ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110; 29.020                                                                                                                              Únor 2007

Zhotovování dokumentů používaných
v elektrotechnice -
Část 1: Pravidla

ČSN
EN 61082-1
ed. 2

01 3780

                                                                                               idt IEC 61082-1:2006

Preparation of documents used in electrotechnology -
Part 1: Rules

Établissement des documents utilisés en électrotechnique -
Partie 1: R
ègles

Dokumente der Elektrotechnik -
Teil 1: Regeln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61082-1:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61082-1:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2009-06-01 se nahrazují ČSN EN 61082-1 (01 3380) ze srpna 1995, ČSN EN 61082-2 (01 3380) z února 1996, ČSN EN 61082-3 (01 3380) z února 1996 a ČSN EN 61082-4 (01 3380) z března 1998, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77890


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se mohou používat do 2009-06-01 dosud platné ČSN EN 61082-1 (01 3380) ze srpna 1995, ČSN EN 61082-2 (01 3380) z února 1996, ČSN EN 61082-3 (01 3380) z února 1996 a ČSN EN 61082-4 (01 3380) z března 1998 v souladu s předmluvou k EN 61082-1:2006.

Změny proti předchozím normám

Ve srovnání s prvními vydáními norem souboru IEC 61082 byly provedeny následující podstatné změny:

      rozsah platnosti IEC 61082 byl postupně posunut z pravidel zhotovování dokumentů na pravidla uvádění informací v dokumentech;

      v této jedné publikaci byla zavedena pravidla, platná pro vypracování všech druhů dokumentů, i pravidla pro specifické druhy dokumentů;

      terminologie byla upravena tak, aby se termíny, vztahující se k druhům dokumentů, jasně odlišily od termínů, vztahujících se k formám jejich uvádění;

      příklady v publikaci jsou nově uvedeny jen do míry potřebné k pochopení popsaných pojmů.

Schémata vyjadřující funkci, zapojovací schémata, tabulky a seznamy a situační a instalační dokumenty byly z Částí 2 až 4 upraveny a zahrnuty do tohoto nového vydání Části 1 a tím mohly být i Části 2 až 4 tímto vydáním nahrazeny.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60027 soubor zaveden v souboru ČSN IEC 60027 (33 0100) Písmenné značky používané v elektrotechnice

IEC 60375:2003 zavedena v ČSN EN 60375:2004 (33 0110) Pravidla týkající se elektrických a magnetických obvodů (idt EN 60375:2003)

IEC 60757:1983 zavedena v ČSN IEC 757:1996 (33 0175) Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev (idt HD 457 S1:1985; idt IEC 757:1983)

IEC 60617-DB:2001 databáze dostupná na serveru www.iec.ch

IEC 60848:2002 zavedena v ČSN EN 60848:2003 (01 3783) Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy (idt EN 60848:2002)

IEC 61175:2005 zavedena v ČSN EN 61175:2006 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů (idt EN 61175:2005)

IEC 61286:2001 zavedena v ČSN EN 61286:2003 (01 3792) Informační technologie - Kódovaný soubor znaků pro zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice a pro výměnu informací (mod IEC 61286:2001; idt EN 61286:2002)

IEC 61293:1994 zavedena v ČSN EN 61293:1996 (33 0150) Elektrotechnické předpisy - Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky (idt EN 61293:1994)

IEC 61346-1:1996 zavedena v ČSN EN 61346-1:1998 (01 3710) Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Část 1: Základní pravidla (idt EN 61346-1:1996)

IEC 61355:1997 zavedena v ČSN EN 61355:1998 (01 3721) Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení (idt EN 61355:1997)

IEC 61666:1997 zavedena v ČSN EN 61666:1998 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové
produkty - Označování přípojných míst uvnitř systémů (idt EN 61666:1997)

IEC/TS 61804-1:2003 dosud nezavedena

IEC 61804-2:2004 zavedena v ČSN EN 61804-2:2005 (18 4003) Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 2: Specifikace pojmu FB a jazyka popisu elektronického zařízení (EDDL) (idt EN 61804-2:2004)

IEC 62023:2000 zavedena v ČSN EN 62023:2001 (01 3711) Strukturování technické informace a dokumentace
(idt EN 62023:2000)

IEC 62027:2000 zavedena v ČSN EN 62027:2001 (01 3781) Zhotovování seznamů částí (idt EN 62027:2000)


Strana 3

IEC 62079:2001 zavedena v ČSN EN 62079:2001 (01 3782) Zhotovování návodů - Strukturování, obsah a prezentace (idt EN 62079:2001)

IEC 81714-2:1998 zavedena v ČSN EN 81714-2:2000 (01 3790) Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu (idt EN 81714-2:1998)

IEC 82045-1:2001 zavedena v ČSN EN 82045-1:2002 (01 3740) Správa dokumentů - Část 1: Zásady a metody (idt EN 82045-1:2001)

IEC 82045-2:2004 zavedena v ČSN EN 82045-2:2005 (01 3740) Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model (idt EN 82045-2:2005)

ISO 31 zavedena v souboru ČSN ISO 31 (01 1300) Veličiny a jednotky

ISO 128-22:1999 zavedena v ČSN ISO 128-22:2001 (01 3114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar

