ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.140.30 Červenec 2014

Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

ČSN 01 6910

 

Guidelines for text writing and layout of word processed documents

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 6910 z dubna 2007.

Obsah

Strana

Předmluva 7

Úvod 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 10

4 Jednotná úprava 13

5 Znaková sada a výměna dat 14

6 Interpunkční znaménka a spojovník 14

6.1 Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník 14

6.2 Psaní více interpunkčních znamének po sobě 14

6.3 Spojovník a pomlčka 14

6.3.1 Spojovník 15

6.3.2 Spojovník a pomlčka v místních jménech 15

6.3.3 Pomlčka 15

6.4 Závorky a uvozovky 16

6.4.1 Závorky 16

6.4.2 Uvozovky 17

6.5 Lomítko 17

6.6 Tři tečky 18

6.7 Odsuvník 19

7 Zkratky 19

7.1 Zkracování slov a psaní zkratek 19

7.2 Zkratky titulů, hodností a certifikací 19

7.3 Zkratky označující typ právnické osoby 20

8 Značky a znaky 20

8.1 Obecně 20

8.2 Značky jednotek 20

8.3 Značky měn 21

8.4 Matematické znaky 21

8.5 Exponenty a indexy 22

8.6 Rozměry a tolerance 22

8.7 Měřítko a poměr 22

8.8 Skóre 22

8.9 Procento a promile 22

8.10 Průměr 23

8.11 Úhlový stupeň, úhlová minuta a úhlová vteřina 23

8.12 Stopy a palce 23

8.13 Teplotní stupně a teplota 23

8.14 Paragraf 23

8.15 Ampersand 23

8.16 Znak číslo 24

8.17 Znaky pro narození a úmrtí 24

9 Čísla a číslice 24

9.1 Členění čísel 24

9.2 Spojení čísel se slovy nebo s písmeny a znaky 24

9.3 Zlomky 24

9.4 Sestavy čísel 25

9.5 Kalendářní data 25

9.5.1 Číselné vyjádření kalendářního data 25

9.5.2 Číselně-slovní vyjádření kalendářního data 25

9.6 Časové údaje 26

9.6.1 Čas jako denní doba 26

9.6.2 Čas jako doba trvání 26

9.7 Spojený údaj data a času 26

9.8 Peněžní částky 26

9.9 Telefonní a faxová čísla 27

9.10 Čísla bankovních účtů 27

9.10.1 Číslo bankovního účtu v České republice 27

9.10.2 Mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) 27

9.11 Římské číslice 27

10 Vyznačování 28

10.1 Obecně 28

10.2 Změna řezu písma 28

10.3 Změna velikosti písma, barvy písma nebo změna písma 29

10.4 Umístění na samostatný řádek 29

10.5 Prostrkávání 30

10.6 Podtržení 30

10.6.1 Obecně 30

10.6.2 Vyznačování hypertextových odkazů 30

10.6.3 Vyznačování podtržením 30

10.7 Vyznačování verzálkami nebo vkládáním do uvozovek 31

11 Členění textů a označování jejich částí 31

11.1 Obecně 31

11.2 Věty 31

11.3 Odstavce 31

11.3.1 Obecně 31

11.3.2 Členění odstavců mezerou mezi odstavci 31

11.3.3 Členění odstavců odstavcovou zarážkou 31

11.4 Výčty 32

11.4.1 Psaní výčtů 32

11.4.2 Označování položek výčtů 32

11.4.3 Úprava výčtů 32

11.5 Označování částí textu 33

11.5.1 Obecně 33

11.5.2 Číselné označování částí textu 33

11.5.3 Abecedně-číselné označování částí textu 34

11.5.4 Odkazy na čísla oddílů a pododdílů v textu 34

11.6 Nadpisy 34

11.7 Dílčí nadpisy 35

11.8 Titulky a popisky obrázků, tabulek a jiných prvků 35

11.9 Číslování obrázků, tabulek a jiných prvků 35

11.10 Poznámky pod čarou 35

12 Úprava dokumentů 36

12.1 Formát a okraje strany 36

