ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.10                                                                                                                               Prosinec 2007

Grafické značky - Zkušební metody -
Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti

ČSN
ISO 9186-1

01 8004

 

Graphical symbols - Test methods - Part 1: Methods for testing comprehensibility

Symboles graphiques - Méthodes d´essai - Partie 1: Méthodes de vérification de la compréhensibilité

Graphische Symbole - Prüfmethoden - Teil 1: Tests zur Ermittlung der Verständlichkeit

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9186-1:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9186-1:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se částečně nahrazuje ČSN ISO 9186 (01 8004) z července 2002.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79914


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Předmět předchozí normy ČSN ISO 9186:2002 je rozdělen do dvou částí. ČSN ISO 9186-1 je první částí původní normy, která byla technicky revidována.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 9241-3 zavedena v ČSN 29241-3 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 3: Požadavky na zobrazovací displeje

ISO 9241-4 zavedena v ČSN ISO 9241-4 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 4: Požadavky na klávesnice

ISO 9241-5 zavedena v ČSN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu

ISO 9241-8 zavedena v ČSN ISO 9241-8 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 8: Požadavky na zobrazení barev

ISO 9241-12 zavedena v ČSN ISO 9241-3 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 12: Zobrazení informací

ISO 17724 zavedena v ČSN ISO 17724 Grafické značky - Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Rendl, IČ 44867646

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Grafické značky - Zkušební metody -                                                                  ISO 9186-1
Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti                                                        
První vydání
                                                                                                                                       
2007-02-01

ICS 01.080.10

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF

Tento PDF soubor obsahuje vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe, tento soubor lze tisknout nebo prohlížet, avšak nesmí být editován, kromě těch typů písma, které nepodléhají licenci a jsou instalovány v počítači, na kterém se editace provádí. Při používání tohoto souboru jsou jeho uživatelé odpovědni za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarovém produktu, který vytváří tento PDF soubor, lze najít ve všeobecných informacích, které jsou k němu přiloženy; parametry na vytváření PDF jsou optimalizovány pro tisk. Soubor je upraven tak, aby byl použitelný členskými organizacemi ISO. V případě nepravděpodobné události, a problému, který se k ní vztahuje, informujte Ústřední sekretariát ISO. Jeho adresa je uvedena níže.

 

 

 

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Definice................................................................................................................................................................................. 7

4          Princip................................................................................................................................................................................... 8

5          Informace před zkouškou.................................................................................................................................................. 8

6          Zkouška pochopitelnosti............................................................................................................................................... .... 9

6.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

6.2       Příprava zkušebního materiálu......................................................................................................................................... 9

6.3       Respondenti....................................................................................................................................................................... 11

6.4       Úkoly respondentů ve zkoušce pochopitelnosti.......................................................................................................... 11

6.5       Analýza výsledků zkoušky pochopitelnosti.................................................................................................................... 11

6.6       Kategorizace výsledků...................................................................................................................................................... 12

6.7       Analýza kategorizace odpovědí....................................................................................................................................... 12

6.8       Prezentace výsledků......................................................................................................................................................... 12

6.9       Slučování výsledků z různých zemí................................................................................................................................. 13

6.10     Určení nejpochopitelnější varianty................................................................................................................................. 14

7          Zkouška posouzení........................................................................................................................................................... 14

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

7.2       Příprava zkušebního materiálu....................................................................................................................................... 14

7.3       Respondenti....................................................................................................................................................................... 16

7.4       Úkoly respondentů ve zkoušce posouzení................................................................................................................... 16

7.5       Analýza výsledků zkoušky posouzení............................................................................................................................. 16

7.6       Prezentace výsledků......................................................................................................................................................... 16

7.7       Slučování výsledků z různých zemí................................................................................................................................. 17

7.8       Výběr variant pro zkoušku pochopitelnosti po zkoušce posouzení.......................................................................... 17

Příloha A (normativní) Zkouška pochopitelnosti...................................................................................................................... 18

A.1       Příklad instruktážního listu pro zkoušku pochopitelnosti........................................................................................... 18

A.2       Příklad osobního dotazníku............................................................................................................................................. 19

A.3       Příklad listu s příkladem pro zkoušku pochopitelnosti.............................................................................................. 20

A.4       Příklad zkušební strany pro zkoušku pochopitelnosti................................................................................................ 21

A.5       Formulář pro prezentaci výsledků zkoušky pochopitelnosti...................................................................................... 22

A.6       Formulář pro znázornění sloučených údajů ze zemí zúčastněných na zkoušce pochopitelnosti...................... 24

Příloha B (normativní) Zkouška posouzení............................................................................................................................... 25

B.1       Příklad zkušebního materiálu pro zkoušku posouzení.............................................................................................. 25

B.2       Matice četnosti pro analýzu výsledků zkoušky posouzení.......................................................................................... 26

B.3       Formulář pro prezentaci výsledků zkoušky posouzení............................................................................................... 27

B.4       Příklad znázorňující vyplněný formulář pro prezentaci výsledků zkoušky posouzení............................................ 28

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 29


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO neodpovídá za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 9186-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 145, Grafické značky, subkomisí SC 1, Veřejné informační značky.

První vydání ISO 9186-1 spolu s ISO 9186-2 ruší a nahrazuje ISO 9186:2001, která byla technicky revidována.

ISO 9186 se skládá z následujících částí pod společným názvem Grafické značky - Zkušební metody:

      Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti

      Část 2: Metody zkoušení jakosti vnímání


Strana 6

Úvod

Důvodem pro vydání této mezinárodní normy je vzrůstající používání nonverbální prezentace informací v budovách a na ostatních místech a pro služby veřejnosti.

Pokračující nárůst mezinárodního cestování, turistiky a obchodu vyžaduje srozumitelné grafické značky. Tato část ČSN ISO 9186 stanovuje metody posuzování srozumitelnosti grafických značek.

ČSN ISO 9186-1 je určena pro používání všemi technickými komisemi ISO, které se zabývají vývojem specifických grafických značek pro svůj průmyslový obor při zajištění pouze jediné značky pro každý význam. Je také určena pro používání i jinými organizacemi, které se zajímají o stanovení srozumitelnosti grafických značek.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část mezinárodní normy ČSN ISO 9186 stanovuje metody zkoušení srozumitelnosti grafických značek. Norma obsahuje:

      metodu, která se používá pro zkoušení rozsahu, v jakém varianta grafické značky odpovídá zamýšlenému sdělení; a

      metodu, která se používá pro posouzení, která varianta grafické značky je nejsrozumitelnější.

Účelem této mezinárodní normy je zajistit, aby grafické značky a značení, využívající grafických značek, byly správně chápány. Záměrem je vývoj grafických značek, které jsou správně chápány uživateli i bez doplňujícího (tj. vysvětlujícího) textu. Pokud není možno takovou grafickou značku vytvořit, dovoluje se uvádět grafickou značku společně s doplňujícím textem, který vysvětluje její význam v jazyce uvažovaného uživatele.-- Vynechaný text --