ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.040.01 Červenec 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Řady kuželů a úhlů kuželů

ČSN
EN ISO 1119

01 4132

idt ISO 1119:2011

Geometrical product specifications (GPS) – Series of conical tapers and taper angles

Spécification géométrique des produits (GPS) – Série d’angles de cônes et de conicités

Geometrische Produktspezifikation (GPS) – Reihen von Kegeln und Kegelwinkeln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1119:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1119:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 1119 (01 4132) ze září 2001.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 7 Geometrické požadavky na výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Čábelová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 1119
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2011

ICS 17.040.01 Nahrazuje EN ISO 1119:2002

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Řady kuželů a úhlů kuželů
(ISO 1119:2011)

Geometrical product specifications (GPS) – Series of conical tapers and taper angles
(ISO 1119:2011)

Spécification géométrique des produits (GPS) – Série d’angles de cônes et de conicités
(ISO 1119:2011)

Geometrische Produktspezifikation (GPS) – Reihen
von Kegeln und Kegelwinkeln
(ISO 1119:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-12-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 1119:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Předmluva

Tento dokument (EN ISO 1119:2011) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213 „Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 290 „Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování“, jejíž sekretariát zabezpečuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2012.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 1119:2002.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 1119:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 1119:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Hodnoty 6

Příloha A (informativní)  Vztah k maticovému modelu GPS 10

Bibliografie 11


1Předmět normy

Tato mezinárodní norma poskytuje vypočtené hodnoty pro řady kuželů nebo kónických kuželů, s úhlem 120° a menším než 1°, nebo s poměry od 1:0,289 do 1:500 určené pro všeobecné použití v technickém inženýrství (strojírenství).

To se vztahuje pouze na hladké kónické povrchy a vylučuje prizmatické kusy, kuželové závity, kuželová ozubená kola, atd.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.