12.2 Písmo a velikost písma 36

12.3 Řádkování 36

12.4 Zarovnání textu 36

12.5 Dělení slov 37

12.5.1 Obecně 37

12.5.2 Dělení složených slov a výrazů se spojovníkem 37

12.5.3 Dělení slov ve výrazech s lomítkem 37

12.5.4 Dělení webových adres a podobných údajů 38

12.6 Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádku 38

12.7 Shrnutí pravidel o psaní mezer 39

12.8 Používání grafických efektů textových procesorů 39

12.9 Číslování stran 39

12.9.1 Obecně 39

12.9.2 Umístění čísla strany 40

13 Tabulky 40

13.1 Obecně 40

13.2 Nadpis a název tabulky 40

13.3 Měřicí jednotka 40

13.4 Používání linek a barev 40

13.5 Záhlaví tabulky 41

13.6 Sloupce 41

13.7 Řádky 41

13.8 Vyznačování v tabulce 41

13.9 Součty 41

13.10 Obecná poznámka k tabulce 41

13.11 Zvláštní poznámky k údajům v tabulce 41

13.12 Vyjádření úplnosti údajů v tabulce 42

13.13 Dělení slov v tabulkách 42

13.14 Umístění tabulky 42

14 Poštovní adresy 42

14.1 Umístění poštovních adres na obálkách 42

14.2 Umístění poštovních adres v dopisech 43

14.2.1 Poštovní adresa odesílatele 43

14.2.2 Poštovní adresa adresáta 43

14.3 Obsah poštovních adres 44

14.3.1 Poštovní adresa odesílatele 44

14.3.2 Poštovní adresa adresáta 44

14.4 Úprava poštovních adres 45

14.4.1 Poštovní adresa odesílatele 45

14.4.2 Poštovní adresa adresáta 45

14.4.3 Psaní poštovní adresy v souvislém textu 46

15 Obchodní a úřední dopisy 46

15.1 Formát a okraje strany 46

15.2 Hlavička dopisu 46

15.3 Poštovní adresa adresáta 46

15.4 Odvolací údaje 47

15.4.1 Sloupcové odvolací údaje 47

15.4.2 Řádkové odvolací údaje 47

15.4.3 Zjednodušená úprava odvolacích údajů 47

15.5 Datum 48

15.6 Předmět 48

15.7 Oslovení 48

15.8 Text dopisu 49

15.9 Pozdrav 49

15.10 Razítko 49

15.11 Podpis 49

15.12 Parafování 50

15.13 Přílohy dopisu 50

15.14 Rozdělovník 50

15.15 Doplňující údaje 51

15.16 Několikastránkové dopisy a číslování stran dopisů 51

15.17 Parametry pro úpravu dopisů 51

15.18 Poznámky k informativním přílohám s ukázkami obchodních a úředních dopisů 53

16 Dopisy zasílané prostřednictvím datových schránek 53

17 Osobní dopisy 53

18 Dopisy fyzických osob právnickým osobám a úřadům 54

19 Soukromé dopisy 54

20 Dopisy do zahraničí 54

21 E-maily 55

21.1 Úprava e-mailu 55

21.2 Přílohy e-mailu 55

21.3 Bezpečnost 55

22 Úpravy textu a korektury 56

23 Příprava textů pro další zpracování 56 


Příloha A (normativní) Výklad požadavků normy při vytváření jednotného vizuálního stylu nebo při přípravě jiných pokynů pro úpravu dokumentů 57

Příloha B (informativní) Obchodní a úřední dopisy se sloupcovými a řádkovými odvolacími údaji 58

Příloha C (informativní) Obchodní a úřední dopisy se zjednodušenou úpravou odvolacích údajů 64

Příloha D (informativní) Osobní dopis vedoucího pracovníka 66

Příloha E (informativní) Dopis fyzické osoby právnické osobě nebo úřadu 67

Příloha F (informativní) E-mail 68

Příloha G (informativní) Příklady tabulek 69

Příloha H (informativní) Kódy vybraných znaků 71

Příloha I (informativní) Příprava textů pro další zpracování v grafickém průmyslu, nakladatelstvích a vydavatelstvích 73

