ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.01; 01.080.30; 01.110 Únor 2009

Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení –
Část 1: Pravidla a tabulky třídění

ČSN
EN 61355-1
ed. 2

01 3721

idt IEC 61355-1:2008

Classification and designation of documents for plants, systems and equipment –
Part 1: Rules and classification tables

Classification et désignation des documents pour installations industrielles, systèmes et matériels –
Partie 1: Règles et tableaux de classification

Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten für Anlagen, Systeme und Ausrüstungen –
Teil 1: Regeln und Tabellen zur Klassifikation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61355-1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61355-1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-05-01 se zrušuje ČSN EN 61355 (01 3721) z října 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2011-05-01 dosud platná ČSN EN 61355 (01 3721) z října 1998 v souladu s předmluvou k EN 61355-1:2008.

Změny proti předchozím normám

V tabulce A.2 byly doplněny názvy u kódu P, tabulka B.1 v prvním vydání byla v tomto druhém vydání vyřazena; neboť původní norma IEC 61355 byla nahrazena zvláštní normou ve formátu databáze: IEC 61355 DB.

České znění zahrnuje též drobné úpravy textu vyplývající z praxe dosavadního používání ČSN EN 61355:1998.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 61082-1:2006zavedena v ČSN EN 61082-1 ed. 2:2007 (01 3780) Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla (idt EN 61082-1:2006)

IEC 62023:2000zavedena v ČSN EN 62023:2001 (01 3711) Strukturování technické informace a dokumentace (idt EN 62023:2000)

ISO 639-1:2002zavedena v ČSN ISO 639-1:2003 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků – Část 1: Dvoupísmenný kód (idt ISO 639-1:2002)

ISO 3166-1:2006zavedena v ČSN EN ISO 3166-1:2007 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí (idt EN ISO 3166-1:2006)

ISO 7200:2004zavedena v ČSN EN ISO 7200:2004 (01 3113) Technická dokumentace – Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů (idt EN ISO 7200:2004)

Informativní údaje z IEC 61355-1:2008

Mezinárodní norma IEC 61355-1 byla připravena technickou komisí IEC 3: Informační struktury, dokumentace a grafické značky ve spolupráci s technickou komisí ISO 10: Dokumentace technického výrobku.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání publikované v roce 1997, tvoří technickou revizi.

Hlavní významné změny vzhledem k předešlému vydání:

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

3/878/FDIS

3/890/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla připravována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61355, publikovaných pod všeobecným názvem Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení, lze nalézt na www stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace, subkomise 3 Informační struktury, dokumentace a grafické značky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová


EVROPSKÁ NORMA EN 61355-1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2008

ICS 01.080.01; 01.080.30 Nahrazuje EN 61355:1997

Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení –
Část 1: Pravidla a tabulky třídění
(IEC 61355-1:2008)

Classification and designation of documents for plants, systems and equipment –
Part 1: Rules and classification tables
(IEC 61355-1:2008)

Classification et désignation des documents pour installations industrielles, systèmes et matériels –
Partie 1: Règles et tableaux de classification
(CEI 61355-1:2008)

Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten
für Anlagen, Systeme und Ausrüstungen –
Teil 1: Regeln und Tabellen zur Klassifikation
(IEC 61355-1:2008)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2008-05-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2008 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 61355-1:2008 E

Předmluva

Text dokumentu 3/878/FDIS, budoucí 2. vydání IEC 61355-1, vypracovaný v technické komisi IEC TC 3 Informační struktury, dokumentace a grafické značky Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) ve spolupráci s ISO TC 10: Dokumentace technického výrobku, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61355-1 dne 2008-05-01.

Tato EN 61355-1:2008, spolu s databází IEC 61355, nahrazuje EN 61355:1997.

Ve srovnání s EN 61355:1997 byly provedeny následující podstatné změny:

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2009-02-01

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s EN v rozporu

(dow)

2011-05-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61355-1:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 8

