ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.10 Leden 2015

Grafické značky – Zkušební metody –
Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti

ČSN
ISO 9186-1

01 8004

 

Graphical symbols – Test methods –
Part 1: Methods for testing comprehensibility

Symboles graphiques – Méthodes d´essai –
Partie 1: Méthodes de vérification de la compréhensibilité

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9186-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9186-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 9186-1 (01 8004) z prosince 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání, které bylo technicky revidováno. Příloha B byla odstraněna.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 9241-303 zavedena v ČSN EN ISO 9241-303 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje

ISO 9241-400 zavedena v ČSN EN ISO 9241-400 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 400: Zásady a požadavky pro fyzická vstupní zařízení

ISO 9241-5 zavedena v ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály – Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu

ISO 9241-12 zavedena v ČSN EN ISO 9241-12 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály – Část 12: Zobrazení informací

ISO 17724 zavedena v ČSN ISO 17724 (01 8012) Grafické značky – Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, CTN-ESiCCO Plzeň

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

MEZINÁRODNÍ NORMA

Grafické značky – Zkušební metody – ISO 9186-1
Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti Druhé vydání
2014-03-15

ICS 01.080.10

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Zásady 8

5 Přípravné kroky 8

6 Zkouška pochopitelnosti 8

6.1 Obecně 8

6.2 Příprava materiálu pro zkoušku 9

6.3 Respondenti 11

6.4 Úloha respondentů při zkoušce pochopitelnosti 11

6.5 Rozbor výsledků zkoušky pochopitelnosti 11

6.6 Kategorizace výsledků 12

6.7 Rozbor kategorizace odpovědí 12

6.8 Prezentace výsledků 12

6.9 Sloučení výsledků z jednotlivých zemí 13

6.10 Stanovení nejpochopitelnější varianty 14

Příloha A (normativní) Zkouška pochopitelnosti 15

Bibliografie 22


 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2014

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 www.iso.org/directives.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je zodpovědná ISO/TC 145 Grafické značky.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 9186-1:2007), které bylo technicky revidováno. Příloha B byla odstraněna.

ISO 9186 sestává z následujících částí, pod společným názvem Grafické značky – Zkušební metody:

Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti

Část 2: Metody zkoušení jakosti vnímání

Část 3: Metody zkoušení přidružení referentu

Úvod

Důvodem pro vydání této části ISO 9186 je vzrůstající používání nonverbální prezentace informací v budovách a na ostatních místech a pro služby veřejnosti.

Pokračující nárůst mezinárodního cestování, turistiky a obchodu vyžaduje srozumitelné grafické značky. Tato část ISO 9186 stanovuje metody pro posuzování srozumitelnosti grafických značek.

Tato část ISO 9186 je určena pro používání všemi technickými komisemi ISO, které se zabývají vývojem specifických grafických značek pro svůj průmyslový obor, aby bylo zajištěno, že pro každý význam existuje pouze jediná značka. Je také určena pro používání jakýmikoli jinými organizacemi, které se zabývají stanovením srozumitelnosti grafických značek.

Tato část ISO 9186 specifikuje metodu zkoušení, jaký podíl lidí může pochopit grafickou značku správně.

ISO 9186-2 specifikuje metodu zkoušení, jak dobře lidé mohou identifikovat prvky, které tvoří grafickou značku.

ISO 9186-3 specifikuje metodu zkoušení, jaký podíl lidí, kteří jsou nebo byli seznámeni s řadou referentů souvisejících s grafickou značkou, sám o sobě může spojovat grafickou značku s referentem.

1 Předmět normy

Tato část ISO 9186 specifikuje metody zkoušení srozumitelnosti grafických značek. Uvádí rozsah, v jakém určitá značka sděluje svůj zamýšlený význam. Účelem této části ISO 9186 je zajistit, aby grafické značky a bezpečnostní značky používající grafické značky byly snadno srozumitelné. Záměrem je podnítit výzkum grafických značek, kterým budou správně rozumět uživatelé i bez doprovodného (tj. vysvětlujícího) textu. Jestliže takovou značku vyvinout nelze, může být nutné prezentovat grafickou značku spolu s doplňkovým textem vysvětlujícím význam značky v jazyku předpokládaných uživatelů.

POZNÁMKA 1Alternativně by mohlo být nutné informovat lidi o významu této značky uvedením jejího významu v manuálech, pokynech nebo při školeních.

POZNÁMKA 2ISO 9186-2 specifikuje metodu pro zkoušení kvality vnímání měřením, do jaké míry lze prvky grafické značky správně rozpoznat/identifikovat. ISO 9186-3 se připravuje; má specifikovat metodu, jak zkoušet přidružení grafických značek se svými referenty a být aplikovatelná v situacích, kdy by pozorovatel při zkoušce původně s referenty obeznámen nebyl.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.