ČESKÁ NORMA

MDT 621.43-242.3:53.08

Květen 1994

PÍSTNÍ KROUŽKY
SPALOVACÍCH MOTORŮ
Zásady měření

ČSN
ISO 6621-2

02 7005

 

 

 

Internal combustion engines. Piston rings. Inspection measuring principles

Moteurs à combustion interne. Segments de piston. Principes de mesure pour inspection

Verbrennungsmotoren. Kolbenringe. Prüfung der Qualitätsmerkmale

 

Tato norma obsahuje ISO 6621-1:1986.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 468:1982 dosud nezavedena

ISO 1302:1978 dosud nezavedena

ISO 6621-1:1986 zavedena v ČSN ISO 6621-1 Pístní kroužky spalovacích motorů. Slovník

ISO 6621-3:1983 zavedena v ČSN ISO 6621-3 Pístní kroužky spalovacích motorů. Specifikace materiálu

ISO 6621-4:1988 zavedena v ČSN ISO 6621-4 Pístní kroužky spalovacích motorů. Všeobecná specifikace

ISO 6621-5:1988 zavedena v ČSN ISO 6621-5 Pístní kroužky spalovacích motorů. Požadavky jakosti

ISO 6622-1:1986  dosud nezavedena

ISO 6622-2:1988  dosud nezavedena

ISO 6623:1986   dosud nezavedena

ISO 6624-1:1986  dosud nezavedena

ISO 6624-2:1988  dosud nezavedena

ISO 6625:1986   dosud nezavedena

ISO 6626:1989   dosud nezavedena

 

U nezavedených norem se postupuje podle originálu ISO.

 

Další souvisící normy

ČSN 02 7001 Pístní kroužky. Technické předpisy

 

ã Český normalizační institut, 1994
16262


Strana 2

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

BS 5341: Part 4:1976 Piston rings up to 200 mm diameter for reciprocating internal combustion engines. Part 4. Measuring and testing procedures (Pístní kroužky do průměru 200 mm pro spalovací motory. Část 4. Zásady měření a zkoušení)

DIN ISO 6621 Teil 2:1990 Verbrennungsmotoren. Kolbenringe. Prüfung der Qualitätsmerkmale (Spalovací motory. Pístní kroužky. Zásady měření)

NF ISO 6621-2:1989 Moteurs à combustion interne. Segments de piston. Partie 2: Principes de mesure pour inspection (Spalovací motory. Pístní kroužky. Část 2: Zásady měření a zkoušení)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma spolu s ČSN ISO 6621-1, 3 až 5 nahrazuje ČSN 02 7001 Pístní kroužky. Technické předpisy z 20. 1. 1971 pro rozměry pístních kroužků spalovacíxh motorů D£200 mm.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: BUZULUK Komárov, a. s., IČO 45148414, Jiří Hejtmánek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Hana Floriánová


Strana 3

SPALOVACÍ MOTORY, PÍSTNÍ KROUŽKY

ISO 6621-2

Část 2: Zásady měření

První vydání

1984-02-01


 

MDT 621.43-242.3:53.08

 

Deskriptory: internal combustion engines, piston rings, inspection, dimensional measurement, specifications.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 6621-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 22, Silniční vozidla.

 

Při používání mezinárodních norem je potřebné brát v úvahu, že všechny mezinárodní normy se po určitém čase revidují, a proto každý odkaz na jinou normu v tomto dokumentu se vztahuje na její poslední vydání, pokud není uvedeno jinak.

 

0  Úvod

 

ISO 6621 je jedna z mezinárodních norem pro pístní kroužky spalovacích motorů s vratným pohybem pístu:

ISO 6621, Spalovací motory - Pístní kroužky -

Část 1: Slovník

Část 2: Zásady měření

Část 3: Specifikace materiálu

Část 4: Všeobecná specifikace

Část 5: Požadavky jakosti

ISO 6622, Spalovací motory - Pístní kroužky -

Část 1: Pravoúhlé kroužky

Část 2: Pravoúhlé kroužky úzké1/

ISO 6623, Spalovací motory - Pístní kroužky - Stírací kroužky osazené

ISO 6624, Spalovací motory - Pístní kroužky -

Část 1: Lichoběžníkové kroužky

Část 2: Pololichoběžníkové kroužky1/

ISO 6625, Spalovací motory - Pístní kroužky - Stírací kroužky s výřezy

ISO 6626, Spalovací motory - Pístní kroužky - Stírací kroužky s výřezy se šroubovitým expanderem

 

_______________

1/ Část publikována jako Technická zpráva /ISO/TR 6622-2 a ISO/TR 6624-2/.


Strana 4

1  Předmět normy

 

Tato část ISO 6621 stanoví zásady měření pístních kroužků do průměru 200 mm.

Tato část ISO 6621 je použitelná též pro pístní kroužky pístových kompresorů pracujících za obdobných podmínek.

 -- Vynechaný text --