1 Rozsah platnosti 9

2 Citované normativní dokumenty 9

3 Termíny a definice 9

4 Základní pojetí dokumentů a dokumentace 11

4.1 Všeobecně 11

4.2 Druhy dokumentů 11

4.3 Dokumenty 12

4.4 Složené dokumenty 12

4.5 Soubory dokumentů 12

4.6 Dokumentace 12

5 Třídění dokumentů 12

5.1 Principy třídění 12

5.2 Přiřazování dokumentů ke třídám 13

5.3 Přiřazování složených dokumentů ke třídám 13

5.4 Uspořádání třídicího kódu druhu dokumentu (DCC) 13

6 Označení dokumentu 15

6.1 Označení dokumentu a jeho stránek 15

6.2 Označení dokumentu pro identifikační účely 16

7 Dokumentace 17

8 Pojmenování druhů dokumentů a zásady komunikace 18

8.1 Zvyklosti při pojmenovávání druhů dokumentů a dokumentů 18

8.2 Komunikace při vzájemné výměně dokumentů 19

Příloha A (normativní) Tabulky kódových písmen 20

Příloha B (informativní) Dodatečné informace o druzích dokumentů pro účely komunikace 33

Příloha C (informativní) Komunikace při vzájemné výměně dokumentů 35

Bibliografie 38

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 39

Obrázek 1 – Vzájemné vazby termínů (pojmů) vztahujících se k dokumentaci 11

Obrázek 2 – Struktura třídění dokumentů 12

Obrázek 3 – Struktura třídicího kódu druhu dokumentu 13

Obrázek 4 – Příklad dokumentu se změněným zatříděním technického oboru (odvětví) 14

Obrázek 5 – Princip označování dokumentu 15

Obrázek 6 – Aplikace pořadového čísla stránky při seskupování stránek 16

Obrázek 7 – Příklady struktur systému a struktury dokumentace náležející předmětu 18

Obrázek C.1 – Seznam výměnných dokumentů, všeobecná část 35

Obrázek C.2 – Seznam výměnných dokumentů, část týkající se předmětu 36

Obrázek C.3 – Seznam výměnných dokumentů, příklad vyplnění tabulky 37

Tabulka A.1 – Kódová písmena pro technické obory (odvětví) 20

Tabulka A.2 – DCC a popisy tříd druhů dokumentů 21

Tabulka B.1 – Písmenný kód základních druhů dokumentů a způsobů prezentace 33

Úvod

Dokumentace je nezbytná k zajištění informací pro všechny činnosti technických produktů/výrobků (které zahrnují průmyslové celky, systémy a zařízení) během jejich životního cyklu. Dokumentace může být zhotovena v libovolné fázi činnosti. Dokumenty lze obdržet od jiných zúčastněných stran a dodávat jiným zúčastněným stranám. Různé strany mohou potřebovat různé informace nebo mít různé názory na stejnou informaci v závislosti na tom, co je nejvhodnější pro zamýšlené účely.

V této normě se výraz „dokument“ používá ve velmi obecném smyslu. Dokument je chápán jako informace na všech možných médiích, na které lze údaj zaznamenat. Popis druhů dokumentů je však odvozen od uvedení informace na papírovém podkladu, tj. jak je informace viditelná a čitelná pro uživatele.

Jedním z cílů této normy je stanovení metody lepší komunikace a porozumění mezi stranami, zapojenými do vzájemné výměny dokumentů. Při stanovení podstaty systému je nutno víceméně brát na vědomí, jaký dokument se v současné době vyžaduje. Pro stejný druh dokumentace se používají různé názvy nebo pro zúčastněné strany může mít určitý název odlišný význam. Účel a předmět zájmu je někdy částí názvu dokumentu, což ztěžuje obecné porozumění. Proto základem obecného porozumění má být třídění druhů dokumentů, založené pouze na obsahu informace.

Dalším cílem je vyhovění potřebám získávání údajů, což často vychází z nutnosti znalosti informačního obsahu dokumentu.

Třetím cílem této normy je stanovení pravidel určitého způsobu uvádění do vzájemného vztahu dokumentů a předmětů, tj. uvedení, ke kterému předmětu určitý dokument patří. Tomuto cíli slouží systém označování dokumentů, spojující označení druhu dokumentu s značením předmětu/objektu*) v rámci průmyslového celku, systému nebo zařízení. Podle daných pravidel a doporučení dokumentace odráží strukturu „reálné instalace“. Tím se rovněž dává návod na roztřídění a seskupování, stejně jako na strukturované vyhledávání informací, například v systémech výběru dokumentů.

1 Rozsah platnosti

Tato norma poskytuje pravidla a směrnice pro třídění dokumentů na základě charakteristického obsahu informací v nich obsažených. Spolu s písmenným kódem, udávajícím třídu druhu dokumentu, jsou poskytnuta pravidla a směrnice pro jeho použití v označovacím kódu dokumentu. Tato norma je důležitá pro dokumenty, používané ve všech technických oborech (odvětvích) během životního cyklu průmyslového celku, systému nebo zařízení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.