ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.30, 91.140.70                                                                                                                        Únor 2006

Technické výkresy - Instalace -
Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

ČSN 01 3450

 

Technical drawings - Installations - Sanitation installations, gas installations

Dessins techniques - Installations - Installations sanitaires, installations de gaz

Technische Zeichnungen - Installationen - Sanitäre Installationen, Gasleitungsinstallationen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 3450 z února 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74907
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 4

3          Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 5

3.1       Rozměry a úprava výkresových listů................................................................................................................................ 5

3.2       Měřítka................................................................................................................................................................................... 5

3.3       Popisové pole...................................................................................................................................................................... 6

3.4       Odkazy................................................................................................................................................................................... 6

3.5       Číslo položky........................................................................................................................................................................ 6

3.6       Referenční označení........................................................................................................................................................... 6

3.7       Třídění a klasifikace dokumentů...................................................................................................................................... 7

3.8       Požadavky pro mikrografické zpracování........................................................................................................................ 7

3.9       Zpracování dokumentů na počítači.................................................................................................................................. 7

3.10     Strukturování dokumentace a správa dokumentů........................................................................................................ 7

4          Všeobecná pravidla zobrazování...................................................................................................................................... 7

4.1       Písmo a popisy.................................................................................................................................................................... 7

4.2       Technická data.................................................................................................................................................................... 7

4.3       Čáry........................................................................................................................................................................................ 8

4.4       Kótování................................................................................................................................................................................ 8

4.5       Zjednodušené označení tyčí a profilů.............................................................................................................................. 9

4.6       Zobrazení ploch v řezech.................................................................................................................................................. 10

4.7       Zobrazování zařízení.......................................................................................................................................................... 10

5          Základní informace pro návrh......................................................................................................................................... 11

6          Výkresy................................................................................................................................................................................. 11

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

6.2       Zobrazení půdorysu.......................................................................................................................................................... 11

6.3       Zobrazení rozvinutého svislého řezu.............................................................................................................................. 12

6.4       Prostorové zobrazení........................................................................................................................................................ 12

6.5       Výkresy komponentů, výrobní výkresy............................................................................................................................ 12

6.6       Schéma potrubí a přístrojů.............................................................................................................................................. 12

7          Související dokumenty...................................................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Příklady popisových polí..................................................................................................................... 13

Příloha B (informativní) Příklady výkresů................................................................................................................................... 14

Příloha C (informativní) Příklady seznamů................................................................................................................................ 24

Příloha D (informativní) Grafické značky a zjednodušená zobrazení.................................................................................... 27

Příloha E (informativní) Minimální rozsah projektové dokumentace zdravotnětechnických a plynovodních
instalací
.............................................................................................................................................................................. 35


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována v návaznosti na zavedené mezinárodní normy, které se týkají zhotovování technických dokumentů, strukturování informací a zjednodušeného zobrazování potrubních větví.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Leoš Mann, IČ 65312180

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace/SK 4 Technická dokumentace ve stavebnictví

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje základní požadavky pro zhotovování dokumentů zdravotnětechnických a plynovodních instalací ve stavebních a jiných objektech, a to především pomocí CAD systémů. Jedná se zejména o instalace, které jsou součástí technického zařízení budov, např. vnitřní vodovod, požární vodovod, vnitřní kanalizace, odběrné plynové zařízení a průmyslový plynovod.

Požadavky stanovené touto normou lze použít i pro zhotovování dokumentů:

      rozvodu stlačeného vzduchu, rozvodu zředěného vzduchu (vakua);

      technologických rozvodů, např. rozvod technologické vody, rozvod technických a medicinálních plynů nebo kapalin;

      přípojek k síti technického vybavení.-- Vynechaný text --