranné matice nízké (se sražením). Výrobní třída A a B (02 1403)

ISO 4042 zavedena v ČSN ISO 4042 Spojovací součásti. Součásti se závitem. Elektrolyticky vyloučené povlaky (02 1008)

ISO 4759-1 zavedena v ČSN ISO 4759-1 Spojovací součásti. Tolerance spojovacích součástí. Část 1: Šrouby a matice s průměrem závitu od 1,6 mm do 150 mm. Výrobní třída A, B a C (02 1005)

ISO 8992 zavedena v ČSN ISO 8992 Spojovací součásti. Všeobecné požadavky na šrouby a matice (02 1002)

 

ã Český normalizační institut, 1994
17219


Strana 2

Další souvisící normy

ČSN 02 1003   Spojovací součásti. Názvosloví

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se společně s ČSN EN 24035 nahrazuje ČSN 02 1403 ze 4. 10. 1961 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma je zcela přepracována a patří k ucelené řadě ČSN EN pro spojovací součásti.

K podstatným změnám patří:

-  změna názvu normy;

-  změna rozsahu a velikosti závitů;

-  změna výšky matic u všech velikostí kromě M16 x 1,5 a M18 x 1,5;

-  změna označení (mechanických vlastností a úpravy povrchu);

-  vypuštění údajů o hmotnosti.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: EKODO Zlín, IČO 14638959, Ing. Josef Staněk

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 28 675

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.882.31

 

Deskriptory: Fasteners, nuts, hexagon, specification, dimensions, designation, thread

 

ŠESTIHRANNÉ MATICE NÍZKÉ S JEMNÝM METRICKÝM ZÁVITEM Výrobní třída A a B

 

Hexagon thin nuts with metric fine pitch thread. Product grades A and B

Ecrous bas hexagonaux à filetage métrique à pas fin. Grades A et B

Niedrige Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde. Produktklassen A und B

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 10. 10. l991. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze vyžádat na Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standartization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

V roce 1990 byla ISO 8675:1988 předložena k připomínkovému řízení. Podle výsledků ankety CEN/BT rozhodla, předložit ISO 8675:1988 s následujícími změnami ve francouzské verzi k formálnímu schválení:

-  „boulon" (šroub s maticí) nahradit výrazem „vis partiellement filetée" (šroub opatřený částečně závitem);

-  „vis" (šroub) nahradit výrazem „vis entiérement filetée" (šroub se závitem až k hlavě).

 

Podle společných pravidel CEN/CENELEC se všichni níže uvedení členové CEN zavazují zavést tuto evropskou normu.

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 8675:1988 byl schválen CEN jako Evropská norma s dohodnutými společnými změnami, které jsou výše uvedeny.

 

Úvod

 

Tato mezinárodní norma patří k ucelené řadě předmětových norem pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice.

Tato řada obsahuje:

a) šrouby se šestihrannou hlavou s dříkem (ISO 4014, ISO 4015, ISO 4016 a ISO 8765);

b) šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě (ISO 4017, ISO 4018 a ISO 8676);

c) šestihranné matice (ISO 4032, ISO 4033, ISO 4034, ISO 4035, ISO 4036, ISO 8673, ISO 8674 a ISO 8675);

d) šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou a dříkem (ISO 4162 a ISO 8102);

e) šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou a závitem k hlavě; 1)

f) šestihranné matice s přírubou (ISO 4161, ISO 7043 a ISO 7044);

g) šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice pro ocelové konstrukce (ISO 4775 a ISO 7411 až ISO 7417).

 

1   Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma obsahuje ustanovení o šestihranných maticích nízkých s jemným metrickým závitem o jmenovitém průměru d od 8 mm do 64 mm. Pro závit o jmenovitém průměru d £ 16 mm platí výrobní třída A a pro závit o jmenovitém průměru d > 16 mm platí výrobní třída B.

V případě, že v odůvodněných případech budou nutná jiná ustanovení než ta, která jsou uvedena, je nutné je předepsat podle příslušných norem ISO, např. ISO 261, ISO 898-6, ISO 965-2, ISO 3506, ISO 4759-1.

Přednostně se používají matice podle ISO 4035.

 

_______________

1)  Norma v návrhu.-- Vynechaný text --