 


Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozím vydáním normy:

Obdobné zahraniční normy

DIN 5008:2011 Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung
(Pravidla pro psaní a úpravu při zpracování textů)

ÖNORM A 1080:2007 Richtlinien für die Textgestaltung
(Pravidla pro úpravu textů)

STN 01 6910:2011 Pravidlá písania a úpravy písomností
(Pravidla pro psaní a úpravu písemností)

Souvisící ČSN

ČSN 50 6406:2001 Obálky a velké tašky

ČSN 88 4674:2000 Dopisnice a pohlednice

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Souvisící jazykové příručky

Akademická příručka českého jazyka, Academia, Praha 2014

Pravidla českého pravopisu, Academia, Praha 1994 (akademické vydání)

Pravidla českého pravopisu, Fortuna, Praha 1999 (rozšířené školní vydání)

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., IČO 68378092,
Ing. Petr Lozan, DiS., PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: PhDr. Věra Vlková, CSc.


Úvod

Cílem této revize ČSN 01 6910 bylo uvést ustanovení normy do souladu se zvyklostmi úpravy textů a vývojem zpracování textů na počítačích, zachovat přiměřenou návaznost na předchozí vydání této normy a přitom zvýšit soulad mezi ustanoveními normy a pravidly pro úpravu textů psaných v českém jazyce. Požadavky na řešení některých prvků normy se různí, a proto text normy někdy dovoluje více variant řešení.

Normu ČSN 01 6910 využívá široký okruh uživatelů. Všem typům uživatelů je třeba umožnit efektivní práci, a proto pravidla pro úpravu dokumentů stanovená touto normou nemohou být příliš podrobná ani komplikovaná. Pro potřeby obchodní a úřední praxe byla zjednodušena a stanovena tak, aby umožňovala snadné a rychlé pořizování textů i jejich uspokojivou úpravu pomocí textových procesorů, jejichž současným technickým možnostem byl obsah normy přizpůsoben.

ČSN 01 6910 nepředpokládá určitý textový procesor, ale stanovuje pravidla použitelná v různých textových procesorech, a proto v normě nejsou uvedeny postupy, kterými lze požadavky normy splnit. Aby bylo možné ukázat určité případy názorněji, jsou v některých příkladech použita různá písma, jejich použití však neznamená, že jsou vhodnější než písma jiná. Užití normy by měly usnadnit také příklady, které jsou v tomto vydání vyznačeny barevně. 

Ustanovení normy se řídí Pravidly českého pravopisu, Akademickou příručkou českého jazyka a současnými doporučeními Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. V některých případech jsou dovoleny odchylky v úpravě a zvláštní způsoby zápisu zavedené předchozími vydáními této normy a souvisícími normami.

  1. Předmět normy

Tato norma stanovuje obecná pravidla pro úpravu textů, které jsou zpracovávány pomocí textových procesorů, a zásady formálního uspořádání administrativních dokumentů, zvláště obchodní a úřední korespondence.

Pravidla pro psaní znaků, používání mezer a další pravidla se mohou mezi jednotlivými jazyky výrazně lišit, proto se uplatňují pravidla podle jazyka upravované části textu. Tato norma se uplatňuje pouze na texty nebo části textů psané v českém jazyce.

Při úpravě zvláštních dokumentů – např. právních, technických či utajovaných – a zpracování textů v grafickém průmyslu, nakladatelstvích a vydavatelstvích je třeba řídit se příslušnými předpisy, normami, směrnicemi, pravidly nebo zvyklostmi úpravy, které mohou některé prvky a požadavky na jejich úpravu stanovené touto normou řešit odlišně.

POZNÁMKA Používat tuto normu pro sazbu v grafickém průmyslu nemusí být vždy vhodné, protože ustanovení této normy nezahrnují pokročilé možnosti úpravy textů a dokumentů, které jsou v textových procesorech nedostupné nebo jejichž dosažení není při vytváření obchodních a úředních dokumentů v textových procesorech dostatečně jednoduché na to, aby mohly být při každodenní administrativní práci používány s přiměřeným úsilím.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.