ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.140.20; 23.120 Prosinec 2011

Akustika – Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí –
Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí

ČSN
ISO 10302-2

01 1673

 

Acoustics – Measurement of airborne noise emitted and structure-borne vibration induced by small air-moving devices – Part 2: Structure-borne vibration measurements

Acoustique – Mesurage du bruit aérien émis et des vibrations de structure induites par les petits équipements
de ventilation – Partie 2: Mesurage des vibrations de structure

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10302-2:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 10302-2:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 266zavedena v ČSN EN ISO 266 (01 1601) Akustika – Vyvolené kmitočty

ISO 5348zavedena v ČSN ISO 5348 (35 6860) Vibrace a rázy – Mechanické připevnění akcelerometrů

ISO 10302-1:2011zavedena v ČSN ISO 10302-1:2011 (01 1673) Akustika – Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí – Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem

ISO 16063-11zavedena v ČSN ISO 16063-11 (01 1417) Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů – Část 11: Primární kalibrace vibracemi pomocí laserové interferometrie

ISO 16063-21zavedena v ČSN ISO 16063-21 (01 1417) Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů – Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem

IEC 61260zavedena v ČSN EN 61260 (36 8852) Elektroakustika – Oktávové a zlomkooktávové filtry

ISO/IEC Guide 98-3zaveden v TNI 01 4109-3 Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 1683 (01 1626)Akustika – Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a vibracích

ČSN ISO 5725 (všechny části) (01 0251)Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření

ČSN EN ISO 5801:2009 (12 2014) Průmyslové ventilátory – Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu

ČSN EN ISO 7779:2010 (01 1652)Akustika – Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Akustika Praha s. r. o., IČ 60490608, Dr. Ing. Jan Biloš

Technická normalizační komise: TNK 8 Akustika a TNK 11 Vibrace a rázy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Akustika – Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ISO 10302-2
ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí – První vydání
Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí 2011-06-15

ICS 17.140.20; 23.120

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Deskriptory 7

5 Nejistota měření 7

6 Konstrukční a výkonnostní požadavky na zkušební přípravek 8

7 Instalace 9

8 Provoz AMD 9

9 Přístrojové vybavení 10

10 Postup měření 11

11 Zkušební protokol 14

Příloha A (informativní)  Doporučený způsob uvádění dat 16

Příloha B (informativní)  Doporučená napětí pro zkoušení AMD, která pracují při proměnných otáčkách 21

Příloha C (informativní)  Vzorová specifikace hladin zrychlení vibrací šířených konstrukcí AMD 22

Příloha D (informativní)  Návod pro získání informací o nejistotě měření 23

Bibliografie 26

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2011

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávání mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO není odpovědná za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 10302-2 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 43 Akustika, subkomisí SC 1 Hluk.

Toto první vydání ISO 10302-2 spolu s ISO 10302-1 zrušuje a nahrazuje ISO 10302:1996.

ISO 10302 se skládá z následujících částí se společným obecným názvem Akustika – Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí:

– Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem

– Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí

1 Předmět normy

Tato část ISO 10302 obsahuje hladiny vibrací malých ventilačních zařízení, dále AMD, s montážními rozměry (přes patky) menšími než 0,48 m ´ 0,90 m pro přetlakové zkušební zařízení s maximálními rozměry, definované v ISO 10302-1 a menšími než 0,18 m ´ 0,3 m při polovičních rozměrech přetlakového zkušebního zařízení.

Pokrývá všechny typy AMD, které mohou být samonosně namontovány na výstupní nebo vstupní rovině zkušebního přetlakového zařízení, jak je stanoveno v ISO 10302-1.

Postupy určené v této části ISO 10302 stanovují metody pro určení hladin vibrací, které by malé AMD vyvodily v průměrné konstrukci, používané v zařízení pro informační technologii a pro telekomunikace. Metody stanovené v této části ISO 10302 umožňují určení vyvolaných hladin vibrací jednotlivého AMD, které je zkoušeno. Tato data mohou být použita pro určení statistických hodnot hladin vibrací výrobních sérií, pokud jsou hladiny měřeny pro několik jednotek z těchto sérií.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.