ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.01; 35.240.60 Červenec 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) –
Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Management aplikace –
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
ISO 24101-1

01 8403

Intelligent transport systems – Communications access for land mobiles (CALM) – Application management –
Part 1: General requirements

Systèmes intelligents de transport – Accès des communications pour mobiles terrestres (CALM) – Gestion d'application – Partie 1: Exigences générales

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 24101-1:2008. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 24101-1:2008. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma je součástí skupiny norem, které standardizují rozhraní CALM (komunikační infrastruktura pro
pozemní mobilní zařízení).

Cílem této normy je stanovit standardizované rozhraní a funkcionality potřebné k instalaci a aktualizaci ITS aplikací kompatibilních s rozhraním CALM implementovaných podle architektury CALM spolehlivým a bezpečným způsobem. Tato norma řeší tyto požadavky na funkcionalitu aplikační vrstvy systému CALM:

  1. instalaci aplikací na zařízení CALM poté, co bylo zařízení implementováno,

  2. aktualizaci aplikací, včetně odinstalace, na palubním zařízení OBE, ale i WAE poté, co bylo zařízení implementováno,

  3. poskytnutí standardizovaného rozhraní a funkcionality tak, aby vývojáři aplikací a provozovatelé systémů mohli úspěšně provádět funkce uvedené v a) a b) spolehlivým a bezpečným způsobem.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO/IEC 8824-1:2002 zrušena 1)

ISO/IEC 9834-1 zavedena v ČSN ISO/IEC 9834-1 (36 9674) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Procedury pro činnost registračních autorit OSI: Všeobecné procedury a větve vrcholu stromu Mezinárodního objektového identifikátoru

ISO 21210 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s Ing. Jiřím Řehákem, ELTODO a.s.

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.