ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.100.01, 13.100                                                                                                                        Březen 2008

Systémy managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci - Požadavky

ČSN
OHSAS 18001

01 0801

                                                                                      idt BS OHSAS 18001:2007

Occupational health and safety management systems - Requirements

Tato norma je českou verzí britské normy BS OHSAS 18001:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem.

This standard is the Czech version of the British Standard BS OHSAS 18001:2007. It was translated by the Czech Standards Institute.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80805


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 9001:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9001:2001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

ISO 9000:2005 zavedena v ČSN EN ISO 9000:2006 (01 0300) Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

ISO 14001:2004 zavedena v ČSN EN ISO 14001:2005 (01 0901) Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ISO 19011:2002 zavedena v ČSN EN ISO 19011:2003 (01 0330) Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

Souvisící mezinárodní normy

OHSAS 18002 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro zavádění OHSAS 18001

ČNI Pokyn ISO/IEC 73 Management rizika - Slovník - Směrnice pro používání v normách

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

Upozornění

Pracovní skupina, která zpracovala normu BS OHSAS 18001:2007, se dohodla na přechodném období pro zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků této normy do 1. 7. 2009. K tomuto dni končí platnost normy OHSAS 18001:1999. ČNI doporučuje zachovat toto přechodné období i pro zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků této ČSN.

V celém textu normy je použita zkratka BOZP pro termín „bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.

Z důvodu zachování přehlednosti českého textu jsou v ustanoveních normy použity formulace s množným číslem předmětu, přestože v anglickém originálu textu je použito zároveň jeho jednotné i množné číslo, což vyjadřuje individuální možnosti realizace v praxi.

Do normy byly mimo níže uvedené poznámky doplněny informativní národní poznámky k úvodu a k článkům 3.9, 3.13, 4.3.3, B.3.4 a B.3.5.

Poznámky k překladu termínů, které nemají jednoznačný český ekvivalent

a)    OH&S performance - v normě je použit překlad výkonnost v oblasti BOZP, který má v kontextu systému managementu BOZP širší pojetí. Výkonnost je stanovována prostřednictvím souboru ukazatelů, podle kterých lze měřit nebo hodnotit úroveň výsledků, kterých daný systém při svém fungovaní dosahuje,

b)    commitment - v normě je přeloženo jako závazek, protože neexistuje český ekvivalent odpovídající významu v angličtině. V této normě je však nutno chápat závazek jako osobní angažovanost a osobní přesvědčení o účelnosti daného opatření,

c)    training - tento pojem má v angličtině široký význam a zahrnuje jak trénink a výcvik, tak školení a případně i obecnější přípravu, výchovu. V normě byl zvolen překlad výcvik, přestože z významového hlediska se mohou vyskytnout obě možnosti překladu. Je tedy přípustné použít i překlad školení, pokud je to vhodnější, protože o vhodnosti překladu lze rozhodnout až na základě přesných významových souvislostí,

d)    measurement - tento termín v angličtině zahrnuje měření a rovněž hodnocení. V normě byl zvolen překlad měření, přestože z významového hlediska se mohou vyskytnout obě možnosti překladu. Je tedy přípustné použít i překlad hodnocení, pokud je to vhodnější, protože o vhodnosti překladu lze rozhodnout až na základě přesných významových souvislostí,

e)    under the control of the organization - po zvážení řady možných výrazů (např. pracující pro nebo v organizaci, v rámci působnosti organizace, pro organizaci nebo z jejího pověření) a s přihlédnutím k dalším jazykovým verzím normy byl použit neutrální výraz řízený organizací.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., IČ 00025950, Ing. Šárka Horehleďová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová


Strana 3

Poděkování

Toto vydání OHSAS 18001 bylo zpracováno ve spolupráci s následujícími organizacemi.

This edition of OHSAS 18001 has been developed with the assistance of the following cooperation organizations.

American Industrial Hygiene Association (AIHA)

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)

Association of British Certification Bodies (ABCB)

British Standards Institution (BSI)

Bureau Veritas

Comisión Federal de Electricidad (CFE), (Gerencia de la seguridad industrial)

Czech Accreditation Institute (CAI)

Det Norske Veritas (DNV)

DS Certification A/S

EEF the manufacturers organisation

ENLAR Compliance Services, Inc.