ISO 128-30:2001 zavedena v ČSN ISO 128-30:2002 (01 3114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů

ISO 2594:1972 dosud nezavedena

ISO 3098-5:1997 zavedena v ČSN EN ISO 3098-5:1999 (01 3115) Technická výrobní dokumentace -
Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD (idt EN ISO 3098-5:1997)

ISO 5807:1985 zavedena v ČSN ISO 5807:1996 (36 9011) Zpracování informací. Dokumentační symboly a konvence pro vývojové diagramy toku dat, programu a systému, síťové diagramy a diagramy zdrojů systému

ISO 5455:1979 zavedena v ČSN ISO 5455:1994 (01 3112) Technické výkresy - Měřítka
(idt EN ISO 5455:1994)

ISO 5456-2:1996 zavedena v ČSN EN ISO 5456-2:2000 (01 3123) Technické výkresy - Metody promítání -
Část 2: Pravoúhlé promítání (idt EN ISO 5456-2:1999)

ISO 5457:1999 zavedena v ČSN EN ISO 5457:2000 (01 3110) Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů (idt EN ISO 5457:1999)

ISO 10209-1:1992 dosud nezavedena

ISO 10628:1997 zavedena v ČSN EN ISO 10628:2002 (01 3010) Schémata průmyslových procesů -
Všeobecná pravidla (idt EN ISO 10628:2000)

ISO 14617 zavedena v souboru ČSN ISO 14617 (01 3630) Grafické značky pro schémata

ISO 81714-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 81714-1:2001 (01 3790) Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla (idt EN ISO 81714-1:1999)

Informativní údaje z IEC 61082-1:2006

Mezinárodní norma IEC 61082-1 byla připravena technickou komisí IEC 3: Informační struktury, dokumentace a grafické značky.

FDIS

Zpráva o hlasování

3/771/FDIS

3/798/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Toto druhé vydání je konsolidovanou verzí Částí 1 až 4 IEC 61082 a ruší a nahrazuje jejich první vydání publikovaná v 1991, 1993, 1996. Toto druhé vydání tvoří technickou revizi.


Strana 4

Ve srovnání s prvními vydáními byly provedeny následující podstatné změny:

·       rozsah platnosti IEC 61082 byl postupně posunut z pravidel zhotovování dokumentů na pravidla uvádění informací v dokumentech.

·       informace jsou rozděleny takovým způsobem, aby byla zavedena všeobecná pravidla, platná pro vypracování všech druhů dokumentů, i specifická pravidla pro specifické druhy dokumentů.

·       terminologie byla upravena tak, aby se termíny, vztahující se k druhům dokumentů, jasně odlišily od termínů, vztahujících se k formám jejich uvádění.

·       publikace se zaměřuje na pravidla, která podporují čitelnost dokumentu, a ne na proces vypracování dokumentu.

·       příklady v publikaci jsou uvedeny jen do míry potřebné k pochopení popsaných pojmů. Použití rozsáhlých příkladů a schémat je omezeno, jelikož takové příklady neilustrují pravidla lépe než malé náčrtky.

Tato publikace byla připravována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace, subkomise 3 Informační struktury,
dokumentace a grafické značky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 61082-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Červenec 2006

ICS 29.020.; 01.110                           Nahrazuje EN 61082-1:1993 + A1:1995 + A2:1996, EN 61082-2:1994,
                                                                                                       EN 61082-3:1994 a EN 61082-4:1996

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice
Část 1: Pravidla
(IEC 61082-1:2006)

Preparation of documents used in electrotechnology
Part 1: Rules

(IEC 61082-1:2006)

 

Etablissement des documents utilisés
en électrotechnique
Partie 1: R
ègles
(CEI 61082-1:2006)

Dokumente der Elektrotechnik
Teil 1: Regeln
(IEC 61082-1:2006)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2006-06-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2006 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                        Ref. č. EN 61082-1:2006 E


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 3/771/FDIS, budoucího 2. vydání IEC 61082-1, připravený technickou komisí IEC TC 3, Informační struktury, dokumentace a grafické značky, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61082-1 dne 2006-06-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61082-1:1993 + A1:1995 + A2:1996, EN 61082-2:1994, EN 61082-3:1994 a EN 61082-4:1996.

Ve srovnání s prvními vydáními byly provedeny následující podstatné změny:

·       rozsah platnosti EN 61082 byl postupně posunut z pravidel zhotovování dokumentů na pravidla uvádění informací v dokumentech;

·       informace jsou rozděleny takovým způsobem, aby byla zavedena všeobecná pravidla, platná pro vypracování všech druhů dokumentů, i specifická pravidla pro specifické druhy dokumentů;

·       terminologie byla upravena tak, aby se termíny, vztahující se k druhům dokumentů, jasně odlišily od termínů, vztahujících se k formám jejich uvádění;

·       publikace se zaměřuje na pravidla, která podporují čitelnost dokumentu, a ne na proces vypracování dokumentu;

·       příklady v publikaci jsou uvedeny jen do míry potřebné k pochopení popsaných pojmů. Použití rozsáhlých příkladů a schémat je omezeno, jelikož takové příklady neilustrují pravidla lépe než malé náčrtky.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                            (dop)       2007-03-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                   (dow)       2009-06-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.-- Vynechaný text --