Health and Safety Executive1)

Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA)

Inspecta Certification

Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC)

Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT)

ITS Consultants

Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA)

Japanese Standards Association (JSA)

Korea Gas Safety Corporation (ISO Certificate Division)

Lloyds Register Quality Assurance (LRQA)

Management Systems Certification Limited

National Standards Authority of Ireland (NSAI)

National University of Singapore (NUS)

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)

NPKF ELECTON

NQA

Quality Management Institute (QMI)

SABS Commercial (Pty) Ltd.

Service de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA)

_______________

1)    Health and Safety Executive jako řídící orgán odpovědný za zdraví a bezpečnost ve Velké Británii, by rád objasnil, že naplnění normy OHSAS organizace neosvobozuje od shody s jejich jakýmikoliv právními povinnostmi v oblasti zdraví a bezpečnosti podle zákonů Anglie a Walesu, a Skotska.

As the regulatory authority responsible for health and safety in Great Britain, the Health and Safety Executive would wish to make it clear the reliance on the OHSAS Standard by organizations will not absolve them from compliance with any of their legal health and safety obligations under the laws of England & Wales, and Scotland.


Strana 4

SGS United Kingdom Ltd.

SIRIM QAS International

SPRING Singapore

Standards Institution of Israel (SII)

Standards New Zealand (SNZ)

Sucofindo International Certification Services (SICS)

Swedish Industry Association (Sinf)

TÜV Rheinland Cert GmbH - TÜV Rheinland Group

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Rádi bychom poděkovali za neocenitelnou pomoc všem těmto organizacím, které věnovaly čas posouzení pracovních návrhů OHSAS 18001, a které zpracovaly připomínky ke zvážení. To nám značně pomohlo ve zlepšení kvality návrhu normy a velmi si toho ceníme.

We would also like to recognize the invaluable contribution made by those many organizations who took the time to review the working drafts of OHSAS 18001, and who submitted comments for consideration. This helped us greatly in improving the standard, and is much appreciated.


Strana 5

Předmluva

 

Foreword

Tato norma pro posouzení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (OHSAS) a souvisící OHSAS 18002, Směrnice pro zavádění OHSAS 18001, byla zpracována v reakci na naléhavé požadavky zákazníků požadujících uznávanou normu pro systém managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, na jejímž základě by bylo možno posuzovat a certifikovat jejich systémy managementu.

 

This Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) Standard and the accompanying OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001, have been developed in response to customer demand for recognizable occupational health and safety management system standard against which their management systems can be assessed and certified.

OHSAS 18001 byla zpracována tak, aby byla kompatibilní s normami ISO 9001:2000 (systém managementu kvality) a ISO 14001:2004 (systém environmentálního managementu) k usnadnění integrace systémů managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích, které si to přejí.

 

OHSAS 18001 has been developed to be compatible with the ISO 9001:2000 (Quality) and ISO 14001:2004 (Environmental) management system standards, in order to facilitate the integration of quality, environmental and occupational health and safety management systems by organizations, should they wish to do so.

Tato norma OHSAS bude revidována nebo doplňována, bude-li to považováno za vhodné. Kdykoliv dojde k novému vydání norem ISO 9001 nebo ISO 14001, bude vždy provedena její revize, aby byla zajištěna její neustálá kompatibilita s těmito normami.

 

This OHSAS Standard will be reviewed or amended when considered appropriate. Reviews will be conducted when new editions of either ISO 9001 or ISO 14001 are published, to ensure continuing compatibility.

Tato norma OHSAS bude zrušena po zveřejnění jejího obsahu začleněním do mezinárodní normy nebo vydáním samostatné mezinárodní normy.

 

This OHSAS Standard will be withdrawn on publication of its contents in, or as, an International Standard.

Tato norma OHSAS byla navržena v souladu s pravidly stanovenými Směrnicemi ISO/IEC, část 2.

 

This OHSAS Standard has been drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání   
(OHSAS 18001:1999), jehož je druhou revizí.

 

This second edition cancels and replaces the first edition (OHSAS 18001:1999), which has been technically revised.

Hlavní změny vzhledem k předcházejícímu vydání jsou následující

 

The principal changes with respect to previous edition are as follows

      Je kladen větší důraz na důležitost „zdraví“.

 

      The importance of “health” has now been given greater emphasis.

      OHSAS 18001 sám sebe nyní přiřazuje k normám, nikoliv ke specifikacím nebo dokumentům, jak tomu bylo v předchozím vydání. To vyjadřuje rostoucí zájem o přijetí OHSAS 18001 jako základu pro národní normy pro systémy managementu BOZP.

 

      OHSAS 18001 now refers to itself as a standard, not a specification, or document, as in the earlier edition. This reflects the increasing adoption of OHSAS 18001 as the basis for national standards on occupational health and safety management systems.

      Diagram modelu „Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej“ je uveden pouze v úvodu v plném rozsahu a nikoli jako dílčí schéma na začátku každé hlavní kapitoly.

 

      The “Plan-Do-Check-Act” model diagram is only given in the Introduction, in its entirety, and not also as sectional diagrams at the start of each major clause.

      Citované publikace v kapitole 2 jsou omezeny výhradně na mezinárodní dokumenty.

 

      Reference publications in Clause 2 have been limited to purely international documents.

      Byly doplněny nové definice a stávající definice byly revidovány.

 

      New definitions have been added, and existing definition revised.

      Významné zlepšení souladu s ISO 14001:2004 v rámci celé normy a zlepšená kompatibilita s ISO 9001:2000.

 

      Significant improvement in alignment with     
ISO 14001:2004 throughout the standard and improved compatibility with ISO 9001:2000.

      Termín „přípustné riziko“ bylo nahrazeno termínem „přijatelné riziko“ (viz 3.1).

 

      The term “tolerable risk” has been replaced by the term “acceptable risk” (see 3.1).

      Termín „nehoda“ je nyní obsažen v termínu „incident“ (viz 3.9).

 

      The term “accident” is now included in the term “incident” (see 3.9).

      Definice termínu „nebezpečí“ se již nevztahuje k „poškození majetku nebo poškození pracovního prostředí“ (viz 3.6).

 

      The definition of the term “hazard” no longer refers to “damage to property or damage to the workplace environment” (see 3.6).


Strana 6

 

Nyní se uvažuje, že takové „poškození“ není přímo spojeno se systémem managementu BOZP, který je předmětem této normy OHSAS, a které je zahrnuto v oblasti managementu aktiv. Místo toho, riziko takového „poškození“, které má vliv na bezpečnost a zdraví při práci, by mělo být identifikováno pomocí procesu posouzení rizika v organizaci a mělo by být řízeno prostřednictvím aplikace vhodného způsobu řízení rizika.

 

It is now considered that such “damage” is not directly related to occupational health and safety management, which is the purpose of this OHSAS Standard, and that it is included in the field of asset management. Instead, the risk of such “damage” having an effect on occupational health and safety should be identified through the organization’s risk assessment process, and be controlled through the application of appropriate risk controls.

      Ustanovení 4.3.3 a 4.3.4 byly spojeny v souladu s ISO 14001:2004.

 

      Sub-clauses 4.3.3 and 4.3.4 have been merged, in line with ISO 14001:2004.

      Je zaveden nový požadavek týkající hierarchie způsobu řízení jako části plánování BOZP (viz 4.3.1).

 

      A new requirement has been introduced for the consideration of the hierarchy of controls as part of OH&S planning (see 4.3.1).

      Nyní je srozumitelněji určen management změny (viz 4.3.1 a 4.4.6).

 

      Management of change is now more explicitly addressed (see 4.3.1 and 4.4.6).

      Je zařazeno nové ustanovení „Hodnocení souladu (viz 4.5.2).

 

      A new clause on the “Evaluation of compliance” (see 4.5.2) has been introduced.

      Jsou uvedeny nové požadavky na spoluúčast a konzultaci (viz článek 4.4.3.2).

 

      New requirements have been introduced for participation and consultation (see 4.4.3.2).

      Jsou uvedeny nové požadavky na vyšetřování incidentů (viz 4.5.3.1)

 

      New requirements have been introduced for the investigation of incidents (see 4.5.3.1)

Tato publikace si neklade za cíl zahrnout všechna nezbytná ustanovení smluv. Za její správnou aplikaci budou odpovídat příslušní uživatelé.

 

This publication does not purport to include all necessary provisions of a contract. Users are responsible for its correct application.

Soulad s touto normou řady pro posuzování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (OHSAS) nemůže poskytovat zproštění příslušných právních povinností.

 

Compliance with this Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) Standard cannot confer immunity from legal obligations.-- Vynechaný text --